Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Belirlenmesi

Bu çalışmanın amacı, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyinin belirlenmesi ve öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre bağımlılık düzeylerinde farklılık olup olmadığının tespit edilmesidir. Çalışmanın evrenini Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçilmemiş olup, evreninin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya 265 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Hahn ve Jerusalem 2001 tarafından geliştirilen; Şahin ve Korkmaz 2011 tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik/güvenilirlik analizi yapılan “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” ve katılımcılara ilişkin tanımlayıcı bilgilerden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalamasının 42,15- %17 düşük düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca internet bağımlılığı ve alt boyutlarının puan ortalamaları açısından cinsiyet, mezun olunan lise türü, ailelerin yaşadığı yer, günlük internet kullanım süresi ve alkol kullanımı değişkenlerinin anlamlı fark oluşturduğu görülürken; yaş, sınıf, arkadaşlarla olan ilişkiler, kitap okuma sıklığı, sigara kullanımı ve ailesinin kişiye karşı tutumu değişkenlerinin internet bağımlılığı ve alt boyutlarının puan ortalamaları açısından anlamlı fark oluşturmadığı tespit edilmiştir.

Determining the Level of Internet Addiction of Health Management Students

The purpose of this study was to determine the level of internet addiction and determine whether there is any difference in addiction levels according to the socio-demographic characteristics of students in health management department. The population of this study consisted the students of Ankara University Health Management Department. In this study, sampling wasn’t selected, trying to reach the entire population. A sample of 265 students participated in this study. The research data were collected through "Internet Addiction Scale", developed by Hahn and Jerusalem 2001 and Şahin and Korkmaz 2011 conducted a validity/reliability analysis by adapting to Turkish and a questionnaire form involving the participants’ socio-demographic characteristics. According to the findings obtained from the research, it was found that the average internet addiction scores of the students were low 42,15- 17% . Also based on the socio-demographic characteristics of the participants, it was determined that gender, graduated high school type, place of residence of the family, duration of daily internet use and alcohol use variables have a meaningful difference in terms of internet addiction and subscale scores. However, it was determined that age, class, relations with friends, frequency of book reading, cigarette use and the attitude of the family didn’t make a meaningful difference in terms of average of points of internet addiction and sub-dimensions.

Kaynakça

Akdağ, Mustafa, Birsen Şahan Yılmaz, Uğur Özhan ve İsmail Şan (2014), “Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, s.73-96. doi: 10.17679/iuefd.98972.

Alaçam, Hüseyin (2012), Denizli Bölgesi Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Görülme Sıklığı ve Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle İlişkisi, Uzmanlık Tezi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli.

Al-Gamal, Ekhlas, Abdulkarim Alzayyat and Muayyad M. Ahmad (2015), “Prevalence of internet addiction and its association with psychological distress and coping strategies among university students in Jordan” Perspectives in Psychiatric Care, Volume: 52, p.49-61.

Al-hantoushi, Mashhor and Saad Al-abdullateef (2014), “Internet addiction among secondary school students in Riyadh city, its prevalence, correlates and relation to depression: A questionnaire survey” International Journal of Medical Science and Public Health, Volume:3, Issue:1, p. 10- 15.

Anderson, Keith J. (2001) ‘‘Internet use among college students: An exploratory study’’ Journal of American College Health, Volume: 50, Issue: 1, p. 21-26.

Aslan, Eda ve Aylin Yazıcı (2016), “Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Sosyo- demografik Faktörler” Klinik Psikiyatri, Volume:19, s.109-117.

Bahrainian, S.A, K. Haji Alizadeh, M.R. Raeisoon, O. Hashemi Gorji and A. Khazaee (2014), “Relationship of Internet addiction with self-esteem and depression in university students” J prev med hyg, Volume:55, p.86-89.

Balcı, Şükrü ve Birol Gülnar (2009), “Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılarının Profili” Selçuk İletişim, Cilt:6, Sayı:1, s.5-22.

Balta, Özlem Çakır ve Mehmet Barış Horzum (2008) ‘‘Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler’’, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Derg, Cilt: 41, Sayı: 1, s. 187-205.

Baysan-Arslan, Seher, Sevsen Cebeci, Mehmet Kaya ve Metin Canbal (2016), “Relationship between internet addiction and alexithymia among university students” Clin Invest Med, Volume:39, Issue:6, p.111-115.

Büyüköztrük Şenel, (2014), “Veri Analizi El Kitabı” Pegem Yayınları: Ankara.

Cai, Zhihui, Xitao Fan, Jianxia Du and Huiyong Fan (2016). “Gender and Attitudes toward Technology Use: A Meta-Analysis, 16. ICT in Education and Training (ECER-2016), 23-26 Ağustos, Dublin.

Canan, Fatih (2010), Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı, Disosiyatif Belirtiler ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişki, Tıpta Uzmanlık Tezi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Düzce.

Choi, Kwisook, Hyunsook Son, Myunghee Park, Jinkyu Han, Kitai Kim, Byungkoo Lee and Hyesun Gwak (2009), “Internet overuse and excessive daytime sleepiness in adolescents” Psychiatry Clin Neurosci, Volume:63, Issue:4, p.455-462.

Chou, Chien, Linda Condron and John C. Belland (2005), “A review of the research on internet addiction”, Educ Psychol Rev, Volume:17, Issue:4, p.363-88.

Chou, Wei-Po, Chih-Hung Koa, Erin A. Kaufman, Sheila E. Crowell, Ray C. Hsiao Peng-Wei Wanga, Jin-Jia Linf and Cheng-Fang Yen (2015), “Association of stress coping strategies with Internet addiction in college students: The moderating effect of depression” Comprehensive Psychiatry, Volume: 62, p.27–33.

Çavuş, Hayati ve İbrahim Göktaş (2006), “Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve kazanımları” Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, s. 56-78.

Dikme, Ergin (2009), Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Güçray, Songül Sonay (2009), Feminist Terapi ve Psikolojik Danışma: Kültürel Dönüşüm ve köklü toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak gelişimsel bir perspektif. F. Korkut-Owen, R. Özyürek, D. W. Owen (Eds.), Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Cilt 2 (Meslekleşme sürecindeki ilerlemeler) içinde (99-131). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Ha, Yeong-Mi and Won Ju Hwang (2014), “Gender differences in internet addiction associated with psychological health indicators among adolescents using a national webbased survey”, International Journal of Mental Health and Addiction, Volume:12, Issue:5, p.660-669. Internet World Stats (2016), Usage http://www.internetworldstats.com/stats.htm], Erişim Tarihi:10.06.2017. and Population Statistic [Erişim Adresi

Kır, İbrahim, Şeyda Sulak (2014), ‘‘Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi’’ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 51, s.150-167.

Kubey, Robert W., Michael J. Lavin, and John R. Barrows (2001), ‘‘Internet use and collegiate academic performance decrements: Early Findings’’ Journal of Communication, Volume: 51, Issue: 2, p. 366-382.

Lin, I-Hsuan, Chih-Hung Ko, Yu-Ping Chang, Tai-Ling Liu, Peng-Wei Wang, Huang-Chi Lin, Mei-Feng Huang, Yi-Chun Yeh, Wen-Jiun Chou and Cheng-Fang Yen (2014), “The association between suicidality and Internet addiction and activities in Taiwanese adolescents”. Compr Psychiatry, Volume: 55, Issue: 3, p.504-510.

Lin, Sunny S.J. and Chin-Chung Tsai (2002) ‘‘Sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school adolescents’’ Computers in Human Behavior, Volume:18, Issue: 4, p. 411–426.

Malak, Malakeh Z., Anas H. Khalifeh and Ahmed H. Shuh (2017), “Prevalence of Internet Addiction and associated risk factors in Jordanian school students” Computers in Human Behavior, Volume: 70, p.556-563.

Meylani, Tahir (2009), “Intel Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması” https://thgtr.com/intel-turkiye-bilgisayar-kullanim-ve-tutum-arastirmasi, 15.06.2017

Millî Eğitim Bakanlığı Raporu (MEB) (2008), İnternet Kafelerin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi. ISBN: 978-975-11-3090-7.

Nalwa, Kanwal and Archana Preet Anand (2003), ‘‘Internet Addiction in Students: A Cause of Concern, CyberPsychology & Behavior’’ Volume: 6, Issue: 6, p. 653-656.

Niemz, Katie, Mark Griffiths and Phil Banyard (2005), ‘‘Prevalence of Pathological Internet Use among University Students and Correlations with Self Esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and Disinhibition’’ CyberPsychology & Behavior, Volume: 8, Issue: 6, p. 562-570.

Orsal Özgül, Özlem Orsal, Alaettin Ünsal, S. Sinan Özalp (2013), “Evaluation of Internet Addiction and Depression Among University Students” Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume:82, p.445-454.

Özdemir, Gülper (2016), On dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Öztürk, Özgür, Gürkan Odabaşıoğlu, Defne Eraslan, Yasin Genç, Ö. Ayhan Kalyoncu (2007), ‘‘İnternet Bağımlılığı: Kliniği ve Tedavisi’’ Bağımlılık Dergisi, Cilt: 8, s.36-41.

Randler, Christoph, Mehmet Barış Horzum and Christian Vollmer (2014), “Internet Addiction and Its Relationship to Chronotype and Personality in a Turkish University Student Sample” Social Science Computer Review, Volume: 32, Issue:4, p.484-495.

Simkova Barbora ve Jan Cincera (2004), ‘‘Internet Addiction Disorder and Chatting in the Czech Republic’’ CyberPsychology & Behavior, Volume:7, Issue: 5, p.536-539.

Şahin, Cengiz, Murat Atasoy ve Meryem Altun (2016), “ Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yaşam Bağlılığı ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi” International Journal of Science Culture and Sport, Volume: 4, Special Issue: 4, p.111-121.

Şaşmaz, Tayyar, Seva Öner, A. Öner Kurt, Gülçin Yapıcı, Aylin Ertekin Yazıcı, Resul Buğdaycı ve Mustafa Şiş (2013), “ Prevalence and Risk Factors of Internet Addiction In High School Students” European Journal of Public Health, Volume:24, Issue:1, p.15-20.

Tang, Jie, Yizhen Yu, Yukai Du, Ying Ma, Dongying Zhang and Jiaji Wang (2014), “Prevalence of internet addiction and its association with stressful life events and psychological symptoms among adolescent Internet users. Addictive Behavior, Volume:39, Issue:3, p. 744-747.

Tsai, Chin-Chung and Sunny S.J. Lin (2003) ‘‘Internet Addiction of Adolescents in Taiwan: An Interview Study’’ CyberPsychology & Behavior, Volume: 6, Issue: 6, p. 649-652.

TÜİK (2016). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24648, 08.06.2017.

TÜİK, (Türkiye İstatistik Kurumu) (2016), Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, [Erişim Tarihi:06.06.2017.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779], Erişim

Ural Ayhan, İbrahim Kılıç (2013), “ Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile

Veri Analizi” Ankara: Detay Yayıncılık.

Üçkardeş, Eda Aslan (2010), Mersin Üniversitesi Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığının Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin.

Wang, Hui, Xiaolan Zhou, Ciyong Lu, Jie Wu, Xueqing Deng, Lingyao Hong (2011), “Problematic Internet use in high school students in Guangdong province, China” PloS One, Volume:6, Issue:5, p.1-8.

Wang, Yanhong, Anise M.S Wu and Joseph T.F Lau (2016), “The health belief model and number of peers with internet addiction as interrelated factors of Internet addiction among secondary school students in Hong Kong”, BMC Public Health, Volume:16, Issue:272, p.2-13.

Weinstein Aviv and Michel Lejoyeux (2010), “Internet addiction or excessive Internet use”, Am J Drug Alcohol Abuse, , Volume:36, Issue:5, p.277-283.

Yellowlees, Peter M. and Shayna Marks (2007), ‘‘Problematic Internet use or Internet Addiction?’’ Computers in Human Behaviour, Volume: 23, p. 1447–1453.

Yen, Ju-Yu, Chih-Hung Ko, Cheng-Fang Yen, Cheng-Sheng Chen and Cheng-Chung Chen (2009), “The association between harmful alcohol use and Internet addiction among college students: comparison of personality”, Psychiatry Clin Neurosci, Volume:63, Issue:2, p.218- 224.

Young, Kimberly S. (2004), “Internet addiction”, Am Behav Sci, Volume:48, Issue:4, p.402-415.

Young, Kimberly S. (2007), ‘‘Cognitive Behavior Therapy With Internet Addicts: Treatment Outcomes and Implications’’ CyberPsychology & Behavior, Volume: 10, Issue: 5, p. 671-679.

Yuen, C. Nathalie and Michael J. Lavin (2004) ‘‘Internet Dependence in the Collegiate Population: The Role of Shyness’’ CyberPsychology & Behavior, Volume:7, Issue: 4, p. 379-383.

Yüksel, Müge ve Emre Yılmaz (2016), “Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” Elementary Education Online, Volume: 15, Issue:3, p.1031-1042.

Sayfa 1.4384779930115 Saniyede Yüklendi