15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Valilerin Görev ve Yetkilerinde Meydana Gelen Değişim

Bu çalışmanın amacı, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ların, valilerin görev ve yetkilerinde nasıl bir değişim meydana getirdiğini incelemektir. Bu açıdan çalışmanın kapsamı, 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL sonrası çıkarılan KHK’lar ile sınırlıdır. Çıkarılan KHK’lar sonrası valilerin görev ve yetkilerindeki değişimi ifade etmeye matuf çalışmada kullanılan yöntem ise mevzuat analizidir. Yapılan inceleme neticesinde, darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK’lar ile valilerin genel kolluk kuvvetleri üzerindeki yetkilerinde bariz bir artış olduğu ve valilerin koordinasyon, kamu güvenliğini tesis etme ve kamu yararını gözetme gibi yetkilerinin de pekiştirildiği bulgularına ulaşılmıştır.

Alteration in Duty and Authority of Governors after Coup Attempt on 15 July

Aim of this study is to analyze that how delegated legislations which were legislated after 15 July coup attempt altered duty and authority of governors. Scope of this study includes only delegated legislations which were started to legislate after 20 July within the context of state of emergency. To examine this alteration in governors’ duty and authority, body of current law analysis was used in the study. In this analyze the findings indicates that authority of governors on law-enforcement officer increased clearly and coordination, providing public safety and public interest duties of governors was strengthened.

Kaynakça

Al, H. (2005). “Cumhuriyet Dönemi Belediyeciliğinin Tarihsel Gelişimi”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir Hayatı ve Yerel Yönetimler, Editör: V. Akyüz, 2. Baskı, İlke Yay., İstanbul.

Apan, Ahmet (2014) Türkiye’de Mülki İdare: Tarihsel Gelişimi ve İşlevsel Dönüşümü, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Avrupa Birliği Bakanlığı Web Sitesi, http://www.ab.gov.tr, 20.04.2017.

Çadırcı, Musa (1991), Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Esen, Kasım (2016), Yeni Gelişmeler Işığında Valilik, http://www.tid.web.tr 10.11.2016.

Kartal, Nazım (2010), İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılandırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Robbins, Stephen P., Decenzo David, A. ve Coulter, Marry (2013), Yönetimin Esasları, Çeviri Editörü: Adem Öğüt, 8. Basımdan Çeviri, Nobel Yay., Ankara.

Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, 22.04.2017.

Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, http://www.jandarma.gov.tr, 22.04.2017.

Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, http://www.mevzuat.gov.tr, 23.04.2017.

Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, 22.04.2017.

Sayılı Köy Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, 22.04.2017.

Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, 22.04.2017.

Sayılı Belediye Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, 23.04.2017.

Sayılı İl İdaresi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, 22.04.2017.

Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, http://www.mevzuat.gov.tr, 22.04.2017.

Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, http://www.tbmm.gov.tr, 24.04.2017.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, http://www.mevzuat.gov.tr, 24.04.2017.

Sayfa 1.3411769866943 Saniyede Yüklendi