Mobilya Sektöründeki Personellerin Mühendisten Beklentileri Örnek Bir Uygulama

Mühendis içinde bulunduğu kuruma pozitif ivme kazandıran insandır. Gelişen dünya ile beraber özel sektörün de mühendislerden beklentisi her geçen gün artmaktadır. Mühendislik ise belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretme sürecidir. Çağımızda bilgi çok hızla üretilmekte, internet ortamında bilgiye çok hızlı ulaşılmakta, ancak bilgiyi doğrulama filtresi ve metodları henüz yerli yerine oturmadığından, mühendislik bilgi ve becerilerinin ölçümlenmesi uygulama sahasında gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmayla mobilya sektöründe çalışan personellerin iş akışını hızlı ve güvenli şekilde yapabilmesi için mühendislerden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini ortaya koymaktır. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmış ve anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgilerin elde edilmesi amacıyla hazırlanan sorulardan; ikinci bölüm ise mobilya sektöründe çalışan personellerin mühendislerden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla hazırlanan sorulardan oluşmaktadır.Yapılacak bu araştırmayla mobilya işletmelerinin mühendislerden beklentilerini SPSS istatistik programı ile analiz edilip, yorum ve öneri şeklinde sunulmuştur. Sonuç olarak bir mühendisten beklenen; öncelikle mantık hatasına düşmeden bir algoritma oluşturabilmesi, daha sonra ortaya koyacağı çözüm önerisinden uygun olanı tercih ederek hedefe ulaşmasıdır.

Expectations of Personnel Working in The Furniture Sector From an Engineer A Case Study

The engineer is a person who gives acceleration for his/her institution. With the developing world, the expectations of the private sector from the engineers are increasing day by day. Engineering is the process of producing the necessary technical product and system to meet a specific need. Information is produced very fast in our time, information is reached very fast on the internet, but the measurement of engineering knowledge and skills is carried out on the application field as the information verification filters and methods are not yet in a sufficient level. The object of this study is to reveal the opinions and thoughts of the personnel working in the furniture sector about the expectations from the engineers in order to make the work flow in a quick and safe way.A survey of two parts was used as a data collection tool. The first part consists of questions prepared to obtain personal information, whereas the second part consists of the questions prepared to determine the opinions and thoughts of the personnel working in the furniture sector about the expectations from the engineers.In this research, expectations of the furniture enterprises from the engineers were analyzed with SPSS statistical program and presented as comments and suggestions. As a result, an engineer is expected firstly to create an algorithm without making a logic error, and then to reach the target by choosing the appropriate one among the solutions.

Kaynakça

Anonim 1, (2018). http://www.teknikicerik.com/muhendis-nedir.html (Erişim Tarihi: 30.05.2018).

Anonim 2, (2018). http://www.gidagundemi.com/makale/bir-muhendisten-beklentiler- m120.html (Erişim Tarihi: 28.05.2018).

Anonim 3, (2018). http://www.yenimesaj.com.tr/ekonomi/muhendis-istihdami-yetersiz- h656220.html (Erişim Tarihi: 28.02.2018).

Baran, T., Kahraman, S., (1999). “Yetkin Mühendislik ve Eğitim,” Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, s. 239-249.

Gedik, T., Batu, C., Akyüz, K. C., (2006). “Orman Endüstri Mühendislerine Lisans Düzeyinde Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma (Abant Izzet Baysal Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği),” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 2, s. 2, s. 1-14.

Sönmez, M., (2011). Mühendis ve Mühendis Yardimcilarinin Yaşam Boyu Öğreniminde Meslek Yüksekokullarinin Rolü, Electronic Journal of Vocational Colleges, December/Aralık.

Teker, S., Özer, B., (2012). Yeni Vakıf Üniversiteleri Kuruluş Yeri Seçimi ve Akademik Alan Odaklanma Önerileri, İşletme Araştırmaları Dergisi, 66-93-(4/2).