Sakarya’da İşsizliğin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma

Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin en temel sorunlarından biri olan işsizlik, ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan önemli sonuçlara yol açmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Sakarya ili için de işsizlik önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu çalışma Sakarya ilinde işsizliğin nedenlerini ve bireysel sonuçlarını ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla yapılan anket araştırmasının bulgularında; Sakarya ilinde işsizliğin daha çok, iş alanlarının yetersiz olması, ücret düşüklüğü ve güvencesiz çalıştırmanın yaygın olması gibi talep yönlü nedenlerden kaynaklandığı görülmüştür. Sakarya’daki işsizliğin en önemli sonucunun ise ekonomik olduğu bunu psikolojik ve sosyal sorunların izlediği tespit edilmiştir.

An Investigation on The Reasons and Consequences of Unemployment in Sakarya

Unemployment is one of the fundamental problems of both developing and developed nations and it causes significant consequences from economic, psychological and social points. Similar to other regions in the world, unemployment constitutes an important issue in the province of Sakarya which has a significant place in Turkish economy. This study aims to put forward causes and effects of unemployment in Sakarya. Survey findings of the research for this purpose reveal that unemployment in Sakarya province is mainly caused by demand side reasons such as lack of job creation, low wages and extensive unregistered work practices. The most significant effect of unemployment in Sakarya has been identified as economic problems and they are followed by psychological and social issues

Kaynakça

Ataman, Berrin Ceylan (2006); “Türkiye’de 2000-2005 Dönemi İşsizlik Üzerine Tartışmalar”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 21, Sayı: 239, Şubat, s. 93-107.

Ay, Sema (2012), “Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, s. 321-341.

Biçerli, M. Kemal (2009), Çalışma Ekonomisi, Beta Basım Yayım, İstanbul.

Çizel, Rabia Bato, Cem Oktay Güzeller ve Nergis Mütevellioğlu (2011), “İşsizliğin Psikolojik Sonuçları: Antalya Örneği”, Çalışma İlişkileri Dergisi, Temmuz 2011, Cilt:2 Sayı:1, s. 26-41.

Ehrenberg, Ronald G. ve Robert S. Smith, (1997), Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, 6th Edition, Addison-Wesley, Boston.

Gül, Ekrem, Aykut Ekinci ve Serkan Konya (2009), Türkiye’de İstihdam Politikaları: Yapısal Bir Analiz, Ekin Basım Yayım, Bursa.

Gündoğan, Naci ve M. Kemal Biçerli (2003), Çalışma Ekonomisi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

Güney, Alptekin (2009), “İşsizlik, Nedenleri, Sonuçları ve Mücadele Yöntemleri”, Kamu-İş Dergisi, Cilt:10, Sayı: 4, s. 135-160.

İŞKUR (2009), İŞKUR 5. Genel Kurul Çalışma Raporu, Kasım 2009, Ankara.

İŞKUR (2011), İŞKUR Verileri, İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü, Sakarya.

Kesici, M. Rauf (2010), “Türkiye Ekonomisinin Yüksek Büyüme Evresinde İstihdam ve İşsizlik”, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, s. 7-26.

Korkmaz, Adem ve Adnan Mağiroğulları (2007), İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları –Türkiye ve AB Ülkeleri-, Ekin Basım Yayım, Bursa.

Kumaş, Handan, (2001), İşsizliğin Psiko-Sosyal Boyutu ve Çalışma Yaşamına İlişkin Değerler Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Lordoğlu, Kuvvet ve Nurcan Özkaplan (2003), Çalışma İktisadı, Der Yayınları, İstanbul.

Murat, Sedat ve Levent Şahin (2011), “Nedenleri ve Sonuçları Bakımından Gençler Arasında Yaygınlaşan İşsizlik”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Prof. Dr. Mustafa Erkal'a Armağan Özel Sayı: 2, Sayı: 44.

Mütevellioğlu, Nergis ve Rabia Bato Çizel, (2010), “İşsizlik ve Sosyal Haklar: Bir Alan Araştırmasının Bulguları”, II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kasım 2010, Petrol-İş Yayını 113, s. 279-299.

Prussia, G. E., Kinicki, A. J. Bracker, J. S. (1993), “Psychological and Behavioral Consequences of Job Loss: A Covariance Structure Analysis Using Weiner’s (1985)”, Attribution Model. Journal of Applied Psychology. Vol: 78(3).

Linn, M.W, R. Sandifer, and S. Stein. (1985), “Effects of Unemployment on Mental and Physical Health”, American Journal of Public Health, Vol. 75, No. 5, pp. 502-506.

Sapsford, David ve Zafiris Tzannatos (1993), The Economics of The Labour Market, Published by Palgrave Macmillan, UK.

Saver, Ertan Ziver (1971), İşsizliği Tazmin Edici Politikalar ve İşsizlik Sigortası, DPT Yayını, No: DPT: 1067-SPD: 232, Ankara.

Tatlıdil, Ercan ve Yota Xanthacou (2002), ‘’Türk İşgücünün Yapısı ve Avrupa Birliği İstihdam Politikaları’’, Ege Akademik Bakış, Cilt: 2, Sayı 2, İzmir, ss. 1-14.

Tınar, M. Yaşar (1996), Çalışma Psikolojisi, Necdet Bükey Matbaacılık, İzmir.

TOBB (2011), Ekonomik Rapor 2010, TOBB Yayını, Ankara.

TÜİK (2014a), Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

TÜİK (2014b), İllere Göre Temel İşgücü İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

World Bank (2006), Turkey Labor Market Study, April 14, 2006, Document of the World Bank.

Yılmaz, Tuncay, Fatma Fidan ve Veli Karataş (2004), “İşsizliğin Sosyo- Psikolojik Sonuçları: Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Bireylerin Tutumları, Bir Alan Araştırması, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı:48, s. 163-184.

Yüksel, İhsan (2003), “İşsizliğin Psiko-Sosyal Sonuçlarının İncelenmesi (Ankara Örneği)”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, s. 21-39.