Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürünün işgörenlerin iş tatminine ve örgütsel performansa etkisi: beş yıldızlı bir otel işletmesinde örnek olay çalışması

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşl. ve Ot. Yüksekokulu2
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, örgüt kültürünün, iş görenlerin iş tatmini ve örgütsel performans üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri beş yıldızlı bir otel işletmesinde çalışan işgörenlerden elde edilmiştir. Araştırmaya konu olan bu işletmede çalışan tam zamanlı iş gören sayısı 80 kişidir. Araştırmanın verileri, anket yardımıyla elde edilmiştir. Anket formu, Tsui ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen “Örgüt Kültürü Ölçeği”, Lund (2003) tarafından geliştirilen “İş Tatmin Ölçeği” ve Kılınç ve arkadaşları (2010) tarafından geliştirilen “Örgütsel Performans Ölçeği” ile oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 16.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, örgüt kültürünün iş tatmini ve örgütsel performans üzerinde önemli ölçüde etkide bulunduğu belirlenmiştir. Öte yandan, örgüt kültürünün örgütsel performansın finansal boyutu üzerinde bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın sınırlılığı, araştırmanın Bodrum bölgesinde faaliyette bulunan beş yıldızlı bir otel işletmesinde gerçekleştirilmesi ve kış sezonunda yapılmış olmasıdır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate effects of organizational culture on job satisfaction of employers and organizational performance. Quantitative research method was used in the research. The data of the research were obtained from the employees of a five star hotel. The number of full-time employees working at the hotel where the research was carried out is 80. The data of the research are obtained by using survey technique. The level of organizational culture of employers participated to research has been measured by using a scale that combined from the “Organizational Culture Scale” developed by Tsui and et al. (2006), “Job Satisfaction Scale” developed by Lund (2003) and “Organizational Performance Scale” developed by Kılınç and et al.. The data have been tested by means of SPSS 16.00 program. In conclusion, it is assigned that there is a significant effect of organizational culture on job satisfaction and organizational performance. However, it is determined that there is no a significant effect of organizational culture on the financial dimension of organizational performance. The study is limited because of conducting the research in single hotel in Bodrum region and in winter season.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :