Meslek Edindirme Kurslarının Etkinliği: SAMEK Örneği

Bu çalışmanın amacı Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı faaliyet gösteren “Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları” nda SAMEK verilen giyim derslerinin etkinliğini araştırmaktır. Yapılan çalışmada sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin yüzde dağılımları incelenmiş, çapraz tablo analizleri ve Kruskal Wallis testleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda bir bütün olarak değerlendirildiğinde SAMEK’de verilen giyim kursunun kurstan beklenilen etkinliği sağladığı tespit edilmiştir.

A Study on The Effectiveness of Vocational Training Courses: SAMEK Case

The purpose of this study is to investigate effectiveness and efficiency of clothing course in art and vocational trainig courses SAMEK depend on Sakarya Metropolitan Municipality. Survey method which is frequently used in social sciences has been used in the study. Percentage distributions of the data were examined, cross table analyzes and Kruskal Wallis tests were performed. When assessed as a result of the study, it was determined that the clothing course given at SAMEK provided the effectiveness and efficiency expected of the course.

Kaynakça

Aksakal, B, Kazu, İ. Y. (2015), “Comparison of Adult Education Policies in Turkey and European Union” Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume: 177, 235-239.

Akyıldız, F. (2012), “Belediye Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyeti: Uşak Belediyesi Örneği”, Yaşar Üniversitesi Dergisi, 26(7) 4415 – 4436.

Albrecht, J. Van den Berg, G. Vroman, S. (2005), “The Knowledge Lift: The Swedish Adult Education Program”, Discussion Paper Series, IZA DP No: 1503.

Alpaydın, Y. (2006), Contribution of Municipalities to Adult Education: İSMEK Case, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Ayçiçek, K. (2012), Belediyelerin Yaygın Eğitim Çalışmalarına Bir Örnek Olarak Şişli Belediyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Beauchamp, A. E. S. (2003), Public Policy Development as Adult Education and Learning, Saint Francis Xavier University, PHD Thesis.

Çaluk Acar, H. (2016), Büyükşehir Belediyelerinin Hizmetlerinin Verimlilik Analizi: KOMEK Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

Çelik, E. F. (2011), Yerel Yönetimlerin Sanat Eğitimindeki Yeri ve Önemi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsmek Örneği, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Can, A. (2013), SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi, Ankara.

Dimitrescu, M, Sarbu, L. V. ve Lacroix, Y. (2015), “European Trends for Adults Education in Lifelong Learning Strategy: Modern Methods and Romanian Skills in Training Management”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 180: 1161-1169.

Erdil Şahin, B. ve Sevimli, Y. (2013), “Aktif İstihdam Politikaları Kapsamında Uygulanan İşgücü Yetiştirme Kursları ve İŞKUR’un Önemi”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5 No: 1/ 2146-0817.

Ertam, M. A. (2011), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında Verilen Deri Aksesuarları Dersinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı, Dekoratif Ürünler Eğitimi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Eser, A. (2010), Belediyelerin Mesleki Yaygın Eğitimdeki Rolü: İSMEK Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Göküş, M. ve Alptürker H. (2011), “Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Silifke Belediyesi Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 25.

Guimarães, P. Alves, N. Cavaco C. ve Marques, M. (2014), “Is adult education and training policy (1999-2011) in Portugal based on a dilemma? The critical construction of the employable learner”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116: 4145-4149.

Güler, B. (2004), Avrupa Birliği’nin Yetişkin Eğitim Programı Grundtvig Çerçevesinde Halk Kütüphanelerinin Yeri ve Önemi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Güney, S. (2010), Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkıları: Türkiye, Çanakkale Belediyesi İle Almanya, Osnabrueck Belediyesi Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Gürbey, S. (2012), Eğitim Hizmetlerinin Sunumunda Yerel Yönetimlerin Rolü: İstanbul Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Hayran, N. (2013), Yerel Yönetimde Kadın Politikaları: İZMEK Örneği, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yalova.

Işığıçok, Ö. (2011), “Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede Bir Aktif Emek Piyasası Politikası Aracı Olarak Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM): Bursa Örneği”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 61, 2011/2, 21-38.

Işığıçok, Ö. ve Emirgil, B. (2009), “Aktif İşgücü Piyasası Politikaları ve Mesleki Yetiştirme: “İşgücü Yerleştirme Kurslarının Etkinliğinin Bursa İli Örneğinde İncelenmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 57, 213-233.

Jacob, M. ve Solga, H. (2015), “Germany’s Vocational Education and Training System in Transformation: Changes in the Participation of Low- and High-Achieving Youth Over Time”, European Sociological Review, Vol. 31, No. 2, 161–171.

Kalaycı, S. (2014), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitimi Kurslarında Verilen Ciltleme Dersinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı, Dekoratif Ürünler Eğitimi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Karataş, A. (2013), Yaygın Eğitimde Bilgisayar Eğitimine Devam Eden Kursiyerlerin Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Kayman, E. A. İlbars, Z. Artuner, G. (2012), “Adult education in Turkey: in terms of lifelong learning” Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46: 5858-5861.

Neagu, G. (2014), “Determinants Factors of Adult Participation in Education”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 142: 473-480.

Özer, F. (2010), Meslek ve Beceri Kazandırmada Büyükşehir Belediyelerinin Rolü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulaması: İsmek, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

Öztürk, H. (2010), Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma ve Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, (2015) Faaliyet Raporu, http://www.sakarya.bel.tr/a/StratejikPlanlama ,7.12.2016.

Stowe, S. L. (2012), The Effects of Cultural and Economic Capital on Both Formal and Informal Learning PHD Thesis. The Workplace, University of Toronto

Su’apia, V. N. S. (2006), The Postsecondary Educational Experiences of Samoan Adult Learners, University of Alaska, PHD Thesis.

Şahin, Ç. E (2011), “Yaygınlaşan İşsizlik ve Sermaye Birikimi Bağlamında İşgücü Yetiştirme ve Meslek Edindirme Kursları” Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Kocaeli, 16-18 Eylül 2010.

Şen, M. (2016), “Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Kapsamında Türkiye’de Mesleki Eğitim Kurslarının Analizi”, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2 (1) 2016, 67-89.

Taşçı, D. Aydın, C. H. Kumtepe, E. G. Kumtepe, A. T. Kıcır, G. K. ve Dinçer, G.D. (2015), “Eskişehir’de Yaşam Boyu Öğrenme Başlığı Altında Yetişkin Eğitiminin Analizi”, Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, 2015(34),197-211.

Tatlıgil, H. ve Özgürlük, B. (2012), “İŞKUR İl Müdürlükleri’nin İşe Yerleştirme ve Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Performans Değerlendirmesi: Ampirik Bir Analiz”, TİSK Akademi, 2012/1, 77- 101.

Tepe, A. (2007), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yaygın Eğitim Uygulaması: İSMEK, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Yakut, G. (2015), Türkiye’de Kadın İstihdamı, Meslek Edindirme Kursları ve Yerel Yönetimler: İstanbul’da Bazı İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Yapıcı, B. (2010), Yerel Yönetimlerin Yetişkin Eğitimi Kapsamında Verdiği Bilgisayar Eğitimlerinin Değerlendirilmesi (İsmek Örneği), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Yayla, D. (2009), Türk Yetişkin Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi, MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), Ankara.

Yıldız, A. (2012), “Transformation of Adult Education in Turkey: From Public Education to Life-Long Learning”, https://www.academia.edu/7086272/Halk_Eğitiminden_Yaşamboyu_Öğrenmeye, 10.10.2016.

Transformation of Education in Turkey