Sosyal Zekânın Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Teknolojinin hayatımızın her alanına girdiği bu çağda, hayatımızı kolaylaştırmasının yanında, ortaya çıkardığı olumsuzluklar da bulunmaktadır. Bu olumsuzluklardan en az düzeyde etkilenilmesi için bireylerarası ilişkilerin en iyi düzeyde yönetilmesi, başka bir deyişle bireylerde sosyal zeka düzeyinin yüksek olması gerekmektedir. Girişimcilikte, bireylerin başarı gösterebilmeleri açısından sosyal zeka düzeylerinin de yüksek olması gerekmektedir. Bu sebeple bu çalışmanın özellikle manipülasyon olmak üzere sosyal zeka boyutlarının girişimcilik niyeti üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla konunun kuramsal çerçevesini belirlemeye yönelik olarak literatür taramasının ardından elde edilen veriler ışığında bir saha çalışması ile anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden 249 adet veri toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden, sosyal zeka boyutlarından empati ve manipülasyonun öğrencilerin girişimcilik niyetleri üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

The Effect of Social Intelligence on Entrepreneurship Intention: A Research on Vocational College Students

In this age where technology has entered into every aspect f our life, besides facilitating our lives, there are also some negativites. In order to decrease the effects of these negativities, it is necessary to manage as succesful as possible the relationships between individuals, in other words individuals’ social intelligence level need to be high. In entrepreneurship, ın order to be succeeded individuals’ social intelligence level needs to be high. For this reason in this study it is aimed to investigate the effect of dimensions of social inteligence on entreprenueurship intention. From this perspective a survey, which was designed with the help of the literature, had conducted on the students of Kutahya Social Sciences Vocational College and Kutahya Technical Sciences Vocational College and 249 surveys collected. As a result of the analyses manipulation andempathy has directly effect on entrepreneurship intention.

Kaynakça

Archer, John and Saray M. Coyne (2005), “An Integrated Review of Indirect, Relational And Social Aggression”, Personality and Social Psychology Review, Volume: 9, No.3, p.212- 230.

Bacon, Alison M. and Lisa Regan (2016), “Manipulative Relational Behaviour And Delinquency: Sex Differences And Links With Emotional Intelligence”, The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, Volume: 27, No. 3, p.331–348.

Bilge, Hürriyet ve Vedat Bal (2012) “Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:16, p.131-148.

Bozkurt, Öznur ve Kutbettin Erdurur (2013) “Girişimcilik Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8:2, p.57-78.

Carreras, M. R., P. Braza, J. M. Muñoz, F. Braza, A. Azurmendi, E. Pascual-Sagastizabal, J. Cardas and J. R. Sánchez-Martin (2014) “Aggression And Prosocial Behaviors in Social Conflicts Mediating The İnfluence of Cold Social Intelligence And Affective Empathy On Children’s Social Preference”, Scandinavian Journal of Psychology, 55, p.371–379.

Cin, Hatice ve Gülsevim Yumuk Günay (2013), “Girişimcilerin Girişimcilik Tipleri İle Duygusal Zekaları Arasındaki İlişki: Edirne Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8:2, p. 7-32.

Demirel, Erkan T., Muhammet Düşükcan ve Mehmet Ölmez (2011), “Çoklu Zeka Alanlarının Girişimcilik Davranışına Etkisi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3:2, p.97-105.

Doğan, Tayfun, Tarık Totan ve Fatma Sapmaz (2009), “Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Sosyal Zeka”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, p.235-247.

Frankovský, Miroslav and Zuzana Birknerová (2014), “Measuring Social Intelligence- The MESI Methodology”, Asian Social Science, Volume: 10, No. 6, p.90-97.

Goleman, Daniel (2007), Sosyal Zeka, Varlık Yayınları, Sayı:933. 1. Basım. İstanbul.

Goleman, Daniel and Richard Boyatzis 2008), “Social intelligence and the biology of leadership” Harvard Business Review, p.2-8.

Grieve, Rachel (2011), “Mirror Mirror: The Role Of Self-Monitoring And Sincerity in Emotional Manipulation”, Personality and Individual Differences, 51, p.981–985.

Grieve, Rachel and Laura Panebianco (2013), “Assessing The Role Of Aggression, Empathy, And Self-Serving Cognitive Distortions in Trait Emotional Manipulation”, Australian Journal of Psychology, 65, p.79–88.

Habib, Shazia, Sadia Saleem and Zahid Mahmood (2013), “Development And Validation Of Social Intelligence Scale For University Students”, Pakistan Journal of Psychological Research, Vol. 28, No. 1, p.65-83.

Humphrey, Ronald H. (2013, “The Benefits Of Emotional Intelligence And Empathy To Entrepreneurship”, Entrepreneurship Research Journal, 3:3, p.287-294.

İrmiş, Ayşe ve Esin Barutçu (2012), “Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, p. 1-25.

İşcan, Ömer Faruk ve Erdoğan Kaygın (2011), “Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, p. 275-286.

Koraus, Anton (2017), “Sustainable Economic Development Through Human Resource Management: Social Intelligence Of Managers”, Journal of Security and Sustainability Issues, Vol.6, No.3, p.457-477.

Korkmaz, Oya (2012), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C.XIV, S II, p. 209-226.

Krause, Diana Eva (2012), “Consequences Of Manipulation in Organizations: Two Studies On its Effects On Emotions And Relationships”, Psychological Reports: Human Resources & Marketing, 111, 1, p.199-218.

Lelková, Anna and Tatiana Lorincová (2017), “Prediction Of Manipulation As A Core Part Of Social Intelligence Through Selected Personality Traits in The Context Of Business Area”, International Journal of Organizational Leadership, 6, p. 102-108.

Linan, Francisco and Yi-Wen Chen (2009), “Development And Cross-Cultural Application Of A Specific Instrument To Measure Entrepreneurial Intentions”, Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), p.119-144.

Nagler, Ursa K. J, Katharina J. Reiter, Marco R. Furtner and John F. Rauthmann (2014), “Is There A ‘‘Dark Intelligence’’? Emotional Intelligence Is Used By Dark Personalities To Emotionally Manipulate Others”, Personality and Individual Differences, 65, p.47–52.

Nazarpoori, Amirhooshang (2017), “A Survey Of The Effect Of Leader’s Social Intelligence On Employee’s Perception Of İnterpersonal Justice: The Mediating Role Of Shared Leadership”, International Journal of Leadership in Education, Vol.20, No.5, p.618-631.

Parlak, Kemalettin (2013), “Girişimci Kişilik Özelliklerine Sahip Olmak ile Kendini ve Başkalarını Tanıma (İçsel ve Sosyal) Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, http://www.izu.edu.tr/Assets/Content/File/ Enstitu_Sekreterligi/2013_Guz_Donemi_ Kemalettin_Parlak.pdf, 05.11.2017.

Rahim, M. Afzalur (2014), “A Structural Equations Model Of Leaders’ Social Intelligence And Creative Performance”, Creativity and Innovation Management, Vol.23, No.1, p.44- 56.

Rahim, M. Afzalur, Ismail Civelek and Feng Helen Liang (2016), “A Model Of Leaders’ Social Intelligence And Followers’ Satisfaction With Annual Evaluation”, Current Topics in Management, Vol. 18, p. 1-16.

Şeşen, Harun, Semih Soran ve Ebru Caymaz (2014), “Toplumsal Kültürün Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Sosyal Ağ Kullanımının Aracılık Rolü”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 41, No.41, p. 93-105.

Şeşen, Harun ve H. Nejat Basım (2012), “Demografik Faktörler Ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 12, p.21-28.

Timuroğlu, M. Kürşat ve Esra Nur Akpunar (2017), “Duygusal Zekanın Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 4, p. 875-894.

Ünal Karagüven, Meşküre Hülya (2015), “Empati Ve Sosyal Zeka”, The Journal of Academic Social Science Studies, No.34, p.187-197.

Yelkikalan, Nazan (2007), “21. Yüzyılda Girişimcinin Yeni Özelliği: Duygusal Zeka”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2), p.39-51.

Yılmaz, Ercan ve Ali Murat Sünbül (2009), “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, p. 195-203.

Yüksel, Hasan, Ezgi Cevher ve Mesude Yüksel (2015), “Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”, Çankarı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, p.143-156.