Ahmet AK

34 16

Kamu Alacaklarının Tahsilinde Nakit Dışı Tahsil Yöntemleri

Bu çalışmada kamu alacaklarının takip ve tahsiline yönelik pozitif hukuk kurallarının, para ile tatmin ilkesi başta olmak üzere, kamu alacaklarının tahsilinde egemen olan ilkelere uygunluğunun test edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda konuyla ilgili literatür ve mevzuat taramasına dayalı bir araştırma yöntemi uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda ulaşılan bulguların değerlendirilmesi, güncelliğinin tartışılması, ekonomik ve toplumsal yapıya uygunluğu da dikkate alınarak sistematik yapısı analiz edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, kamu alacaklarının tahsiline yönelik düzenleme ve uygulamaların aksayan yönlerine de işaret edilerek konu hakkındaki önerilerimize yer verilmiştir.

Noncash Collection Methods In the Collection of Public Receivables

In this study, follow-up and collection of public receivables for provision of positive law, particularly the principle of satisfaction with money, it is aimed to test the compliance with the principles prevailing in the collection of public receivables. The research method based on scanning the relevant literature and legislation is applied in our study. The evaluation of the research findings, discussion of contemporaries and suitability taking into account the economic and social structure has been studied to analyze the systematic structure. In addition, our recommendations have been included on the subject by pointing out the shortcomings in the arrangements and practices for the collection of public receivables

Kaynakça

Ak, Ahmet (1999), GVK. Açısından Vergi İdaresi ile Vergi Yargısı Arasındaki Yorum Farklılıkları ve Vergi Yargısı Kararlarının Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Üniversitesi, Eskişehir, Vergi İdaresi Anadolu Lisans Tezi

Ak, Ahmet (2004)Vergi Yasalarının Hazırlanması, Yasama Süreci ve Türkiye Uygulamas, Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Bulutoğlu, Kenan (1978), Türk Vergi Sistemi, Cilt 1, Altıncı Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul. Candan, Turgut (2007), Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun - Açıklamalı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.

Çağan, Nami (1982), Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul.

Çomaklı, Şafak, Ak, Ahmet, Ayrangöl, Zülküf 2013, Vergi Hukuku -Genel İlkeler ve Esaslar, Savaş

Yayınevi, Ankara. Darphane ve Damga Matbaası Web Sitesi

http://www.darphane.gov.tr/tr/content.php?parent_id=179&content_id=17 9, 25.10.2014

Derin, Dilşat (2011), Teferruğ ve Tefevvüz, Vergi Dünyası, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Sayı:359, Ankara

Dikmen, Orhan (1973), Maliye Dersleri-Giriş ve Genel vergi Teorisi, 4. Baskı, Fakülteler Matbaası, İstanbul.

Eskicioğlu, Osman (2007), Çağdaş Vergi Hukukunun İslam Hukuku Açısından Eleştirisi, 24.10.2014.

Gerçek, Adnan 2010, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuk, Ekin Yayınevi, Bursa.

Jones, Robert (1914), The Nature and First Principle of Taxation, P.S.King&Son Orchard House Westminster, London.

Kafaoğlu, A.Başer (2002), Varlık Vergisi Gerçeği, Kaynak Yayınları, İstanbul.

Kardeş, Salahaddin (2010), Milli Emlak, Milli Emlak Kontrolörleri Derneği Yayını, 3. Baskı, Ankara. MB Gelirler Gerekçeleri,(AATUHK. Gerekçesi,) Müdürlüğü (1988), Türk Vergi Kanunları Ankara. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Resmi Web 25.10.2014 http://www.milliemlak.gov.tr/teferrug-ve-tefevvuz

Onar, S.Sami (1964), İdare Hukukunun Umumi Esasları, İsmail Akgün Matbaası, Cilt 3 B, İstanbul.

Onar, Sıddık Sami (1952), İdare Hukukunun Umumi Esasları, Marifet Basımevi, İstanbul.

Öncel, Mualla-Kumrulu, Ahmet-Çağan, Nami (2011), Vergi Hukuku, 20. Bası, Turankitabevi, Ankara.

Özbalcı, Yılmaz (2000), Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları

Oluş Yayıncılık, Ankara.

Özer, Mustafa (Edt.) (2004), Türkiye Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi yayınları, Yayın No:1579, Eskişehir.

Smith, Adam (1976), An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations, Volume II, Indianapolis.

LibertyClassics, Indiana, Oxford University Press

TBMM (1929), Düstur, 3 üncü Tertip, C.2, Milliyet Matbaası, İstanbul.

TBMM (1943), Düstur, 3. Tertip, C.24, Devlet Matbaası, Ankara.

TBMM (1953), 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Gerekçesi, Kanun Sayısı: 286 (1/464), Ankara.

Tasarısı ve Komisyon Kararları, Millet Meclisi S.

Varcan, Nezih (1987), Türkiye’de Vergi Politikalarının Oluşumu (Cumhuriyet Dönemi),Eskişehir.

Weatherford, Jack (1997), The History of Money, Three Publishing Group, New York.