Çalışma Hakkının Etkin ve Adil Kullanımına Yönelik Alternatif Arayışlar – Çalışana Kredi

Emek hem ekonominin hem de işletmenin olmazsa olmaz unsurları arasında yer alır. Kapitalist sistem uygulamaları sermaye lehine emek aleyhine olmak üzere bozulmuş, dünya sermaye tarafından yönetilir hale gelmiştir; sonunda devletleri de güdümüne alan sermaye emek faktörünü ciddi kayıplara uğratmıştır. Bu durum OXFAM Raporunda “Çalışmayı Ödüllendir, Zenginliği Değil/Reward Work, Not Wealth” başlığı ile ifade edilmiş, dünya servetinin yüzde 82’sinin en zengin yüzde 1’in eline geçtiği vurgulanmıştır. Bu çalışma kredi mekanizmasının emeğe öncülük tanıması, bozulan dengenin yeniden kurulabilmesine yönelik bir çaba olarak değerlendirilmelidir. Bu maksatla emeğin etimolojisi üzerinde durulmuş ve tanımı yapılmıştır. Emek ekonomi, emek işletme, emek sermaye, emek faiz, emek kredi ilişkileri ve konu ile ilgili yasal düzenlemeler ele alınmıştır. Ekonomik gelişmelerin tarihi seyir içinde emek mübadelesi döneminin işçilik aşamasındaki durumu tespit edilmiş, bu aşamanın miadını doldurduğu, emeğin üretime ve işletmeye ortak olarak katılacağı yeni bir aşamaya dönüştüğü ortaya konulmuştur. Hem işçilik hem de ortaklık sistemi ele alınmış, aradaki farklar karşılaştırılmıştır. Emek ortaklık payına etki eden kriterler; yaş, bilgi/ehliyet, kıdem, kabiliyet, sorumluluk, işlerin ağırlığı, işin ihale edilmesi, iş sözleşmeleri ve arabulucu ile tahkim olarak belirlenmiştir. Emek kredisinin çalışana açılması, emeği çalıştıran işverenin borçlandırılması sistemi önerilmiş, emek ile sermaye arasında denge kurulmuştur. Ortaklık sistemi emek kredisiyle birlikte yenilikçi düşünce kapsamında alternatif olarak sunulmuştur. Önerilen sistem SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma bir sonuçla tamamlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Emek, sermaye, ortaklık, kredi, pay

Alternative Approaches in Effective and Fair Use of The Right To Work – Credit for The Employee

The Labor takes place among the economy as an indispensable and sine qua non of the business stock. The capitalist system in favor of labor against capital, including applications, it has become the world is governed by the capital wholly at the end of the State to the capital labor factor of field guidance had serious losses. This OXFAM Report expressed this in the title as “Reward Work/Not Wealth" and showed that the 82 percent of the world's wealth is in hands of the richest 1 percent. This study recognizes that the pioneered credit mechanism for labor of equilibrium to be installed should be judged as an effort for all. For this purpose, it has been mellowed on the etymology and definition of the labor. Labor Economics discussed relevant legal regulation as labor, business, labor capital, labor interest and labor credit associations. . Looking in the history of economic development, because of the period of labor stage of labor situation has been determined this stage production as labor and business partner will turn into a new stage. Both labor and the affiliate system are discussed, and compared the differences between them. Criteria affecting labor partnership shared as; years, information/formal business license, seniority, ability, responsibility, weight, work, on employment contracts and arbitration with the mediator. The opening of the labor for labor credit employee was proposed and the labor of employer be debited by running system was established between the capital balance. Partnership within the scope of labor credit system with innovative thinking is presented as an alternative. The proposed system was evaluated using SWOT analysis. The Study was completed on a result.

Kaynakça

AKDEMİR, Süleyman, (1990). İşçi-İşveren İlişkileri Mukayeseli Sistem Analizi, Mukayeseli Hukuk ve Uygulama Açısından İşçi İşveren Münasebetleri, İlmi Toplantılar Dizisi, İstanbul, İslami İlimler Araştırma Vakfı Yayınları

AKDEMİR, Süleyman, (2017). İnsanlık Anayasası Kavramı, Ankara, Atlas yayınları.

AKDEMİR, Süleyman, (2017). Hak Merkezli Yenilikçi Hukuk Düşüncesi Çerçevesinde İnsanlık Anayasası Kavramı, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi – Research Journal of Politics and Management, 5(3), s. 207-224

AKDEMİR, Süleyman, (2017), Faizsiz Finans Kanun Taslağına Yönelik Eleştiri ve Öneriler: İslam İktisadı İlkelerine Göre Bir Değerlendirme, JIEF Journal of Islamic and Finance- İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 3(2), s. 161-186

AKTAN, Coşkun Can, (2017), Kamu Tercihi İktisadı ve Anayasal Politik İktisat, Ankara, Seçkin yayınları.

ALP, Ömer, (1998), Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat, V. Serin (Ed.). İktisat Politikası Seçme Yazılar: Para Politikası Maliye Politikası Uluslararası İktisat Politikası, İstanbul, Alfa Yayınları.

DEMİR, Bünyamin, (2017), Faizsiz Ekonomide Ortaklık Sistemi, İstanbul, Medhal Yay.

ERSOY, Arif, (1986), İktisadi Müesseseleşme Tarihi İktisadi Kalkınmanın Tarihi Seyri, İzmir Akevler Akdeniz Bilimsel Araştırma Merkezi Yay..

ERSOY, Arif ve ALTUNDERE M. Büşra, (2017), The Market Institution and The State in Islamic Economics: From Past to Present and Future, International Journal of Management and Accounting 25 no p. 253-284.

GABLE, G. G., LEE, J.N.; KWAHK, K.Y.; GREEN, P. (2007), Administrative Placement of the Information Systems Academic Discipline: A Comparative SWOT Analysis, Communications of the Association for Information Systems, Vol. 21, No: 8, s. 137- 165.

KANLI, İ. Bakır, (2016), “Sürdürülebilir Gelişmeyi Sağlamada Stratejik Bir Araç: Mahalle Kooperatifleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 25, Sayı 3.

KARAGÜLLE, Süleyman, (2014), Adil Düzen’de Genel Hizmetler, Medhal Yay., İstanbul

KARAGÜLLE, Süleyman, (1969) İslamiyet ve Ekonomik Doktrinler, Kaynak Yayınları, İzmir Erişim tarihi: 13.02.2018: http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/1/1/1-1Islamiyet- ve-Ekonomik-Doktrinler-Islamiyet-ve-Ekonomik-Doktrinler

KARAGÜLLE, Süleyman, (1993), Alternatif Faizsiz Banka Selem ve Kredileşme, İstanbul, İz Yayıncılık, Erişim tarihi; 13.02.2018, 54/4/2-KAVRAMLAR-ALTERNATIF-FAIZSIZ-BANKA-SELEM-VE-KREDILESME

http://www.akevler.org/AkevlerKitaplar/

KESER, Aşkın ve GÜLER, Burcu Kümbül, (2016), Çalışma Psikolojisi, İstanbul, Umuttepe Yay.

KIZILBOĞA, Ruveyda, (2012), Kamu Tercihi Ve Anayasal İktisat Teorilerinin Değerlendirilmesi, / NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / Nevsehir University Journal of Social Sciences, 2, Nevşehir

ORMAN, Sabri, (2015), Modern İktisat Literatüründe Para, Kredi Faiz, Para Faiz ve İslam, Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi İstanbul, İslami Bilimler Araştırma Vakfı Yayınları.

PIÇAK, Murat, (2012), Faiz Olgusunun İktisadi Düşünce Tarihindeki Gelişimi, Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), s. 61-92.

SAVAŞ, Vural Fuat, (1989), Anayasal İktisat, İstanbul, Beta yayıncılık.

SAVAŞ, Vural Fuat, (2016), Politik İktisat, İstanbul, 8. Tıpkı Basım, Beta yayıncılık.

SAYI Ali, (1987), Faiz ve Faizin Tarihi Gelişimi, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli, Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi, İstanbul, İslami Bilimler Araştırma Vakfı Yayınları.

TEKİR, Sabri, (1987), Faizsiz Sistemde Kredileşme ve Kredi Müessesesi, Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli, Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi İstanbul, İslami Bilimler Araştırma Vakfı Yayınları.

(BDDK) https://www.bddk.org.tr/ (OXFAM REPORT)

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01

/richest-1-percent-bagged-82-percent-wealth-created-last-year

https://www.sabah.com.tr/yasam/2012/08/31/yaslilik-65e-cikti-60-artik-genc-yasli 20.02.2018 Tarihli erişim