Filistin Sorununun Temel Nedenleri

Bu makalenin amacı, Filistin sorunun temel nedenlerinin incelenmesidir. Dolayısıyla, Filistin meselesinde yaşanan uyuşmazlığın ve çatışmanın anlaşılması için sorunun temeline inilmesi amaçlanmıştır. Bu makalede nitel araştırma yöntemleri kullanılarak, literatür taraması yapılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak, Filistin bölgesindeki sosyolojik ve kültürel yapının anlaşılması için Filistin tarihi incelenmiştir. Ardından, sorunun nedenleri daha ayrıntılı olarak ele alınmış ve bir sonuca varılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, Filistin sorununun temelinde dini, ideolojik ve siyasi müdahalelerin yer aldığı gözlemlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Filistin, İsrail, Çatışma, Uyuşmazlık

Historical Causes of the Palestine Issue

The purpose of this article is to examine the historical causes of the Palestine issue. Therefore, it is aimed to find the basis of the problem for the understanding of the dispute and the conflict in the Palestine issue. In this article, literature review was conducted using qualitative research methods. In this direction, firstly, Palestinian history was examined for the understanding of the sociological and cultural structure in the Palestinian territory. Then, the causes of the problem were discussed in more detail and a conclusion was reached. As a result of the research, it was observed that religious, ideological and political interventions took place on the historical basis of the Palestine issue.

Kaynakça

Abufayyad, O. (2015). Filistin- İsrail Çatışmasının tarihi seyri ve Temmuz 2014 Gazze saldırısının Türk Yazılı Basınına Yansıması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.

Aras, İ. (2010). Filistin- İsrail arasındaki temel sorunlar ve Uluslararası Hukuk, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye.

Arı, T. (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa Yayınları, İstanbul..

Atmaca, İ. , L. (2008). Arap İsrail Savaşları (1948-1973) ve Orta Doğu’ya Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli, Türkiye.

Burhan, A. (2008). Filistin- İsrail çatışması ve Hamas, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Türkiye.

Çalık, Z. (2010). Filistin- İsrail Barış Süreci ve Türkiye, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, Türkiye.

Gökçınar, D. (2009). Arap- İsrail Uyuşmazlığında Filistin Sorunu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Pehlivan, Y. (2006). Arap- İsrail Savaşlarının Türk Kamuoyuna Yansımaları (1948–1967),Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Türkiye.

Shamsutdinova, L. (2012). “FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ’NÜN MEŞRUİYET KAZANMASI SÜRECİ” ,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Torlak, Mustafa (2010). Siyonizmin Penceresinden Arap – İsrail Çatışmalarının Ortadoğu’daki Güç Dengesine Yansımaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.

Tutu, R. E. (2015). İsrail- Filistin Sorununda Semboller, Söylemler ve Kimlik Konstrüktivist bir Analiz, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, Türkiye.

UN, (United Nations). (1947, 29 Kasım). Resolution 181 (II). Future Government of Palestine.

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253 03.01.2018

UNBIS, (United Nations Bibliographic Information System). (2018) Future government of Palestine: Resolution / adopted by the General Assembly., http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=13E058160245H.434&profile=voting&uri=full=3100023~!909562~!1&ri=1&aspect=power&menu=search&source=~!horizon 03.01.2018.