Ortaöğretim Kurumlarında Verilen Muhasebe Eğitiminin Muhasebecilik Mesleğine Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde verilen muhasebe eğitiminin teorik ve pratik açıdan yeterliliği, öğretim faaliyetlerinin sektördeki ve mevzuattaki değişiklik ve yeniliklere göre güncelliği, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğretim programlarının kendisinden beklenen fonksiyonu ne ölçüde yerine getirebildiği tespit edilerek, ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda mesleki ortaöğretim kurumlarında verilen muhasebe eğitimiyle öğrencilerin muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği yeterliliklere sahip olamadığı, bu okullardaki mevcut muhasebe eğitimiyle bireylerin muhasebecilik mesleğini icra edemeyeceği, ortaöğretim kurumlarındaki muhasebe eğitiminin yeniden yapılandırılması ve uygulamalı eğitime daha fazla ağırlık verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

The Evaluation of Accounting Education Eligibility Given in Vocational Secondary Institutions to Accountancy Profession

In this study, the adequacy of the accounting education provided in Vocational and Technical Anatolian High Schools from the theoretical and practical aspects, the up-to-dateness of the training activities according to the changes and innovations in the sector and the legislation, and to the what extent the training programmes in the Vocational and Technical Anatolian High Schools fulfil the function expected have been determined and suggestions for solutions to the problems found have been given. According to the study, the results that students cannot acquire the qualifications required by the accounting profession by the accounting training given in vocational secondary institutions, that the individuals will not be able to perform the accounting profession with the current accounting education in these schools, and that the accounting education in secondary schools should be restructured and the practical education should be given more emphasis have emerged.

Kaynakça

Aksakaloğlu, Hakan (2013), Ticaret Meslek Liselerinde Verilen Muhasebe Eğitiminin Muhasebecilik Mesleğine Uygunluğu: Bursa İli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Altunışık, Remzi ve diğerleri (2004), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Adapazarı: Sakarya Kitabevi.

Bay, Mutlu Mehmet (2010), MEGEP Kapsamında Ticaret Meslek Liselerindeki Muhasebe Eğitimi Uygulamasında Karşılaşılan Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri: Ankara Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çamtosun, İsa (2009), Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Sürecinde Ticaret Meslek Liselerindeki Muhasebe Eğitiminin Meslek Yüksek Okullarındaki Muhasebe Eğitimine Etkileri: İstanbul’da Bir Alan Araştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Demirci, Mahmut Sami (2007), Ticaret Meslek Lisesinde Staj Yapan Öğrencilerin İşletmelerde Beceri Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gökgöz, Ahmet (2007), Ticaret Meslek Liselerinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Stajyerlikte Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri: İstanbul Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İmamoğlu, Mustafa (2010), Ortaögretim Kurumlarında Muhasebe Eğitimi ve Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Süer, Hüseyin Murat (2007), Ticaret Meslek Liselerinde Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Eğitiminden Beklentiler ve Karşılaşılan Sorunlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yardım, Ersin (2009), Ortaöğretimde Muhasebe Eğitiminin MEGEP ile Yeniden Yapılandırılması Sonrası Öğrenci ve İşveren Memnuniyetinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yılmaz, Yunus (2011), İşletmelerdeki Beceri Eğitimi Uygulamasının Muhasebe Eğitimine Katkısı ve Erzurum İl Genelindeki Ticaret Meslek Liselerinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.