Kurumsal Kalite Faktörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Örneği

Bu çalışmanın amacı, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde, mülkiyet haklarının güvenceye alınması, hesap verebilir siyasi çerçevenin oluşturulması, yolsuzlukların önlenmesini sağlayacak altyapının tesisi ve siyasi özgürlüklerin güvence altına alınması gibi çeşitli kurumsal kalite faktörlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin panel veri analizi kullanılarak “Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi” FGLS ile tahmin edilmesidir. 1995-2014 dönemine ilişkin verilerin kullanıldığı bu çalışma neticesinde, işbu altı Körfez Arap ülkesinde, “İfade Özgürlüğü ve Hesap Verme Sorumluluğu” ile “Yolsuzluğun Kontrolü” kurumsal kalite değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerinin bulunduğu, “Hukukun Üstünlüğü” ile “Düzenlemelerin Kalitesi” kurumsal kalite değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde negatif ve anlamlı etkilerinin bulunduğu, “Politik İstikrar ve Şiddet Yokluğu” ile “Yönetimin Etkinliği” kurumsal kalite değişkenlerinin ise ekonomik büyüme üzerinde anlamlı etkilerinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

The Impact of Institutional Quality Factors on Economic Growth: The Case of the Gulf Countries

The purpose of this study is to examine the effects of various institutional quality factors on economic growth are estimated by the "Flexible Generalized Least Squares Method" FGLS using panel data analysis in the member of the Gulf Cooperation Council Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates, such as securing property rights, establishing accountable political frameworks, establishing infrastructure to prevent corruption and securing political freedom. In the context of this study using data for the period 1995-2014, in these six Gulf Arab Countries, it has been concluded that there is a positive and significant relationship between economic growth and the institutional quality variables of “Voice and Accountability” and “Control of Corruption”, there is a negative and significant relationship between economic growth and the institutional quality variables of “Rule Of Law” and “Regulatory Quality” and there is a no significant relationship between economic growth and the institutional quality variables of “Political Stability and Absence of Violence ” and “Government Effectiveness”.

Kaynakça

Acemoğlu, Daron, Simon Johnson ve James A. Robinson (2001), “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”. The American Economic Review. Vol. 91, No. 5, ss.1369-1401.

Acemoğlu, Daron, Simon Johnson, James A. Robinson ve Yunyong Thaicharoen (2003), “Institutional Causes, Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises and Growth”. Journal of Monetary Economics, Volume 50, Issue 1, ss. 49-123.

Arı, Tayyar (1999), 2000’li Yıllarda Basra Körfezi’nde Güç Dengesi. İstanbul: Alfa Yayınları

Arı, Tayyar (2012) Geçmişten Günümüze Orta Doğu, Siyaset, Savaş ve Diplomasi. 5. Baskı Bursa: MKM Yayıncılık

Aron, Janine (2000), “Growth and Institutions: A Review of the Evidence”The World Bank Research Observer, Cilt 15, Sayı 1, ss.99-135

Aytun, Cengiz ve Cemil Serhat Akın (2014). “Kurumsal Kalite ve EkonomikBüyüme: Panel Nedensellik Analizi”. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi,18. cilt, 1. sayı, ss.89-100.

Baltagi, Badi H (2013), Econometrics Analysis of Panel Data. EconometricAnalysis of Panel Data, 5th Edition, John Wiley & Sons, Ltd.

Barro,Robert J.(1991), “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2. May, ss. 407-443

Barro, Robert J.(1996), “Determinants of Economıc Growth: A Cross-Country Empirical Study”, National Bureau Of Economic Research, Working Paper 5698, ss. 1-79

Barro, Robert J.(2003), “Determinants of Economic Growth in a Panel of Countries”, Annals Of Economics And Finance, 4, ss. 231–274

Başkan, Birol (2011), “Turkey-GCC Relations: Is There A Future”. InsightTurkey, Vol.13, No. 1,ss.159-173.

Bhattacharya, Rina ve Hirut Wolde (2010), “Constraints on Growth in theMENA Region”. IMF Working Paper, WP/10/30, ss.3-21.

Biber, Ahmet Emre (2010), “İktisadi Büyümede Kurumsal Faktörler veKurumsal Değişim”. Akademik Bakış, Sayı: 19, ss.1-24.

Bilge, Mustafa L. (1992), “Basra Körfezi” TDV İslam Ansiklopedisi, 1992, Cilt: 05, s.114-117.

BP, Statistical Review of World Energy (2016),https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy economics/statistical report.pdf(01.03.2017)

review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full

Chang, Ha-Joon(2011), “Institutions and Economic Development: Theory,Policy And History”.Journal of Institutional Economics, 7: 4, ss.473-498.

Çetin, Tamer (2012), “Yeni Kurumsal İktisat”, Sosyoloji Konferansları, No:45, ss.43-73.

Drury, A. Cooper. Jonathan Krieckhaus ve Michael Lusztig (2006),“Corruption, Democracy and Economic Growth”, International PoliticalScience Review, Vol. 27, No. 2, ss.121-136.

Genç, Hamdi (2011), “MENA Bölgesinde Uygulanan İktisat PolitikalarınıBelirleyen Faktörler”. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin EkonomikYapısı-MENA Ülkeleri Ekonomileri, Hamdi Genç ve Ferhat Sayım(Der.), Bursa: MKM Yayıncılık. ss.21-28.

Glaeser, Edward, L. Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes ve AndreiShleifer (2004), “Do Institutions Cause Growth”. Journal of EconomicGrowth, Vol. 9, Issue 3, ss. 271-303.

Gökalp, M. Faysal ve Ercan Baldemir. “Kurumsal Yapı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt 8, Sayı:1, 2006, ss.212-226.

Gurbanov, Sarvar (2012), Hollanda Hastalığı: Teori ve Ülke Örnekleri. İstanbul: Akis Kitap, 2012.

Huynh, Kim P ve David T. Jacho-Chávez (2009), “Growth and Governance:A nonparametric analysis”. Journal of Comparative Economics, Volume 37,Issue 1, ss. 121-143.

Kasper, Wolfgang (2007), Ekonomik Özgürlük ve Gelişme, Bahadır Akın(çev.), Ankara: Liberte Yayınları.

Kaufmann, Daniel ve Aaart Kraay ve Massimo Mastruzzi (2010), “TheWorldwide Governance Indicators-Methodology and Analytical Issues”, TheWorld Bank Policy Research Working Paper, No: 5430.

Kilishi A. A. ve Diğerleri (2013), “Institutions and Economic Performancein Sub-Saharan Africa: A Dynamic Panel Data Analysis”, Journal of African Development, Cilt: 15, Sayı: 2, ss.91-120.

Knack, Stephen ve Philip Keefer (1995), “Institutions And EconomicPerformance: Cross-Country Tests Using Alternative InstitutionalMeasures”. Economics and Politics, Vol. 7, No. 3, ss. 207- 227.

Mauro, Paolo (1995), “Corruption and Growth”. The Quarterly Journal ofEconomics, Vol. 110, No. 3, ss. 681-712.

North, Douglass C. (2002), Kurumlar, Kurumsal Değişim ve EkonomikPerformans, Gül Çağalı Güven (çev.), İstanbul: Sabancı ÜniversitesiYayınlan.

Olson, Mancur (1982),The Rise and Decline of Nations: Economic Growth,Stagflation and Social Rigidities, New Hawen, Yale University Press

Olson, Mancur, Naveen Sarna ve Anand V. Swamy (2000),“Governance And Growth: A Simple Hypothesis Explaining Cross-CountryDifferences In Productivity Growth”. Public Choice, 102,ss.341-364.

Öztürkler, Harun (2012), “Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi veBirleşik Bir Suudi Arabistan ve Bahreyn’in Ekonomik Açıdan Önemi”.Ortadoğu Analiz, - Cilt: 4 - Sayı: 42, ss.77-83.

Rigobon, Roberto ve Dani Rodrik (2004) “Rule of Law, Democracy,Openness, and Income: Estimating the Interrelationships”. National BureauEconomic Research, Working Paper No. 10750, ss.1- 28.

Rivera-Batiz, Luis A ve Maria-Angels Oliva (2002), “Political Institutions,Capital Flows, and Developing Country Growth: An EmpiricalInvestigation”. Review of Development Economics, 6 ss.248-262.

Rodrik, Dani (1997), “TFPG Controversies, Institutions, and EconomicPerformance in East Asia”. National Bureau Economic Research,WorkingPaper No.5914, ss.1-37.

Rodrik, Dani (2000), “Institutions for High-Quality Growth: What They are and How to Acquire Them”. National Bureau Economic Research, Working Paper No. 7540, ss.1-48

Rodrik, Dani (2004), Arvind Subramanian ve Francesco Trebbi. “InstitutionsRule: The Primacy Of Institutions Over Geography And Integration in Economic Development”. Journal of EconomicGrowth, Vol. 9, No. 2, ss. 131-165.

Sachs, Jeffrey D. ve Andrew M. Warner (1997), “Sources of Slow Growth inAfrican Economies”, Journal of African Economies, 6(3), ss. 335-376.

Sachs,Jeffrey D ve Warner, Andrew M. (1997), “Fundemental Sources of Long-Run Growth”, The American Economic Review, Vol. 87, No. 2, ss. 184-188

Seyidoğlu, Halil (2001),İktisat Biliminin Temelleri. İstanbul: Güzem Can Yayınları No:21, 2001.

Siddiqui, Danish Ahmed and Qazi Masood Ahmed (2009), “Institutions andEconomic Growth: Across Country Evidence”. MPRA, Paper No. 19747

Sobhee, Sanjeev K. (2012), “Quality of Institutions and Economic Growth in Developing Economies”, Social Sciences Research Network Papers, http://ssrn.com/abstract=2176542, (10.08.2015).

Tanzi, Vito ve Hamid Davoodi (1997) “Corruption, Public Investment andGrowth”. IMF Working Paper. WP/97/139, ss. 3-23.

Tatoğlu, Ferda Yerdelen (2013), Panel Veri Ekonometrisi - Stata Uygulamalı, 2. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayınları.

Tatoğlu, Ferfa Y. (2005), Sermaye Piyasası'nda Riskin Sınırlı BağımlıDeğişkenli Panel Veri Modelleri ile Analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi,İstanbul Üniversitesi.

Uğur, Mehmet (2011), “Kurumsal Kalite ve Ekonomik Performans: İktisadın (Yeniden) Siyasallaşması Mı?”. İktisat ve Toplum, Yıl 1, Sayı 9, 2011, ss.36-41.

Ünay, Sadık (2013),Kalkınmacı Modernlik; Küresel Entegrasyon ve Ortadoğu Ekonomi Politiği. İstanbul: Küre Yayınları, Birinci Basım

Veblen, Thorstein B. (1994),The Theory of Leisure Class, Dover Thrift Editions, Canada: General Publishing Company.

Yapraklı, Sevda (2008), “Kurumsal Yapının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Üst Orta Gelir Düzeyindeki Ülkeler Üzerine Bir Uygulama”. Ege Akademik Bakış, 8 (1), ss.301-317

Zhuan, Juzhong ve Diğerleri (2010), “Governance and Institutional Quality and the Links withEconomic Growth and Income Inequality: With Special Reference to Developing Asia”, Asia Development Bank Economics Working Paper Series, No: 193.

14977 5729

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’de Son On Yıldaki Örgütsel DavranışKongrelerindeki Yönelimler: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi ve Örgütsel Davranış Kongresi Örneği

Elvan Yıldırım OKUTAN, Hilal ERDOĞAN

Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden UFRS’nin Avantajlarının Seçilmiş Çalışmalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Emine GÜLER

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamalari Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa KOCAOĞLU, Cazibe AYDOĞAN, Özge Karabulut AKKUŞ

Türkiye Muhasebe Standartları ile Vergi Usul Kanunu Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Karşılaştırılması: Literatürdeki Farklılıklar Üzerinde Bir Değerlendirme

Uğur KAYA, Oğuz Yusuf ATASEL

6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş Büyükşehir Modelinin Belediyelerin Hizmet Sunum Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Ayşegül MENGİ, Zülkif DAĞLI

Türkiye’de Metropoliten Alanların İç İçe Geçmesi Sorunu ve Bölgesel Yönetim Üzerine Bir Model Önerisi

Burak Hamza ERYİĞİT

Asimetrik Döviz Kuru Geçişkenliği: Türkiye Örneği

Ümit GÜMRAH, Fatih KONUR

Makroekonomik İstikrarın ve İstikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi 1994-2015

Ömer YALÇINKAYA, Halil İbrahim AYDIN

Konut Konulu Makalelerin Sosyo-Politik Nitel Analizi 2005-2015 Dönüşümü

Yılmaz ÖZKAN, Abdulkadir ALTINSOY, Ufuk BİNGÖL

Avrupa Birliği Ülkelerinde Borç Krizi ve Türkiye

Kamil GÜNGÖR