2008-2012 Dönemi Arası Türk Yatırım Fonlarının Portföy Performans Analizi

Çalışmamız Türk Sermaye Piyasası’nda 2013 yılı sonu itibariyle işlem görmekte olan yatırım fonlarının performanslarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmamız, her biri 13 adet A tipi yatırım fonundan oluşan A tipi yatırım portföyünün, 13 adet B tipi yatırım fonundan oluşan B tipi yatırım portföyünün ve 13 adet değişken yatırım portföyü fonundan oluşan değişken yatırım portföyünün oluşturulması ile başlamıştır. Her bir yatırım portföyündeki 13’er adet yatırım fonları Sermaye Piyasasında işlem görenler içerisinde önde gelen ve en yüksek işlem hacmine sahip olan yatırım fonları arasından seçilmiştir. Yatırım fonu değerlemesinde kullanılan pek çok yöntem mevcuttur. Toplam riski esas alan yöntemler arasında Sortino oranı, Sharpe oranı, ve T2 performans ölçütü olup, sistematik riski esas alan yöntemler arasında ise Treynor oranı, Jensen alfası, M2 göstergeleri yer almaktadır. Bu yöntemler oluşturulan 3 adet portföyün ve piyasanın performansının değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Araştırma dönemi olarak 2008 ile 2012 yılları arasındaki 5 yıl alınmıştır. Yukarıda adı geçen yöntemler, oluşturulan 3 tip fona 5‘er yıllık periyodlar üzerinden uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, toplam riski esas alan yöntemler ve sistematik riski esas alan yöntemler vasıtasıyla analize tabi tutulan portföylerin performans sonuçları ile değişim yönlerinde benzerlikler tespit edilmiştir.

Performance Analysis of Turkish Mutual Funds Between The Years 2008-2012

The aim of the study is to measure performance of Turkish mutual funds being traded in the Turkish Capital Market by the end of the year 2013. The study begins with creating A type investment portfolio consisting of 13 A type mutual funds, B type investment portfolio consisting of 13 B type mutual funds and variable portfolio consisting of 13 variable mutual funds. The mutual funds are selected among leading and high volume traded mutual funds. There exists many methods to measure performance of mutual funds. While Sortino ratio, Sharpe ratio and T2 indicator are among the methods based on total risk, Treynor ratio, Jensen alpha and M2 indicator are among the methods based on systematic risk. These methods are employed to measure performance of the market and three portfolios above. Research period is the years between 2008 and 2012. Aforementioned methods are employed on three type mutual funds within five years period between years of 2008-2012. As a result of the study, it is found out that there is similarities between performance results of portfolios and the variation course

Kaynakça

GÖKGÖZ, Fazıl; GÜNEL, Mehmet Ogan (2012), “Türk Yatırım Fonlarının Portföy Performanslarının Analizi” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2) DOI: 10.1501.

ARSLAN, Mehmet; ARSLAN, Sıddık (2010), “Yatırım Fonu Performans Ölçütleri, Regresyon Analizleri ve Manova Yöntemine Göre A, B ve Borsa Yatırım Fonlarının Karşılaştırmalı Analizi” İşletme Araştırmaları Dergisi 2/2 3-20.

TAN, Murat; ATAN, Sibel; ÖZDEMİR, Zeynel Abidin (2008), “Türkiye’deki Değerlendirilmesi” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 2 . 47-67. Fonlarının Performanslarının

TEKER, Suat; KARAKURUM, Emre; TAV, Osman (2008), “Yatırım Fonlarının Risk Odaklı Performans Değerlemesi” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 89-105.

GÜRSOY, Cudi Tuncer; ERZURUMLU (2001), Ömer; “Evaluatıon Of Portfolıo Performance Of Turkısh Investment Funds”, Doğuş Üniversitesi Dergisi.

KORKMAZ, Turhan; UYGURTÜRK (2008), Hasan; “Türkiye’deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15), 1 :114 – 147.

SHARPE, William F. (1966), “ Mutual Fund Performance”, The Journal Of Business, 39(1), Part 2: Supplement Of Security Prices, 119-138 .

KIYMAZ, Halil (1997), “Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi B Tip Fonlar Uygulaması”, İşletme, İktisat ve Finans Dergisi; Cilt: 138, 21-36.

JENSEN, Michael C. (May, 1968), “Problems In Selectıon Of Securıty Portfolıos The Performance Of Mutual Funds In The Perıod 1945- 1964” The Journal of Finance, Vol. 23, No. 2, pp. 389-416.

GRINBLATT, Mark, (July, 1989), TITMAN, Sheridan; “Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings”, The Journal of Business, Vol. 62, No. 3 , pp. 393-416.

HENRIKSSON, Roy D. (Jan., 1984), “Market Timing and Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation” The Journal of Business, Vol. 57, No. 1, Part 1 , pp. 73-96.

CUMBY, Robert E., GLEN, Jack D. (Jun., 1990), “Evaluating the Performance of International Mutual Funds”; The Journal of Finance, Vol. 45, No. 2, pp. 497-521.

AYAYDIN, Hasan (October 2013), “Evaluating the Performance of Investment Funds in Turkey”, Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN 1548-6583, Volume: 9, Number: 10, Pages: 1392- 1407.

AKEL, Veli (2007), “Türkiye’deki A Ve B Tipi Yatırım Fonları Performansının Devamlılığının Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, , Sayfa:147-177.

KON, Stanley J.; JEN; Frank C. (Apr., 1979), “The Investment Performance of Mutual Funds: An Empirical Investigation of Timing, Selectivity, and Market Efficiency” The Journal of Business, Vol. 52, No. 2 , pp. 263-289.

FAMA, Eugene F.; FRENCH, Kenneth R. (2014), “Mutual Fund Performance” http://ssrn.com/abstract=1153715 .

ANGELA, Copil, Crina (2014), “Investment Funds In Romanıa” Annuals of the University of Oradea volume/2013/n1/065.pdf .

http://steconomiceuoradea.ro/anale/

GÜÇLÜ, Seda (Haziran, 2007), “Yatırım Fonlarının Performansının Ölçülmesi ve Bir Uygulama”; İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KLAPPER, Leora; SULLA, Víctor; VITTAS, Dimitri (2004), “The Development of Mutual Funds Around the World” Emerging Markets /DEC/Resources/MFNov03.pdf.

http://siteresources.worldbank.org

BOGLE, John C.; SULLIVAN, Rodney N. (Jan. - Feb., 2009), ”Market In Crisis” Financial Analysts Journal, Vol. 65, No. 1 , pp. 17-24.

DEĞERTEKİN, Efsun Ayça (Mayıs 2011), “Türkiye’de Yatırım Fonları” Sermaye Piyasalarında Gündem Dergisi; Sayı:105; ISSN 1304-8155.

TURAL; Ahmet Orçun (2011), “Türkiye’deki A VE B Tipi Yatırım Fonlarının 2004 – 2010 Yılları Arasındaki PERFORMANS Değerlendirmesi” Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi; Ankara.

DEMİRTAŞ, Özgür; GÜNGÖR, Zülal (Temmuz 2004), “ Portföy Yönetimi Ve Portföy Seçimine Yönelik Uygulama” Havacılık Ve uzay teknolojileri Dergisi; Cilt:1, Sayı: 4.

SALDANLI, Arif, (2012) “Kurumsal Yönetim Endeks Performansının Analizi”; Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:8, Yıl:8, Özel Sayı, 8:137-154.

KILIÇ, Saim (2002), “Türkiye’deki Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi” Ankara, İMKB Yayınları.

PEDERSEN, Christian S; SATCHELL, Stephen E; (2002), ” On The Foundation Of Performance Measures Under Asymmetric Returns”, Journal Of Quantıtatıve Finance Volume 2 217–223.

KORKMAZ, Turhan; CEYLAN, Ali; (2006) “Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi”, 3. Baskı, Bursa: Ekin Kitapevi.

EGE, İlhan; TOPALOĞLU, Emre Esat; COŞKUN Dilek (2011), “Türkiye’deki Performanslarının Analizi”; Ekonomi Bilimleri Dergisi; ISSN: 1309- 8020, Cilt 3, No 1. Yatırım Fonlarının Yatırım

HAKLI, Zafer; (2006), “Tam Sayılı Doğrusal Programlama Modeli İle Optimal Portföy Oluşturma Ve İmkb’de Bir Uygulama” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

HAMILTON, Sally; JO, Hoje; STATMAN, Meir; (Nov. - Dec., 1993), “ Doing Well While Doing Good? The Investment Performance Of Socially responsible Mutual Funds” Financial Analysts Journal, Vol. 49, No. 6, pp. 62-66.

YALÇINKAYA, Pınar; (1998-2000), “ Türkiye'de A Tipi Yatırım Fonları http://eprints.sdu.edu.tr/ 303/1/TS00467.pdf . Performanslarının Değerlendirilmesi”

TUNCAY, A.; (Kasım 1986), “Bir Yatırım Fonu Öyküsü”, Para ve Sermaye Piyasası Dergisi

SARIKAMIŞ, Cevat; (Kasım 2000), “ Sermaye pazarları”, Alfa Yayınları:213. Dizi No:22

www.takasbank.com.tr 10.01.2014

http://www.ziraatportfoy.com.tr/hakkimizda/portfoy-yonetim-sektoru.aspx 20.02.2014

http://www.isportfoy.com.tr/Contents/Piyasa_Verileri/Yatirim_Fonlari_Piya sasi/32/33/Piyasa_Verileri.aspx 10.01.2014

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=78&fn=7 8.pdf Ankara Haziran, 2010; 02.01.2014

http://www.investopedia.com/articles/mutualfund/05/mfhistory.asp 03.01.2014

http://www.tspakb.org.tr/tr/LinkClick.aspx?fileticket=GWCWdoIhaXU%3D &tabid=153&mid=588 10.01.2014