Hermeneutik, Postmodernizm ve İktisadi Yansımaları

Bu çalışmanın amacı, iki farklı bilgi felsefi yaklaşımını kavrayarak, iktisadi araştırmaların zenginleştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu bilgi felsefesi yaklaşımları, pozitivist bilgi anlayışı dışında farklı bakış açılarına açılan kapıdır. Bu nedenle onları bilmek ve anlamak yapılacak yeni çalışmalarda yol gösterici bir arka plan sağlayabilir. Bilgi felsefesi, bilginin ne olduğunu, kaynaklarını ve edinilme yöntemlerini sorgular. Bilgi felsefesi yaklaşımları denildiğinde akla gelen en baskın yaklaşım, Pozitivizm’dir. Bunun dışındaki yaklaşımlar genellikle Pozitivizm’e bir karşı çıkış olarak ele alınırlar. Bu bağlamda Hermeneutik ve Postmodernizm, Pozitivizm’in barındırdığı en önemli ögeleri yok sayıyormuş gibi görünmektedir. Aslında bu yaklaşımların yok saydığı, bilginin ve bunun elde edilişindeki tek tipleştirmedir. Bilginin bilenden uzaklaştırılması ve bir güç kaynağı olarak kullanılması, sosyal bilimler açısından bir görü noksanlığına yol açabilir. Bir sosyal bilim olan iktisat, insandan ve insana ait kurumlardan ayrılarak üretilirse toplumsal açıdan ciddi kayıplarla karşılaşılabilir.

Hermeneutik, Postmodernizm ve İktisadi Yansımaları

The aim of this study is to understand the approaches of two different epistemologies and to contribute to the development of economic research on the subject. These epistemological approaches are particularly important in considering the different view points other than positivist approach. For this reason, knowing and understanding those approaches can lead to an insight into the future research on this topic. Epistemology tries to evaluate what is knowledge, what is its sources and how to get it. Positivism is the first that comes into the mind when thinking about the approaches of epistemology. The other approaches are regarded according to in what sense they are critical on positivism. In this regard, Hermeneutic and Postmodernism seem to ignore the most fundamental elements of positivism. In fact, their main objection is its claim that knowledge is acquired objectively. Knowledge, here, is diverged from the subject and used as a power source, which leads to an inability for the social sciences to have a clear vision. Economics ,as a social science, has troubles in terms of its social context when it separated from human and the institutions formed by human

Kaynakça

Aşkın, Zehragül ve Çellik, Hüseyin (2015), “Hermeneutiğin Ontolojik Temellendirilişi: Heidegger ve Gadamer”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 5 (2), s.1-32.

Buğra, Ayşe (2005), İktisatçılar ve İnsanlar Bir Yöntem Çalışması, İletişim Yayınları, İstanbul.

Cevizci, Ahmet (2005). “Hermeneutik”, Felsefe Sözlüğü, Paradigma, İstanbul.

Demir, Ömer (2009); Bilim Felsefesi, Vadi Yayınları, Ankara.

Dinçer, Kurtuluş (2010), Kısaca Felsefe, Pharmakon Kıta Basın Dağıtım Yayıncılık, Ankara.

Erdemir Erkan ve Koç Umut (2010), “Postmodernizm ve Komplekslik: Örgüt Kuramı Bağlamında Paradigmatik Bir Tartışma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF. Dergisi, 5 (1), s.25-48.

Erdoğan, İrfan (2010), “Küresel Pazarı Destekleyen Popüler Aydınlar: Baudrillard ve Postmodern Medya Kuramı”, s. 1-5. http://www.irfanerdogan.com/makaleler4/baudrillard.pdf

Ersoy, Arif (2008), İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi, Nobel Yayınları, Ankara.

İmre, Gülçin (2006), Avusturya Okulu İçinde Ludwig von Mises ve İktisadi Düşünceye Katkısı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.

Kale, Nesrin (2002), “Modernizmden Postmodernist Söylemlere Doğru”, DOĞU-BATI Dergisi, Yeni Düşünce Hareketleri Özel Sayısı, s. 1-10.

Kuhn, Thomas S. (1982), Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev. Nilüfer Kuyaş, Alan Yayıncılık, İstanbul.

Michaelides, Panayotis G., Milios, John G. (2009), “Joseph Schumpeter and the German Historical School”, Cambridge Journal of Economics, 33, s. 495-516.

Özcan, Burcu (2007) “Postmodernizmin Tüketim İmajları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), s.261-273.

Özlem, Doğan (1995), Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar, Ark Yayınevi, Ankara.

Öztürk, Emre (2009) “Hermeneutiğin Tarihsel Dönüşümü”, Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks), 1 (2), s. 145-175.

Ruccio, David F. (1991) “Postmodernizm and Economics”, Journal of Post Keynesian Economics, 13 (4), s. 495-510.

Savaş, Vural, F. (2007) İktisadın Tarihi, 4. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Serdaroğlu, Ufuk (2010), Feminist İktisat’ın Bakışı Postmodernist mi?, Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti., Ankara.

Shionoya, Yuichi (2001), The German Historical School The Historical and Ethical Approach to Economics, ed. SHIONOYA, Yuichi, Routledge Studies in the History of Economics, London and New York.

Taşdelen, Vefa (2008), Hermeneutiğin Evrimi “Kesitler”, Hece Yayınları, Ankara.

Topakkaya, Arslan (2007), “Hermeneutik ve İdeoloji Kritiği Bağlamında Gadamer-Habermas Tartışması”, Felsefe Dergisi, 3, s. 97-111.

Topakkaya, Arslan (2008), “Hans-Georg Gadamer’in Ardından”, Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 1 (4), s.1-14.

Ulutan, Burhan (1978), İktisadi Doktrinler Tarihi, Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul.

Yalçın, Aydın (1983), İktisadi Doktrinler ve Sistemler Tarihi, A.Ü. S.B.F. Basın ve Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara.

Yay, Turan (2004), “Avusturya Okulu’nun Tarihsel Gelişimi ve Metodolojisi”, Piyasa, 11, s. 1-29.