Facebook ve Twitter Kullanıcılarının Siyasal Katılım Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Çalışmada, Tola 2007 tarafından kullanılmış olan 27 soruluk Siyasal Katılım Ölçeği kullanılmış olup, katılımcıların katılım düzeylerinin aktif katılım, sivil katılım ve pasif katılım belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca siyasal katılımı etkileyen sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik unsurları tespit edebilmek amacıyla ilgili sorular da eklenmiştir. Araştırma bağlamında katılım düzeylerinin belirlenmesi ve katılım düzeyinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti amaçlanmıştır. Ayrıca siyasi görüşlere göre veya siyasi partilere göre siyasal katılım derecelerinde farklılık olup olmadığı da inceleme kapsamındadır. Bunun yanında, sosyal medyanın, siyasal katılım düzeylerinde fark yaratıp yaratmadığı, yaratıyorsa bunda etkili olan unsurların tespiti de araştırma amaçlarındandır. Bu yönüyle çalışmanın, literatüre katkı sağlaması ve siyasal pazarlama çalışmalarında girdi olarak kullanılması da beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Siyasal Katılım, Facebook, Twitter

A Research on Investigation of Political Participation Tendencies of Facebook and Twitter Users

In the study, we have used a 27-item the Political Paticipation Scale used by Tola 2007 with the aim of assessing participants level of participation as active participation, çivil participation, passive participation . Additionally, some related questions to political participation have been added to identify the role of social, cultural, economic and demographic factors. In the context of the study, it was aimed to assess participation levels of individuals and to determine if the demograpfic characteristics of individuals have an impact on participation levels. Besides, we wanted examine whether there is a difference in political participation rates in accordance with political opinions or political party affiliation. Furthermore, another purpose of the study was to determine whether the communication technologies have an impact on the level of affiliation, and if has, then what factors are effective on this process. It is also expected that the study will contribute to the literature and be used as input in political marketing studies in the future.

Kaynakça

Çam, E. (1995). Siyaset Bilimine Giriş. İstanbul: DER Yayınları.

Dursun, D. (2008). Siyaset Bilimi. İstanbul: Beta Yayınları.

Erdoğan Demir, S. (2016). İnternetin Politik Katılıma Etkisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 161 - 191.

Erdoğan, İ. (2013). Dördüncü Güç Medyadan Beşinci Güç İnternete: Demokratik Bir Dönüşüm mü Yaşanıyor? Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(1), 176-191.

Heywood, A. (1994). Political Theory an Introduction. New York: Palgrave Macmillan Press.

Nie, N., Verba, S., & Converse, P. (1989). Siyasal Katılma Kamuoyu ve Oy Verme Davranışı. (İ. Turan, & T. Karamustafaoğlu, Çev.) Ankara: Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları.

Noelle-Neumann, E. (1998). Kamuoyu: Suskunluk Sarmalının Keşfi. Ankara: Dost Kitabevi.

Tosun, T., & Tepeciklioğlu, A. (2012). Siyaset Bilimi. Ankara: Orion Yayınları.