Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Küreselleşme, uluslararası piyasalarda iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi, farklı kültür ve inançların tanınması, ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması gibi konuları kapsamaktadır. Küresel ticaret, küresel dünya, küresel rekabet gibi alanlar ise sosyal bilimlerde birçok çalışmaya konu olmuş önemli başlıklardır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olarak ekonomik büyüme gösterilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle etkisini arttıran küreselleşme süreci ekonomik büyümeyi de doğrudan etkilemektedir. Küreselleşmenin boyutunu ve ülkelerarası karşılaştırmalarını gösteren küreselleşme endeksi de ekonomik, politik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirilerek ekonomik büyüme üzerinde etkindir. Çalışmada Türkiye örnekleminde 1970-2016 dönemlerini kapsayan yıllık verilerle kurulan modeller üzerinden ekonomik büyüme ile küreselleşme endeksleri arasındaki ilişki yapısal kırılmalı zaman serisi yöntemleri ile analiz edilmektedir. Elde edilen bulgular, sosyal küreselleşmeden ekonomik büyümeye ve ekonomik büyümeden politik küreselleşmeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Diğer değişkenler arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

The Effect of Globalization on Economic Growth: An Econometric Analysis on Turkey

Globalization includes the development of economic, social and political relations in international markets, recognition of different cultures and beliefs, and intensification of inter-country relations. Global trade, global world and global competition are important subjects that have been subject to many studies in social sciences. Economic growth is one of the most important indicators of the development level of an country. Globalization, which increases the productivity of information and communication technologies, directly affects economic growth. The globalization index, which shows the size of globalization and international comparisons, is also influenced by economic, political and social dimensions of economic growth. In the study, the relationship between economic growth and globalization indices is analyzed by structural breaks in time series methods over annual models which are included the periods of 1970-2016 in Turkey. The findings show that there is a uni-directional causality relationship from social globalization to economic growth and from economic growth to political globalization. The result is that there is no relationship between the other variables.

Kaynakça

Arouri, Mohamed El Hedi, Monder Bellalah and Duc Khuong Nguyen (2007), “The Comovements in International Stock Markets: New Evidence from Latin American Emerging Countries”, Economics Bulletin, Vol. 6, No. 3, pp. 1-13.

Ata, Y. Ve Yücel, F. (2003). Eş Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 97-110.

Balan, F., Torun, M. ve Kılıç, C. (2015). Globalization and Income Inequality in G7: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis. International Journal of Economics and Finance, 7(10), pp.192-203.

Barry, H. (2010). Globalization and Economic Growth in Sub-Saharan Africa. Gettysburg Economic Review, 4(1), pp.42-86.

Coulibaly, S. K., Erbao, C. ve Mekongcho, T. M. (2017). Economic Globalization, Entrepreneurship, and Development. Technological Forecasting&Social Change, https://ac.els-cdn.com/S0040162516305996/1-s2.0-S0040162516305996- main.pdf?_tid=6451c608-c086-11e7-accb- 00000aacb35e&acdnat=1509707090_67d11a9a93464440c0d1d521d1e77ded (03.11.2017).

Çelik, M. Y. ve Erkan, H. (2010). Küreselleşme Kalkınma İlişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (26), ss.188-201.

Dickey, D. A. and Fuller,W. A. (1981). “Likelihood Ratio Statistics For Auto Regressive Time Series with A UnitRoot”, Econometrica, 49(4), pp.1057-1072.

Doğan, B. ve Can, M. (2016). Küreselleşmenin Büyümeye Etkisi: Güney Kore Örnekleminde Eşbütünleşme Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), ss.197-220.

Doğan, B. ve Değer, O. (2016). How Globalizatioan and Economic Growth Affect Energy Consumption: Panel Data Analysis in the Sample of Brazil, Russia, India, China Countries. International Journal of Energy Economics and Policy. 6(4), pp.806-813.

Doğan, E. (2013). Are There Linkages Between Different Types of Globalization and Economic Growth?. Advances in Applied Economics and Finance, 4(1), pp.678-685.

Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth? Evidence From A New Index of Globalization. Applied Economics, 38(10), pp.1091-1110.

Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations By Econometric Models And Cross- Spectral Methods. Econometrica, 37(1), pp. 424-438.

Gregory, A. W. ve Hansen, B. E. (1996). Residual-Based Tests for Cointegration in Models With Regime Shifts. Journal of Econometrics, 70(1): 99-126.

Harris, R. And Sollis, R. (2003). Applied Time Series Modelling and Forecasting. England: John Wiley&Sons Ltd.

Hayaloğlu, P., Kalaycı, C. ve Artan, S. (2015). Küreselleşme Farklı Gelir Grubundaki Ülkelerde Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), ss.119-152.

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators (28.07.2017)

http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2017/04/19/variables_2017.pdf,29.10.2 017.

http://globalization.kof.ethz.ch/query/ (28.07.2017)

Işığıçok, E. (1994). Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.

Kılıç, C. (2015). Effects of Globalization on Economic Growth: Panel Data Analysis for Developing Countries. Economic Insight-Trends and Challenges, IV(LXVII) No.1, pp.1-11.

Kocourek, A., Laboutková, Š. ve Bednářová, P. (2013). Economic, Social and Political Globalization and Human Development. International Journal of Business and Economic Development, 1(2), pp.10-20.

KOF, http://globalization.kof.ethz.ch, (29.10.2017).

Korkmaz, T. S. Zaman ve E.İ.Çevik. (2008). Türkiye’nin Avrupa Birliği Ve Yüksek Dış Ticaret Hacmine Sahip Ülke Borsaları İle Entegrasyon İlişkisi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, ss. 19–44.

Olimpia, N. ve Stela, D. (2017). Impact of Globalisation on Economic Growth in Romania: An Empirical Analysis of its Economic, Social and Political Dimensions. Studia Universitatis “Vasile Goldis” Arad. Economics Series, 27(1), pp.29-40.

Omolade, A., Morakinyo, A. ve Ifeacho, C. (2013). Globalization and Economic Development in Nigeria. Journal of Research in Humanities and Social Science, 1(4), pp.6-14.

Phillips, P.C.B. and Perron, P. (1988). “Testing for A Unit Root in time Series Regression”, Biometrika, 75(2), pp.335-346.

Samimi, P. ve Jenatabadi, H. S. (2014). Globalization and Economic Growth: Empirical Evidence on the Role of Complementarities. Plos One, 9(4), pp.1-7.

Samimi, P., Lim, G. C. ve Buang, A. A. (2012). A Critical Review on Synthetic Globalization Indexes. International Journal of Fundamental Psychology & Social Sciences, 2(1), pp.28-31.

Sevüktekin, M. ve Çınar, M. (2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. Bursa: Dora Yayınları.

Suci, S. C., Asmara, A. ve Mulatsih, S. (2015). The Impact of Globalization on Economic Growth in ASEAN. International Journal of Administrative Science&Organization, 22(2), pp.79-87.

Tıraşoğlu, M. ve Yıldırım, B. (2012). Yapısal Kırılma Durumunda Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges, December/Aralık 2012: 111-117.

Toda, H.Y.,Yamamoto, (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics, 66, 225-250.

Topuz, S. K. (2016). Ülkelerin Küreselleşme Demokrasi Ve Ekonomik Büyüklük Göstergeleri İle Cinsiyet Temelli Gelişme Endeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), ss.779-799. TUİK (2017). Küreselleşme Endeksi, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikMeta.do;jsessionid...?istab_id=9027, 29.10.2017.

Türedi, S. (2016). Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim, Bilecik, ss.691-703.

Verter, N. ve Osakwe, C. N. (2015). Economic Globalization and Economic Performance Dynamics: Some New Empirical Evidence From Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences. 6(1), pp.87-96.

Yay, G., Taştan, H. ve Oktayer, A. (2016). Globalization, Economic Freedom, and Wage Inequality: A Panel Data Analysis. Panoeconomicus, 63(5), pp.581-601.

Yılancı, V. (2013), Finansal Ekonometri Semineri (1-5Temmuz 2013), Sakarya: Ders Notları.

Ying, Y-H., Chang, K. ve Lee, C-H. (2014), The Impact of Globalization on Economic Growth. Romanian Journal of Economic Forecasting, XVII(2), pp.25-34.

Zivot, Eric and W. K. Donald Andrews (1992), “Further Evidence on the Great Crash, the Oil- Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis”, Journal of Business&Economic Statistics, Vol. 10, No. 3, pp. 251-270.