Türkiye’de Mali Sürdürülebilirliğin Yapısal Değişimler Çerçevesinde Analizi 2002-2015

Bu çalışmada mali sürdürülebilirliğin iki ayağı olan, bütçe dengesinin sürdürülebilirliği ve dış borçların sürdürülebilirliği ayrımı üzerinden, 2002Q1-2015Q3 dönemimde Türkiye ekonomisi için mali sürdürülebilirliğin geçerliliği araştırılmıştır. İlgili serilerin durağanlıkları yapısal kırılmaya izin veren Kapetanios birim kök testi yardımıyla test edilmiştir. Çalışma sonucunda bütçe açıklarının sürdürülebilir olduğuna dair sonuçlar elde edilirken, dış borçlanmanın sürdürülebilirliğine dair bir bulguya rastlanmamıştır. Diğer taraftan dış borç servis oranı dikkate alınarak Maki eş bütünleşme testi yardımıyla yine dış borçlanmanın sürdürülebilirliğine dair bulgulara ulaşılamamıştır.

Fiscal Sustainability Analysis in the Frame of Structural Changes for Turkey 2002-2015

In this study, the financial sustainability of the two legs of the sustainability of the budget over the sustainability of the distinction between external debt and the balance of the validity of the financial sustainability of Turkey's economy has been investigated in 2002Q1-2015Q3 period. Related series of stability is analyzed with structural breaks allowing Kapetanios unit root test results that was obtained with the help of tested deficit is sustainable, while the result could be obtained regarding the sustainability of external debt. Considering the external debt service ratio, the findings could not be reached regarding the sustainability of external debt with Maki co-integration test

Kaynakça

Aslan, A. (2009), “Bütçe Açığı Sürdürülebilirliğinin Dinamik Analizi: Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı: 157, Temmuz-Aralık 2009.

Blanchard, O., Chouraqui, J. C., Hagemann R.P. and Sartor, N. (1991), The Sustainability of Fiscal Policy: New Answers to an Old Question, National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No: R1547, pp. 7-36.

Broda, C. & Weinstein, E.D. (2004), Happy News from the Dismal Science: Reassessing Japanese Fiscal Policy and Sustainability, National Bureau of Economic Research, Working Paper, 10988.

Buiter, W. H. (1983), “Measurement of the Public Sector Deficit and Its Implications for Policy Evaluation and Design”, IMF Staff Papers, 30 (2)

Bulutoğlu K., (2008). Kamu Ekonomisine Giriş. Maliye ve Hukuk Yayınları. s:426

Ceylan R. (2010) Türkiye’de Mali Sürdürülebilirlik Göstergeleri İstikrarlı mı?. Maliye Dergisi. Sayı 158.

Croce, E. ve Juan-Ramon, V. H. (2003), “Assessing Fiscal Sustainability: A Cross- Country Comparision”, IMF Working Paper WP/03/145

Feve, P. ve Henin, P. (2000), “Assessing Effective Sustainability of Fiscal Policy within the G-7”, Oxford Bulletin of Economics and Statistic, Vol (62): 175-95.

Ehrhart, C. & Llorca, M. (2008), ‘The Sustainability of Fiscal Policy: Evidence from a Panel of Six South-Mediterranean Countries’, Applied Economics Letters, Vol: 15, pp. 797-803.

Fraser (1999) The Monetary And Fiscal Implications Of Achieving Debt Sustainability. http://www.centralbankbahamas.com/public/debtsustainability.

Gül, E. Ünlü A. (2006). Türkiye’de Bütçe Açıkları ile Borçlanmalar Arasındaki Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2):233-254 İlişkileri, Eskişehir Osmangazi

Göktan A. (2008) “Türkiye’de Mali Sürdürülebilirlik Üzerine Ampirik Bir Çalışma”. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: XXV, Sayı: 2.

Hamilton, J.D., Flavın, M.A. (1986). “On The Limitations Of Government Borrowing: A Framework For Empirical Testing”. The American Economic Review, 76 (4), 808-819. ss.

Hauner, D., Leigh, D. ve Kumar, S. M. (2007). “Ensuring Fiscal Sustainability in G-7 Countries”, IMF Working Paper WP/07/187.

Hepsağ, A. (2011), ‘Mali Politikaların Sürdürülebilirliğinin Yapısal Kırılmalı Periyodik Birim Kök Testi ile Analizi: Türkiye Örneği’, Doğuş Üniversitesi Dergisi, No: 12, Sayı: 1, ss. 32-45.

Joseph, S. A. (2008), ‘An Exploration of Alternative Methodologies for Assesing Debt and Fiscal Sustainability’, Journal of Business, Finance and Economics in Emerging Economies, Vol: 3, No: 2, pp. 176-216.

Kapetanios, G. (2005), “Unit-Root Testing Against the Alternative Hypothesis of Up to M Structural Breaks”, Journal of Time Series Analysis, 26: 123–133.

Kirmanoğlu, (2009). Kamu Ekonomisi Analizi, Beta Yayınları. S:47

Lumsdaine, R. L. - Papell, D. H. (1997), “Multiple Trend Breaks and The Unit Root Hypothesis”, Review of Economics and Statistics, 79(2), 212-218.

Mendoza, E. G. ve Ovied, P. M. (2004), “Fiscal Solvency and Macroeconomic Uncertainty in Emerging Markets: The Tale of the Tormented Insure, NBER Working Paper.

Mishkin, Frederic S. (2000), “Inflation Targeting in Emerging – Market Countries”, The American Economic Review, 90, (2), 105-9.

Murat S., Şener S., Yılancı V. (2013). İktisadi Krizler, Doğal Afetler, Terör Faaliyetleri Türkiye’ye Gelen Turistler Üzerinde Etkili Mi? İktisat Fakültesi Mecmuası. 63(1). s: 1-15

Perron, P. (1989), “The Great Crash, the Oil Price Shock and The Unit Root Hypothesis”, Econometrica, 57(6), 1361–1401.

Sakal, M. (2003) Türkiye’de Mali Disiplin Sorunu: Kamu Açıkları ve Borçlanmanın Sürdürülebilirliği, Gazi Kitabevi, Ankara.

Sen, A, (2003). “On Unit-Root Tests When the Alternative Is a Trend-Break Stationary Process”, Journal of Business and Economics Statistics, 21(1), 174–184.

Şen, H., Sağbaş, İ. ve Keskin, A. (2007), Bütçe Açıkları ve Açık Finansman Politikası:Teori ve Türkiye Uygulaması, Orion Kitabevi: Ankara.

Özatay, F. (2011), Finansal Krizler ve Türkiye, Doğan Kitap, İstanbul.

Ono, H. (2008), “Searching for Non-Linear Effects and Fiscal Sustainability in G-7Countries”, Applied Economics Letters, Vol (15): 457-460.

Özgen, F.B. ve Karakaya, E. (2006). Kamu Finansmanında Mali Tutarlılık ve İç Borçların Sürdürülebilirliği: Bütçe Kısıtı Denklemi Üzerine Analizler. Maliye Dergisi, (151), ss:103-127

Telatar, E., Bolatoğlu, N. ve Telatar, F. (2004), “A New Approach on Testing the Behaviour the Goverments Towards Sustainability of Fiscal Policy in a Small-Open and Politically Instable Economy”, Applied Economics Letters, Vol (11): 333-336.

Ucal, M., Alici, A. (2010), ‘Is Fiscal Policy Sustainable in Turkey’, Emerging Markets Finance and Trade, Vol: 46, I: 1, May-June, pp. 83-93.

Westerlund, J. ve D. Edgerton (2006), Simple Tests for Cointegration in Dependent Panels with Structural Breaks, Lund University, Department of Economics, Working Papers, No: 13.

Zivot, E. - Andrews, K. (1992), “Further evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”. Journal of Business and Economic Statistics, 10(10): 251-270.

http://www.maliye.gov.tr/Documents/Yıllık%20Ekonomik%20Rapor%2020 14.pdf

http://www.maliye.gov.tr/Documents/2015%20Y%C4%B1l%C4%B1%20M

aliye%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Performans%20Program %C4%B1.pdf

https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Hazine-Mustesarligi-Veri- Dagitim-Sistemi

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/EkonomikSosyalGostergeler.aspx

http://evds.tcmb.gov.tr/