Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2012 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Personel güçlendirme ile tükenmişlik sendromu arasındaki ilişki: seyahat acentalarında bir araştırma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü1, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu2
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde yoğun rekabetin getirdiği stresle başa çıkamayan işgörenlerde tükenmişlik görülmektedir. Bu çalışmanın amacı işgörenlerde personel güçlendirme ile tükenmişlik sendromu arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu bağlamda, seyahat acentalarında çalışan personel üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma yöntemine dayanmaktadır bu kapsamda araştırmada anket tekniğinden yararlanılarak veriler toplanmıştır. Çalışmanın evrenini Türkiye'de faaliyet gösteren seyahat acentalarında çalışan işgörenler olarak belirlenmiştir. Çalışma evreninin büyük olmasından dolayı örnekleme yoluna gidilmiştir. Örneklemi oluşturan seyahat acentası çalışanlarından elde edilen 303 anket veri SPSS programı ile analize tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler, t-testi, ANOVA ve korelasyon analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, personel güçlendirme boyutları ile tükenmişlik boyutları arasında anlamlı ve ters yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışanlarda güçlendirme puanları arttıkça tükenmişlik puanlarında belirli düzeyde azalma görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, seyahat acentası çalışanlarının orta düzeyde tükenmişlik yaşadıkları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Nowadays, employees experience burnout who could not cope with the intense competitions that stress causes. The aim of this study is to determine the relationship between employee empowerment and burnout syndrome. The method of the research is based on qualitative research method. In the research, the data is gathered utilizing the survey technique in the extent of quantitative research method. The universe of this study is to determine as employees who work in travel agencies in Turrkey. Because of great the universe of this study were chosen the sampling. A field study was performed with travel agencies employees to analyze that relationship. 303 questionnaires which have obtained from sample by travel agencies' staffs and they were analyzed with the SPSS program for t-test, ANOVA, correlation and regression analysis. As a result, inverse and significant correlation was found between the dimensions of empowerment and the burnout dimensions. Besides that when employee empowerment score has increased, burnout score has decreased. In addition, middle level of burnout have found on travel agent staff too.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :