Hak Merkezli Yenilikçi Hukuk Düşüncesi Çerçevesinde İnsanlık Anayasası Kavramı

Bu çalışmanın amacı hak merkezli yenilikçi hukuk düşüncesi çerçevesinde insanlığı dördüncü nesil sanayi dönemi ve bilişim çağı hukuk düzenine taşıyacak kavramları geliştirme olarak belirlenmiştir. Önce doğal hukuk görüşüyle hakkın kaynaklarına inilmiş, bunların yakınlık, komşuluk, emek ve sözleşme ekseninde yer aldığı tespiti yapılmıştır. Günümüz hukukundaki imtiyaz, kuvvet, çıkar, çoğunluk gibi usullere dayanan eksen kaymaları gösterilmiştir. Hukukun bu usullerden arındırılması, doğal eksenine çekilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. İkinci kısımda devlet yerine insan ve insanlık merkeze alınmıştır. İnsan biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve politik yönleriyle tanımlanmıştır. İnsanlığın tanımında ise biyolojik evrimle toplumsal evrim ayrımı yapılmış, hak/hukuk düzenleri toplumsal evrimle başlatılmıştır. Hukuk düzenlerinin geçmişi, bugünü ve geleceği bir bütün halinde değerlendirilmiş, insanlık anayasası kavramı geliştirilmiş ve tanımı da verilmiştir. İnsanlık anayasası çalışmalarında bucağın ilk sosyal hücre/ilk siyasal birim kabul edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. İlk toplumsal hücreden bütüne, yerelden merkeze gidişin gerekliliği ortaya konulmuştur. Toplumsal yapının değişmesinde pilot uygulamalardan hareket edilmesi önerisi getirilmiştir.

The Concept of the Humanitarian Constitution in The Framework of the Rights -Based Innovative Law

The aim of this study was to develop concepts that would bring humanity into the fourthgeneration industrial era and modern knowledge of law in the framework of the right-centered innovative law of thought. First, the natural resources of the law were taken into consideration, and it was determined that they took place on the axis of kinship relatives , neighborhood, labor and contract. In today's law, axis shifts based on methods such as privilege, force, interest, majority are shown. It has been emphasized that it is necessary to remove the law from these procedures and to withdraw to its natural axis. In the second part, human being and humanity are taken center instead of the state. Human is defined by biological, psychological, sociological and political aspects. In the definition of humanity, biological evolution and social evolution have been differentiated, and rights / legal systems have been started with social evolution. The concept of the constitution of humanity has been developed and its definition has been given by evaluating the past, present and future of legal orders as a whole. The past, present and future of legal systems are evaluated as a whole, the concept of humanity is developed and its definition is given. It has been emphasized that in the study of the constitution of humanity, it should be accepted as the first social cell / first political unit. In the change of social structure, the proposal was made to move from pilot applications.

Kaynakça

Akdemir Süleyman (1987), Faizsiz Bankanın Kuruluşu Teşkilatlanması ve Yönetim Şekli, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli (Faizsiz Kredileşme Modeli), İslami Bilimler Araştırma Vakfı Yay. İstanbul.

Akdemir Süleyman (1990), Sosyal Denge I Devlet Yapısının Tarihi Seyri, İşaret Yayınları, İstanbul.

Akdemir Süleyman (2017), İnsanlık Anayasası Kavramı, Atlas Yayınları, Ankara.

Akgündüz Ahmet (1989), Eski Anayasa Hukukumuz ve İslâm Anayasası, İstanbul.

Armağan Servet (2006), İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara.

Başgil Ali Fuat (1960), Esas Teşkilat Hukuku, İstanbul.

Eren Abdurrahman, (2014) Anayasa Hukuku Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul.

Erdoğan Mustafa (2013), Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 10. Baskı, Ankara

Ersoy Arif (1986), İktisadi Müesseseleşme Tarihi İktisadi Kalkınmanın Tarihi Seyri, Doçentlik Tezi, Akdeniz Akevler Bilimsel Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir

Hamidullah Muhammed (1972), Resulullah Muhammed, (çeviren. Salih Tuğ), İstanbul

Hamidullah Muhammed (1966), İslâm Peygamberi, Çeviren, M. Sait Mutlu, İstanbul

Han Zafer İslam (1982), “Talmud’un Doğuşu ve Yahudiler Üzerindeki Tesiri”, Çeviren Aydın Mehmet, dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/771/9809.pdf 26.06.2017 Erişim

Işıktaç, Yasemin- Metin, Sevtap (2013) Hukuk Metodolojisi, Filiz Kitabevi İstanbul

Kanlı İ. Bakır (2016), “Sürdürülebilir Gelişmeyi Sağlamada Stratejik Bir Araç: Mahalle Kooperatifleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 25, Sayı 3, Temmuz 2016.

Karagülle Süleyman (1998), İslam-Devlet/Dünya-DÜZENİ-1-İlhan Arsel’e Reddiye, Koba Yayınları İstanbul

MacCormak Geoffrey (1978,çev:2009), “Anthropology and Legal Theory”, The Juridical Review, Antropoloji ve Hukuk Teorisi çeviren: Onur Sinan Vatansever (İÜHFM C. LXVII, S.1-2)

Mcneil William H. (1971), A World History, New York, 1971 Oxford University Press

Metin Sevtap (2004), “Yeniden Doğal Hukuk Modellemesi: John Finnis”, İÜHFM. C.LXII S. 1- 2

Savaş Vural, F. (1989), Anayasal İktisat, Beta Yayıncılık, İstanbul

Sayı Ali (1987), “Faiz ve Faizin Tarihi Gelişimi” Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli (Faizsiz Kredileşme Modeli), İslami Bilimler Araştırma Vakfı Yayınları İstanbul

Şenel Alaeddin (2014), Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim Sanat Yayınevi Ankara

Turhan Mehmet (1994), Anayasa ve Anayasacılık, Amme İdaresi Dergisi C.27.

Ulukütük Mehmet (2010), Politik Teolojide Din Dilinin Stratejik Ağırlığı -Din Dilinin Politik İşlevleri Üzerine Bir Deneme, https://www.academia.edu 28.06.2017 tarihli erişim.

https://www.google.com.tr/search?q=ectoderm,+endoderm,+mesoderm,+germ+cells 28.06.2017 T. erişim)