Pazar Şartlarında Maliyet-Kapasite-Fiyatlandırma ve Kar İlişkisinin Simülasyonu

Bu çalışmada, bir şirketin karının; rakiplerin pazar fiyatı ve satış miktarı dışındaki bilgileri olmaksızın hesaplanabilmesi için bir simülasyon programı geliştirilmiştir. Bu sayede simülasyon yöntemi kullanılarak şirket kar tahmini pratik şekilde yapılabilecektir. Pazar ortamında bulunması gereken temel unsurlardan rakiplerin fiyatları ve rakiplerin piyasa kapasitesi, uygulamaya konu olan şirketin vardiya sayısı ile sabit ve değişken maliyetler kullanılarak simülasyon ortamı oluşturulmuştur. Ayrıca rakipler hakkında fazla bilgi olmamasına rağmen davranışlarının tahmin edilebileceği gösterilmiştir. Çalışmada, simülasyon yönteminin şirket yönetimince rakiplerin pazardaki davranışlarını öngörmek için kullanılabileceği ve buna bağlı olarak karın tahmin edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, pazar ortamındaki değişkenlerde meydana gelecek değişimlerin simülasyon ortamına adapte edilebileceği ve karın yeni duruma göre tahmin edilmesinin mümkün olduğu tespit edilmiştir.

A Simulation Modelling of The Relationship Between Profit and Cost- Capacity-Pricing Under Market Conditions

In this study, a simulation program is developed for computing a company’s profit without having any information other than competitors' market price and sale amount. In this way, company profits could be estimated using simulation method with practical manner. The simulation environment is built up by using competitors’ prices and market capacities which are the basic elements of a market, number of shifts and fixed-variable costs of the subjected company. In addition, it is proved that even though there is not more information about competitors, their behavior could still be predicted. One of the main conclusions of the paper is that simulation technique could be applied by company administrators for estimating competitors’ behavior with in the market and profit prediction could be made accordingly. It is also observed that changes on the variables of market could be easily adapted to the simulator such that the profit could be estimated based on new situation

Kaynakça

Altunışık, R., Özdemir Ş. & Torlak Ö. (2001), “Modern Pazarlama”

Değişim Yayınevi., Sakarya. Anderson, M., Asdemir, O., & Tripathy, A. (2013), “Use of precedent and antecedent information in strategic cost management”, Journal of Business research, Volume: 66, Issue:5, p.643-650.

Banker, R. D., Byzalov, D., & Plehn-Dujowich, J. M. (2013), “Demand uncertainty and cost behavior”, The Accounting

Review, Volume:89, Issue:3, p.839-865. Eser, Z., Korkmaz, S. ve Öztürk, S.A. (2011), Pazarlama: Kavramlar –

İlkeler- Kararlar (2). Siyasal Kitabevi., Ankara. Finney, R. Z., Campbell, N. D., & Powell, C. M. (2005), “Strategies and resources: Pathways to success?”, Journal of Business

Research, Volume:58, Issue:12, p.1721-1729.

Forman, H., & Hunt, J. M. (2005), “Managing the influence of internal and external strategies”, Industrial Marketing Management, Issue:2, p.133-146. on international industrial pricing Volume:34

Hooley, G. J., Greenley, G. E., Cadogan, J. W., & Fahy, J. (2005), “The performance impact of marketing resources”, Journal of business research, Volume:58, Issue:1, p.18-27.

Kaya, M., & Özer, Ö. (2009), “Quality risk in outsourcing: Noncontractible product quality and private quality cost

Research Logistics (NRL), Volume:56, information”, Naval Issue:7, p.669-685. Kotler, P., & Armstrong, G. (2010), Principles of marketing. Pearson

Education., 13th Edition, New Jersey. Lancioni, R. (2005), “Pricing issues in industrial marketing”, Industrial

Marketing Management, Volume:34, Issue:2, p.111- 114. Oluç, M. (2006), Temel pazarlama kavramları. Beta., İstanbul.

Ren, Z. J., & Zhou, Y. P. (2008), “Call center outsourcing: Coordinating staffing level and service quality”, Management

Science, Volume:54, Issue:2, p.369-383. Ren, Z. J., & Zhang, F. (2009), “Service outsourcing: Capacity, quality and correlated costs”, Quality and Correlated Costs ). (March 17

Yildirim, N. T. (2015), “Pricing and pricing strategies on the internet”, Dicle

University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, Volume:5, Issue:8, p.10-29.