1963-1989 Döneminde Türkiye’de Devlet Müdahaleciliğinin İmalat Sanayi Üzerindeki Etkisi: Kliometrik Bir İnceleme

Devlet müdahaleciliğinin sınırlarına yönelik tartışmalar, iktisadi düşünce kuramlarının merkezinde yer almaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de devlet müdahaleciliğinin etkinliğinin, iktisadi büyümenin itici gücünü oluşturan imalat sanayi üzerinden incelenmesi amacını taşımaktadır. Türkiye iktisat tarihinin belirli bir döneminde oluşturulmaya çalışılan ekonomi politiğin nicel ve nitel açıdan incelenmesi, sanayileşme sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır. Çalışmada Türkiye’de devlet müdahaleciliği kapsamında uygulanan politikalar ile yasal ve kurumsal düzenlemeler müdahaleciliğin planlama uygulaması ile somutlaştığı 1963-1989 dönemi için incelenmiştir. Ayrıca devlet müdahaleciliğinin imalat sanayi üzerindeki etkinliği ampirik olarak test edilmiştir. Ampirik bulgular devlet müdahaleciliğinin imalat sanayi üzerinde etkin olmadığı sonucunu desteklemektedir.

The Effects of State Interventionism on the Manufacturing Industry in the Period of 1963-1989: A Cliometric Analysis

The discussions for the limits of the state interventionism occur in the centre of the economic thought. The purpose of this study is to research the efficiency of state interventionism in Turkey through the manufacturing industry that compose the driving force of the economic growth. The research of the economic policy that wants to be created in a specific period of the economic history of Turkey, in terms of both quantitative and qualitative, contributes for the solution of industrialization issue. In this study the economic policy and legal arrangements were investigated when the interventionism became concrete by the planning execution in 1963-1989. As a result of this analysis, the state interventionism was not efficient on the manufacturing industry.

Kaynakça

Adelman, Irma. (1999). The Role of Government in Economic Development, Working Paper No. 890

Akbay, Muvaffak, (1943). ‘’İktisat ilminde Kanunlar ve Müdahalecilik’’. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, ss.379-392

Aksoy, Şinasi, (1994). “Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri: Genel Bir Bakış”. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2

Altıntaş, Mustafa, (1978). “Türkiye’de Planlı Kalkınma ve Uygulama Sonuçları”.Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu Yayını, No: 2.

Samir Amin, Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment,Montly Review Press, 1974, 2 vols

Arıcanlı, T. ve D. Rodrik (1990) “An Overview of Turkey‟s Experience with Economic Liberalisation and Structural Adjustment”, World Development, Vol.18, No.10, ss 1343-1350

Barlow Robin ve Şenses Fikret, The Turkish export boom: Just reward or just lucky? Journal of Development Economics Vol. 48 (1995) 111-133

BAŞKAYA, F. Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, İstanbul: İmge Yayınları, 1994.

Boratav, Korkut ve Ergun Türkcan, (1994). Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kit’ler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ankara

Boratav. K., and Yeldan. E., (2001)., “Turkey, 1980-2000: Financial Liberalization, Macroeconomic (In)-Stability, http://yeldane.bilkent.edu.tr/B&YCEPA2002.PDF and Patterns of Distribution”

Buğra, Ayşe. Devlet ve İşadamları, Çev. Fikret Adaman, İstanbul: İletişim Yayınları, 5.Baskı, 2007

Buğra, Ayşe, Osman Savaşkan (2015). Türkiye’de Yeni Kapitalizm; Siyaset, Din ve İş Dünyası. (Çev. Bülent Doğan), 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.

Chang, Haa Joon, (2004). Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, (Çev. T.A.Onmuş), İstanbul