Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2013 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yetenek kavramının otel işletmelerinde operasyonel personel bağlamında değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Ünversitesi, İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü1, Anadolu Üniversitesi, SBE Turizm İşletmeciliği Bölümü2
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Otel işletmelerinin emek-yoğun üretim yapısına bağlı olarak kilit rol oynayan personelin hizmetin üretimine uygun bazı yeteneklere sahip olması beklenmektedir. Hizmetin önemli kısmının çalışanlar tarafından sağlandığı otel endüstrisinde çalışanların sahip olması gereken yeteneklerin bilinmesi gerek işletme başarısı gerekse hizmet kalitesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerindeki operasyonel personelin işe alımında hangi yetenek gruplarına önem verildiğinin belirlenmesidir. Bu araştırmada "döküman inceleme" yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma verileri, ulusal alanda yayın yapan "bir gazetenin" İnsan Kaynakları Eki'nde yer alan otel işletmeleriyle ilgili iş ilanlarının taranması yoluyla toplanmıştır. Taramalarda 411 operasyonel personel ilanına ulaşılmıştır. Ancak ilanların sadece 203'ünde aranan yetenekler belirtildiğinden araştırma bu örneklem kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, turizm sektöründe teknik yeteneklerin zaman içinde geri plana düştüğüne ve sosyal-bireylerarası ve estetik becerilerin önem kazandığına ilişkin alanyazın bulgularını destekler niteliktedir. Sosyal ve bireylerarası becerilerde takım çalışması ve iletişim becerilerine sıklıkla rastlanırken, estetik yetenekler arasında presentabl olma ve düzgün konuşma (diksiyon) becerilerinin ön plana çıktığı gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

Depending on the structure of the labor-intensive production of hotel management, key role played by the staff are expected to have some of the appropriate capabilities of the production of service. The important part of the service provided by employees in the hotel industry, therefore, to known the capabilities of employees is important for both, success of the business and the quality of the service. The aim of this study is to determine which talent groups are given more considerable attention in the process of hiring of the operational personal in the hotel industry. In this study "document examination" method was used. Research data was collected through one of the nationally broadcast newspaper's Human Resources part by scanning job announcement for hotel businesses. It has been reached to 411 job announcement of operational staff by scanning. However, only in 203 of this announcements' determined the specific requirements of the expecting competence; so that the research was carried out within the scope of this sample. According the results, technical skills in the tourism industry are getting less important over time and social-interpersonal and aesthetic skills are getting more important as it is also supporting by the literature. In social and interpersonal skills, team work and communication skills are encountered frequently, among the aesthetic talents, to be presentable and neat aesthetic speech (diction) skills are getting more important than the others.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :