Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Bu çalışma, sağlık yönetimi öğrencilerinin işsizlik konusunda endişeli olup olmadıklarını ve yaşam doyumu ile işsizlik kaygı düzeylerini etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışmanın evrenini, Ankara’da bir devlet üniversitesinde eğitim alan 3. ve 4. sınıf sağlık yönetimi öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada tüm öğrencilere ulaşmak amaçlanmış; ancak 136 öğrenciye ulaşılmıştır %74,5 . Öğrencilerin işsizlik kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Ersoy-Kart ve Erdost 2008 tarafından geliştirilen “İşsizlik Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Diener 1985 tarafından geliştirilen “Yaşam Doyum Ölçeği” ise öğrencilerin yaşam doyum düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Öğrencilerin işsizlik kaygısı genel puan ortalaması 2,65±0,601; yaşam doyumu genel puan ortalaması 4,56±1,221 olarak bulunmuştur. Bununla birlikte, bu iki değişken arasında düşük, negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır r=-0,318 . Öğrencilerin yaşam düzeylerini etkileyen en önemli değişken işsizlik kaygısı olarak bulunmuştur. İşsizlik kaygısı, öğrencilerin yaşam düzeyini negatif olarak etkilemektedir. Bulgulardan yola çıkarak, öğrencilerin işsizliğe dayalı kaygı düzeylerini azaltmanın ve yönetmenin yaşam doyumunu artırmada önemli bir etken olduğu söylenebilir.

Determination the Factors Affecting Unemployement Worries and Life Satisfaction of Health Management Students

This study was designed to determine whether healthcare students are worried about becoming unemployed and variables that affect life satisfaction and unemployment worries levels. The population of the study is 3rd and 4th grade students in health management department of a state university in Ankara. It has tried to reach to all students; but a total of 136 74.5% students were reached. To measure the level of unemployment worries among students, "unemployment worries scale" developed by Ersoy-Kart and Erdost 2008 is used. “Saticfaction with Life Scale” developed by Diener et al. 1985 is used to measure the level of life satisfaction. The total mean score of the students’ unemployment worries was found 2.65±0.601; the mean score of the students’ life satisfaction was found 4.56±1.221. There is a low, neagative and statistically significant relation between these variables r=-0,318 . The most important variable affecting the life satisfaction level of the students was found as unemployment worries. Unemployment worries negatively affects the life satisfaction of students. It can be said that decreasing the level of worries based on unemployment is an important factor in increasing the life satisfaction of students.

Kaynakça

Akbulut, Yasemin (2012), “Hastane Yönetimi, Yöneticisi ve Türkiye’deki Uygulama”, Sağlık Kurumları Yönetimi I, Editör: Mehtap Tatar, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Akgün, Abuzer, Selahattin Gönen ve Murat Aydın (2007), “İlköğretim Fen Ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.6 Sayı:20 s.283-299.

Alexander, Jeffrey A. and Laura L. Morlock (1997), “Essantials of health care management”, Power and Politics in Health Services Organizations, Editor: S. M. Shortell and A. D. Kalunzy, United States of America: Delmar Publishers. Chapter 9, p. 244-269.

Aydın Meltem, Semra Erdoğan, Mine Yurdakul ve Aslı Eker (2013), “Sağlık Yüksekokulu Ve Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri”, S.D.Ü Sağlık Bilimleri Dergisi, C.4 Sayı:1 s.1-6.

Çakmak, Özlem ve Murat Hevedanlı (2005), “Eğitim Ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.4 Sayı:14 s.115-127.

Çelik, Yusuf (2012), “Örgüt Teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimi”, Sağlık Kurumları Yönetimi I, Editör: Mehtap Tatar, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Çoban, Aysel Esen ve Neslihan Güney Karaman (2013), “Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk, Kaygı ve İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları”, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, Sayı:2, s.78-88.

Dursun, Salih ve Serpil Aytaç (2012), “Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri Ve İş Deneyimleri İle Umutsuzluk Ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C.10, Sayı:1 s.373-388.

Dursun, Salih ve Serpil Aytaç (2009), “Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.28, Sayı:1 s. 71-84.

Ersoy-Kart, Müge ve Hayat Ebru Erdost (2008), “Unemployment Worries Among Turkish University Students”, Social Behavior And Personality, Volume:36, No.2, p. 275-288. ILO, (International

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/-- trends/documents/publication/wcms_114294.pdf [22.03.2017]

Kıcır, Başak (2010), “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Psikolojik Etmenler Açısından Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Mütevellioğlu, Nergis, Mehmet Zanbak ve Mehmet Mert, (2010), “İşsizlik, Üniversiteli Gençlik Ve Gelecek: Bir Alan Araştırmasının Bulguları”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.11, Sayı:1, s.207-229.

Rosenthal, Beth Spenciner and Arleen Schreiner (2000). “Prevalence of Psychological Symptoms Among Undergraduate Students in an Ethnically Diverse Urban Public College”, Journal of American Collage Health, Volume.49, No.1, p.12-18.

Şahin, Şener (2008), “Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik ve yaşam doyumu düzeyleri”, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Tekin, Ayşenur N. (2015). “Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Tel, Fatma Dilek (2011), “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Ve Öz Duyarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Tunçsiper Bedriye, İbrahim Murat Bicil ve Ömer Faruk Biçen (2012), “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısına İlişkin Tutumları Üzerine Bir Uygulama”, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı.

Tümerdem, Recep (2007), “Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygılarını Etkileyen Etmenler”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi C.6 Sayı:20 s.32-45.

Üstün, Gonca, Şule Dedekoç Tuğba Kavalalı, Feyza Öztürk, Yasemin Sapçı ve Semih Can (2014), “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulmaya İlişkin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi C.3 Sayı:2 s.200-221.

Vara, Şenay (1999), “Yoğun bakım hemşirelerinde iş doyumu ve genel yaşam doyumu arasındaki ilişkini incelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/, [22.03.2017] Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=24626, [22.03.2017] “TÜİK Haber Bülteni”

12544 5196

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Asimetrik Döviz Kuru Geçişkenliği: Türkiye Örneği

Ümit GÜMRAH, Fatih KONUR

Türkiye’de Son On Yıldaki Örgütsel DavranışKongrelerindeki Yönelimler: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi ve Örgütsel Davranış Kongresi Örneği

Elvan Yıldırım OKUTAN, Hilal ERDOĞAN

6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş Büyükşehir Modelinin Belediyelerin Hizmet Sunum Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Ayşegül MENGİ, Zülkif DAĞLI

Türkiye Muhasebe Standartları ile Vergi Usul Kanunu Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Karşılaştırılması: Literatürdeki Farklılıklar Üzerinde Bir Değerlendirme

Uğur KAYA, Oğuz Yusuf ATASEL

Dünyada ve Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliği ve Yenilikçi Üretim

Halil TUNALI, Burak TOPRAK

Konut Konulu Makalelerin Sosyo-Politik Nitel Analizi 2005-2015 Dönüşümü

Yılmaz ÖZKAN, Abdulkadir ALTINSOY, Ufuk BİNGÖL

Makroekonomik İstikrarın ve İstikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi 1994-2015

Ömer YALÇINKAYA, Halil İbrahim AYDIN

Doğu’da Yönetimin Esasları: Nizamü’l Mülk’ün Siyasetnamesi Üzerine Bir Değerlendirme

Yunus Emre TAŞGİT

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Analizi

Önder KUTLU, Selçuk KAHRAMAN

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

İlkay Sevinç TURAÇ, Gamze Bayın DONAR