Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesnevî şerhleri sözlüğü

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Mevlevîlik kültürünün referans kaynaklarının basında Mesnevî serhleri gelmektedir. Sârihler Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin ölümsüz eseri Mesnevî-yi Ma’nevî’nin mânâ ve irfânını kitlelere ulastırmak için eseri tercüme ve serh etmislerdir. Mesnevî’nin Mevlevîlik’ten farklı tarîkat ve mesreplere mensup sârihlerce de serh edildigi bilinmektedir. Mesnevî’deki kimi mefhumlar, mânâ zenginligi dolayısıyla farklı tarîkat ve mesreplerden sârihlerce muhtelif sekillerde ve nüanslarla yorumlanmıstır. Bu yorum farklılıklarında hiç süphesiz sârihlerin birikimleri, serh yapma isindeki niyetleri, serhin hedef kitlesi gibi konuların da etkisini göz önünde bulundurmak gerekir.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı bünyesinde Sem’î Sem’ullâh ile (smâ’îl Rusûhî-yi Ankaravî’nin tam Mesnevî serhlerinin tenkitli metinleri ve sözlükleri danısmanlıgımızda ayrı ayrı doktora tezleri hâlinde hazırlanmaktadır. Sonlarında birer baglamlı serh sözlügü bulunduran bu tezler, Mesnevî’nin dînî, tasavvufî, edebî ve sembolik mânâ dünyasını ortaya koyma yönünde daha sonraki çalısmalar için önemli yapı tasları olacaktır. Bunun yanında, bu tezler aynı metne bakan farklı özelliklerdeki sahısların ne gibi yorum farklılıkları ile metinleri serh ettikleri, kronolojik bir takip ile yazıldıkları devirlerin serhler üzerindeki etkileri gibi hermenötik usulleri etrafında yaklasım denemelerine veri saglayacaktır.

Bu yazıda, bu tez çalısmalarından hareketle -daha sonra Mesnevî’deki diger hikâyelere de uygulanmak üzere- Mesnevî’nin ilk cildindeki Tâcir ile Papagan hikâyesinde yer alan mefhumların serhlerdeki farklı anlam yansımalarına deginilecek, böylece Mesnevî serhlerinin metin içi anlamlar sözlügünü olusturmak için ilk adım atılmıs olacaktır.

Özet İngilizce :

Masnavi commentaries come at the beginning reference sources of Mevlevism culture. The commentators have translated and commented Mevlana Celaleddin-i Rumi’s work for reach the masses its meaning and insight of his Masnawi-yi Manevi that immortal work. It is known that Masnawi has also commented by commentors who are belonged to religious orders and temperaments different from Mevleviyeh. Some the purviews of Masnawis have also commented by commentors who are belonged to different religious and temperaments sundry shapes and nuances that hence the richness of meaning. No doubt that commentators accumulations, intention at the job of making commentary, target audience of commentary such as impact of topics take into consideration the differentials of review.

Sem’i Sem’ullah and (smail Rusuhi-yi Ankaravi’s the criticisim texts and glossaries of Masnawi commentaries separately being prepared in doctoral dissertations our counseling Erciyes University, Institute of Social Sciences, Department of Classical Turkish Literature within. Containing a glossary at the end of contextualised commentary that this thesis will be important building blocks Masnawi religious, mystical, put forward in the direction of the world of literary and symbolic meaning. Besides, this thesis will provide data looking at the same text text commentary on the differences between different individuals of what they, cycles are written in chronological order with a follow-up procedures around the hermeneutic approach, such as commentaries on the trials of the effects of.

In this article will have been taken first step on the work of this thesis -then to be applied to the other stories Masnawi- in the first skin of Masnawi Merchant and Parrot story situated reflections on the meaning of different time concepts commentaries will be addressed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :