İlahiyat Öğrencileri Ne Kadar İslami Finans Okuryazarı?

Finansal okuryazarlık oranı düşük olan bireyler genellikle finansal sisteme dâhil olma konusunda çekingen davranmaktadırlar. Bu açıdan bireylerin finansal okuryazarlığının artırılması finansal sistemin büyümesi ve gelişmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada İlahiyat öğrencilerinin finansal okuryazarlık ve İslami finans okuryazarlık seviyeleri tespit edilmesi amacıyla sosyal bilimlerde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan anket yöntemi kullanılmış ve 269 öğrenciye ulaşılmıştır. Elde edilen veriler analiz edildiğinde İlahiyat öğrencilerinin İslami finans okuryazarlık düzeylerinin bir hayli düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

How literate the Theology Students in Islamic Finance?

Individuals with low financial literacy rates often behave timidly to be involved in the financial system. In this respect, increasing the financial literacy level of the individuals is important for the growth and development of the financial system. In this study, the survey method, which is one of the most frequently used methods in social sciences, was used to determine the levels of financial literacy and Islamic financial literacy of the theology Islamic studies students. When the obtained data are analysed, it is concluded that Islamic financial literacy levels of the students of Theology are quite low.

Kaynakça

Akın, Cihangir. 1986. Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma. İstanbul: Kayıhan Yayınları.

Alkaya, Aylin, ve İbrahim Yağlı. 2015. “Finansal Okuryazarlık-Finansal Bilgi, Davranış Ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir”. Journal of International Social Research 8(40): 585–99.

Asutay, Mehmet. 2014. “İslam Ekonomisine Ekonomi Politik Bir Yaklaşım”. Içinde İslam Ekonomisi Tanım ve Metodoloji Üzerine Tartışmalar, ed. Sercan Karadoğan. İstanbul: Askon, 141–66.

Biçer, E. Baha, ve Fatih Altan. 2016. “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20(4): 1501–17.

Coşkun, Selin. 2016. “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Davranış Ve Tutumlarının Belirlenmesi: Finansal Okuryazarlık Algıları Üzerine Bir Araştırma”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5(7): 2247–58. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/226744 (21 Nisan 2017).

Çam, A. Veli, ve Abdulkadir Barut. 2015. “Finansal Okuryazarlık Düzeyi Ve Davranışları: Gümüşhane Üniversitesi Önlisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi 4(7): 63–72.

Çam, Handan, ve A. Veli Çam. 2016. “Finansal Okuryazarlığın Mobil Bankacılık Kullanımındaki Rolü: Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma”. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 1(3): 98–105.

Dilek, Serkan, Orhan Küçük, ve Ali Eleren. 2016. “Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5(7): 1865–78.

Elmas, Bekir, ve Hakan Yılmaz. 2016. “Finansal Okuryazarlık: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: 116–39.

Er, Bünyamin, Mesut Mutlu, ve Y. Emre Şahin. 2015. “Daha Bilgili, Daha Doğru: İslami Finans okuryazarlığı üzerine Bir Araştırma”. Içinde International Congress on Islamic Economics and Finance, , 5–24.

Er, Fikret, Fatih Temizel, Ali Özdemir, ve Harun Sönmez. 2014. “Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: 113–25.

Ergün, Bahadır, Arzu Şahin, ve Erhan Ergin. 2014. “Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7(34): 847–64.

Gutnu, M. Murat, ve Mehmet Cihangir. 2015. “Finansal Okuryazarlık: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personeli Üzerinde Bir Araştırma”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 10(3): 414–24.

Kılıç, Yunus, H Ali Ata, ve İbrahim H Seyrek. 2015. “Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”. Journal of Accounting & Finance (Nisan): 129–50.

Öztürk, Elvan, ve Yusuf Demir. 2015. “Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama”. Muhasebe ve Finansman Dergisi: 113– 34.

Şamiloğlu, Famil, Y. Emre Kahraman, ve Haşim Bağcı. 2016. “Finansal Okuryazarlık Araştırması: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (16): 308–18.

Temizel, Fatih, ve Fatih Bayram. 2011. “Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12(1): 73–86.

Tunç, Hüseyin. 2010. Katılım Bankacılığı: Felsefesi, Teorisi ve Türkiye Uygulaması. 8. baskı İstanbul: Nesil Yayınları.

Ünal, Seyfettin, Y. Selim Düğer, ve Cevat Söylemez. 2015. “Ekonomi Okuryazarlığı ve Kredi Kartı Tutumunun Rasyonel Kredi Kartı Kullanımına Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Örneği”. Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 10(1): 31–52.

Zerka, M. Ahmet, ve A. Muhammed Abdulaziz En-Neccar. 2011. İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta. İstanbul: İz Yayıncılık.