Nüfus Hakkında Bazı Yanılgılar

Tarihi süreçte nüfusun büyüklüğü ve artış hızı sürekli tartışıldı. T. Malthus her 25 yılda nüfusun geometrik dizi, gıda arzının aritmetik dizi şeklinde arttığını, bu durumun insanlığı sefalete sürükleyeceğini ileri sürdü. D. Ricardo nüfus arttıkça işçi sayısının, işçi sayısı arttıkça ücret fonundan işçi başına düşen payın azalacağını, ücretlerin emeğin kendisini yenileyebileceği doğal asgari düzeye düşeceğini ifade etti. K. Marx malların üretimlerinde kullanılan emekle değer kazandığını, kapitalistin emekçilere malların satış fiyatının altında ücret ödeyerek emeği sömürdüğünü belirtti. R. Solow gelişmenin işçi başına düşen sermaye stokuna bağlı olduğu, nüfus artışının işçi sayısını artırarak işçi başına düşen sermaye stokunu azalttığı ve büyümeyi olumsuz etkilediği sonucuna vardı. Biz bu makalede belirtilen görüşlerin kendi içinde bazı yanılgılar içerdiğini ortaya koymaya çalışacağız.

Some Mistakes About Population

Population size and its growth rate have been discussed continuously in the historical process. T. Malthus claimed that population has increased as a geometric series and food supply as an arithmetic series in every 25 years and this situation would cause a misery for humanity. D. Ricardo expressed that when population has increased, the number of workers would increase and paying wage for per worker from wage fund would decrease, and wages would decline to the minimum level at which the labor could renew itself. K. Marx indicated that the goods have been made valuable by the labor used in the production of them and the capitalist has exploited the labor by paying lower wage than the sale price of goods. R. Solow deduced that development depends on capital stock for per worker, population growth has reduced capital stock for per worker by increasing the number of workers and this situation has negatively affected the development. In this article, we will try to explain that each stated opinion has some mistakes in itself

Kaynakça

Acemoğlu, Daron ve James A. Robinson (2013), Ulusların Düşüşü; Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri, Çev. Faruk Rasim Velioğlu, Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş., İstanbul.

Armaoğlu, Fahir (1992), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Cilt I: 1914-1980, 8. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.

Eflatun (1992), Devlet, 7. Baskı, çev. Sabahattin Eyüboğlu ve M. Ali Cimboz, Remzi Kitabevi, İstanbul.

ERG (2011), Eğitim Reformu Girişimi Eğitim İzleme Raporu 2010, Sabancı Üniversitesi Yayımı, Eylül 2011.

FAO (2013), Food wastage footprint, impacts on natural resources, summary report.

IMF (2017), World Economic Outlook Database.

Haldun, İbn (2011a), Mukaddime, c. I, çev. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, 7. Baskı, İstanbul.

Haldun, İbn (2011b), Mukaddime, c. II, çev. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, 7. Baskı, İstanbul.

Kennedy, Paul (1994), Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, çev. Birtane Karanakçı, 5. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.

Malthus, Thomas (1998), An Essay on the Principle of Population, London 1798, Electronic Scholarly Publishing Project 1998.

Marx, Karl (2011), Kapital, 1. Cilt, 10. Baskı, çev. Alaattin Bilgi, Sol Yayınları, Ankara.

Nizamülmülk, Siyasetname, Timaş Yayınları, İstanbul 1999.

OECD (2013a), Education at a Glance 2013, OECD Publishing.

OECD (2013b), Employment Outlook 2013. OECD.Stat. GDP, volume-annual growth rates in percentage. OECD (2017), Historical Population Data And Projections (1950-2050), stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=POP_PROJ.

Rousseau, J. J. (1992), Toplum Anlaşması, çev: Vedat Günyol, MEB Yayınları.

SIPRI (2016), Stockholm International Peace Research Institute Home Page.

Smith, Adam (1985), Ulusların Zenginliği, çev: Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı, Alan Yayıncılık, İstanbul.

Solow, Robert M. (1956), “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, 70; 65-94.

UN (2004), World Population to 2300, New York.

Savaş, Vural F. (1999), İktisatın Tarihi, 3. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. Wikipedia (2017)

en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_military_

and_paramilitary_personnel.

World Bank (1978), World Development Report 1978.

World Bank (2014), World Development Report 2014.

World Bank (2017), World Development Indicators, Databank.

Worldpopulation (2017), worldpopulationhistory.org/map/2050/mercator/1/0/25/.