Kariyerde Kuşak vs Toprak: Kariyer Algısında Doğulan Coğrafi Konum ve Kuşağın Etkisi

Günümüz koşullarında tüm bireyler mesleki gelişimlerini planlayarak edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerin yardımıyla iş yaşamlarında gelmeyi hedefledikleri noktaya ulaşmaya çalışmaktadırlar. Fakat henüz daha bu planlama aşamasında kariyer algılarını etkileyen kişisel değer, tutum ve algılar devreye girmektedir. İnsanın birçok kişisel değerlerinin oluşumunda doğduğu ve büyüdüğü coğrafyanın etkili oluğunu söyleyebiliriz. Bu noktada sözü geçen demografik özelliğin kariyer tercihinde ne kadar etkili olduğu sorusu akıllara gelmektedir. Bu çalışmada Schein’ın Kariyer Çapaları Kuramı çerçevesinde Isparta Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören Y kuşağına dahil olan öğrencilerinin kariyer algılarını belirlemek ve söz konusu tercihlerin öğrencilerin doğup büyüdükleri coğrafi konuma dayalı demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir.

Generation vs Homeland in Career: Effect of Geostated Position and Generation in perception of Career

In today's conditions, all the individuals are planning their professional development with the help of their knowledge, skills and experience for trying to reach the point they are aiming to come to in their business life. However, yet at this stage of planning, personal values, attitudes and perceptions that affect career perceptions are inevitable. we can say that in the formation of many personal values influenced by the geography where they was born and grew. At this point, the question arises as to how effective demographic characteristics are in your choice of career. In this study, it is aimed that the students who are included in Y generation who are studying in Isparta Vocational School within the framework of Schein’ career anchors to determine career perceptions and whether these preferences differ according to the demographic characteristics of the students based on their geographical location.

Kaynakça

Adıgüzel, O. (2009), Shein’ın Kariyer Çapaları Perspektifinde Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Öğrencilerinin Kariyer Değerlerine İlişkin Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2): 277-292.

Aytaç, S, (2005), Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları, Ezgi Kitapevi, Bursa.

Baruch, Y. ve Rosenstein, E. (1992), Human Resource Management in Israeli Firms: Planning and Managing Careers in High-Technology Organizations, The International Journal of Human Resource Management, 3(3): 477-495.

Barutçugil, İ. (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.

Batur, H. Z. (2014), Schein’ın Kariyer Değerleri Perspektifinde Öğrencilerin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Fen Lisesi Statüsündeki Okullar Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Bayraktaroğlu, S.(2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Sakarya.

Bayram, C. (2008), Kariyer Planlama Ve Yönetimi. 1. Baskı, Kumsaati Yayıncılık, İstanbul.

Bozkurt, S. ve Çerik, Ş. (2010), Çalışanların Örgütsel Sosyalizasyon ve Kariyer Çapalarına Yönelik Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 35; 77-97.

Cascio, W, F, (1992), Managing Human Resources, McGraw-Hill Basım, Singapur

Dangızer, N. ve Valency, R. (2006), Career Anchors: Distribution and Impact on Job Satisfaction, the Israeli Case, Career Development International Dergisi, 11(4): 293-303.

Dazinger, N.; Rachman More, D. ve Valency, R. (2008), The construct validity of Schein’s career anchors orientation inventory. Career Development International, 13(1), 7-19. Demiröz, T. (2012), Kişilik https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_8106.htm, Erişim Tarihi:10.10.2017. Gelişimini Etkileyen Faktörler

Duygulu, E. (1998), Kariyer Geliştirme ile Örgütsel Başarım ilişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir.

Gerdek, K. (2017), Kariyer Yaşamında Karşılaşılan Engeller Ve İş Yaşam Yalnızlığı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma, Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Y.L. Tezi, Trabzon.

Güzel, T. (2005), Eğitim ve Gelişme, Editör: Cengiz Demir, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: İlkeler ve Uygulamalar, Nobel Yayınları, Ankara.

Hekimoğlu, İ. (2017), Lise ve Üniversite Evresindeki Öğrencilerin Kariyer Çapaları ve Sosyal İhtiyaçlarının Değişimi ve İlişkisinin İncelenmesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

İbicioğlu, H.; Adıgüzel, O. ve Öztürk, U. C. (2011), Kariyer Danışmanlığını Bir Sonraki Adıma Taşımak: Süreç Danışmanlığı Perspektifinde Kariyer Çapaları Kullanımı Ve Bir Uygulama, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011)27-29 Mayıs 2011, İstanbul; Bildiri Kitabı, 3. Cilt, Bölüm XIV, Sayfa 1928-1935

Kaynak, T. (1996), İnsan Kaynakları Planlaması, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Kozak, M. A. (2001), Konaklama İşletmelerinde Kariyer Planlaması, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1326, Eskişehir.

Kula, Ö. (2012), Lisansüstü Öğrencilerin Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Kulaksızoğlu, A. (2003), Farklı Gelişen Çocuklar, Epsilon Yayıncılık, İstanbul

Messarra, L.; Mourad, M. ve Al Harake, N. (2009). The linkage between professionals’ goal orientation and career anchors. Internatıonal Journal of Busıness Research, 9 (1): 50-56.

Odabaşı, S, (2008), Kariyer Yönetimi, Kum Saati Yayınları, İstanbul.

Özdamar, K, (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), Kaan Kitapevi, Eskişehir.

Özdemir, Y. ve Mazgal, S. (2012), Bir Kariyer Tercihi Olarak Girişimcilikte Dışsal Faktörlerin Etkisi: Sakarya Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 7(1): 87-102.

Özen, Y. (2011), Kişisel Sorumluluk Bağlamında Kariyer Seçimini Etkileyen Sosyal Psikolojik Faktörler, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 2(3): 81-96. Özkalp, E.; Arıcı, H.; Aydın, O.; Bayraktar, R.; Uzunöz, A. ve Erkal, B. (2000), Davranış Bilimlerine Giriş. (Editör Enver Özkalp). 3. Baskı. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1027, Eskişehir.

Scheın, E. H.(2006), Career Anchors (Self Assessment), 3. Baskı, John Wiley & Sons , ABD.

Schein E. H., (1980), Organizational Psychology, Prentice-Hall , Englewood Cliffs, ABD.

Schein, E.H. (1978), Career dynamics: matching individual and organizational needs, Addison-Wesley, ABD.

Sevinç, E. (2010), Kariyer Planlama ve Yönetimi. Etap Yayınları, İstanbul.

Taşlıyan, M ; Arı N. Ü. ve Duzman, B. (2011), İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlama Ve Kariyer Yönetimi: İibf Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2): 231-241.

Yarnall, J. (1998), Career Anchors: Results of An Organisational Study in The UK, Career Development International, 3(2): 56-61.

Yılmaz, A.G.(2006), İnsan Kaynakları Yönetiminde kariyer Planlamanın Çalışanın Motivasyonu Üzerine Etkisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.