İşletmelerde Kalitesizliğin, Verimsizliğin ve Markalaşamamanın Maliyet Üzerine Etkisi

Değişen dünya koşulları insanların sürekli daha iyi daha yeni ve daha kaliteli markalı ürün ve hizmete sahip olma isteğini arttırmış ve arattırmaya devam etmektedir. Kalitenin iyileştirilmesi ve etkili kalite kontrolü sağlamak, maliyet gerektiren bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan bir işi baştan doğru yapmanın, birçok dolaylı giderleri önleyeceği de bir gerçektir. Kalitesizlikten doğan giderlerin kontrolü üretkenliğe yansıyacağından kalite sistemlerine yönelik her çabanın, gelecek için çok verimli bir marka yatırımı olmasıdır. Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen ve istenilen ihtiyaçları karşılama oranına dayanan ve ayrıca tüm aranılan özelliklerin tamamını kapsamaya yönelik bir süreçtir. Beklenen kalite, müşterinin isteğini karşılayan ve dolayısıyla ayrıca talep etmeye gerek duymadığı özellikleri kapsar. Tatmin eden kalite ise müşterinin özel olarak talep ettiği özellikleri kapsar. Bu özellikler istenilen ürün veya hizmette bulunmadığında müşteri tatmin olmaz. Memnun eden kalite ise, müşterinin istemediği yani varlığından haberdar olmadığı özellikleri kapsar. Kalitesizliğin maliyeti olarak; direkt yani doğrudan giderler ki bunlar garanti kapsamından kaynaklanan değiştirme, onarma, yenileme, hurdaya çıkarma elden geçirme gibi giderlerdir. Endirekt yani dolaylı giderler olarak; hukuksal işlemler, alıcının güvenini yeniden kazanma reklam, kampanya , tazminat ceza gibi v.b. giderlerdir. Birçok işletmede verimlilik, kalite ve markalaşma eksikliği problemlerini çözmek için çeşitli planlar, stratejiler uygulanmakta ve bu plan programlar genellikle geçici olarak ilgi görmekte ve sonra kolaylıkla işe yaramadığıdır. Şirket içi sorunlara dışarıdan gelen çözümler tam olarak fayda sağlayamamakta ve dıştan içe yapılan çözümler genel olarak işletmelerde olumsuz değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada kalitesizliğin, verimsizliğin ve markalaşamamanın işletmelere olan maliyeti belirlenmeye çalışılmıştır.

The Effect on Cost of Poor Quality, Unproductivity and Branding Inability in Businesses

The changing world conditions have increased the demand for people to possess better and newer branded products and services of higher quality, and continue to increase. Improving the quality and providing an efficient quality across come to the front as an issue that requires a cost. On the other hand, it is a fact that doing work accurately from the beginning would prevent various indirect costs. Due to the fact that the expenses that arise from poor quality will reflect on productivity, every effort towards quality systems is also a very productive brand investment for the future. Quality is a process that is based on the ratio of a product or service to meet the determined and expected needs, and towards comprising all of the demanded features. The expected quality comprises the features that meet the demand of a client and therefore does not need to demand additionally. On the other hand, the satisfactory quality comprises the features that a client demands privately. When these features are not included in a product or service, the client is not satisfied. In addition, pleasing quality involves features that a client does not demand, in other words, does not inform about. As the cost of poor quality; direct, in other words, straight costs can be given as costs as change arising from the scope of guarantee, reparation, renewal, scraping and handling. Indirect costs are expenses such as legal transactions, regaining the trust of a customer advertising, campaign , compensation such as punishment etc. In many businesses, various plans and strategies are applied to solve the problems concerning lack of productivity, quality and branding, and these programs generally draw the attention temporarily yet, later on, they are not useful. The external solutions that are given to the intracompany problems cannot provide an implicit benefit, and the applied solutions may be regarded negatively in business in general. In this study, it was tried to determine the cost of poor quality, unproductivity and branding inability to businesses.

Kaynakça

Anonim 1, (2018). https://www.biymed.com/pages/makaleler/makale1.htm (Erişim Tarihi: 04.07.2018).

Anonim 2, (2018). http://www.kalder.org/kalitesizlik_maliyetleri (Erişim Tarihi: 04.07.2018).

Barrie, G. D., (1994). Managing Quality, 2nd Edition, UK: Prentice Hall, p.223.

Beşirov, İ. (2007). Yeni Rekabet Koşullarında İşletmelerin Yol Haritası: Azerbaycan Şarap İşletmeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, Isparta.

Bono, E.D. (1996). Rekabet Üstü (Çev: Özel, O.), Remzi Kitabevi, s:84-86, İstanbul.

Büyüközkan, G. (2007). “Elektronik Marka Yönetimi”Toplam Marka Yönetimi Editörler: Türkay Dereli ve Adil Baykasoğlu, Hayat Yayıncılık, İstanbul.

David, L., Goetsch, S., Davis, B., (2003). Quality Management – Introduction to Total Qulity Management for Production, Processing and Services, 4th Ed., New Jersey: Pearson Education Int., p.43.

Doğan, Ö.F. (2004). Moda, Marka, Kalite ve Turquality, İhracatta Marka Yaratmanın Önemi, http://www.igeme.org.tr/tur/bakis/sayi%2027/bakis2724.htm

Gemci, R., Gülşen, G., Kabasakal, F. M., (2009). Markalar ve Markalaşma Şartları, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, BURSA.

Kağnıcıoğlu, H., Aydin, S., Hasgül, S., Anagün, S., (2015). Üretim Yönetimi, T.C. Anadolu Ünv. Yayını No: 2584, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1553, ESKİŞEHİR.

Karpat, I. (2000). Marka Yönetimi Süreci ve Tanıtımın Rolü, Ege Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s:212, İzmir.

Kaygusuz, S.Y., Kalitesizliğin Maliyetlere ve Kara Etkisi, Büyüteç, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, s.45, Mayıs/Haziran 2011.

Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy, Free Press, New York.

Öngüt, Ç.E. (2007). Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayinin Değişen Dünya Rekabet Şartlarına Uyumu, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Yayın No: DPT2703.

Schiffauerova, A., Thomson, V., (2005). “Cost of Quality: A Survey of Models and Best Practices”, www.mmm.mcgill.ca/newsletters/CoQ_Thomson_24Oct03.pdf

Yarıcı, E. (2007). Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Eğilimler Çerçevesinde Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü İçin Bir Strateji Önerisi: Marka Yaratmak, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Uluslar arası İşletmecilik Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Yıldırım, H., Saylık, B., (2009). Kalitesizlik Maliyetleri Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı: 1.

Zairi, M., Baidoun, S., (2003). “Understanding the Essentials of Total Quality Management: A Best Practice Approach-Part 2”, Working Paper Series, No 03/05, January, p.15.