Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi dergisi; eğitim planlaması, politikası, ekonomisi, yönetimi, teftişi ve eğitim bilimleri alanlarında araştırma, inceleme, uygulama ve tarama niteliğinde makalelere öncelik verir. Makaleler üç nüsha olarak, disket/CD kaydı ile birlikte “Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Meşrutiyet Caddesi Karanfil 2. Sokak No:45, Kızılay/ANKARA” adresine veya egitimyonetimi@pegem.net adresine e-posta ile gönderilir. Makalenin iki nüshasında yazarın kimliğini belirten herhangi bir kimlik bilgisi ya da başka bir ibare bulunmaz. Gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan eserlerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir. Bir yazının değerlendirmeye alınabilmesi için APA Yazım Kılavuzuna (Publication Manual of the American Psychological Association) uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun hazırlanmamış yazılar bilimsel nitelik ve içerik bakımından değerlendirmeye alınmaz ve yeniden düzenleme için yazarına iade edilir. Yazı içerisinde yer alan şekil, grafik ve benzeri çizimlerin ölçüleri 10 cm x 18 cm boyutlarını geçmeyecek biçimde düzenlenmelidir. Makalenin amacını, yöntemini ve bulgu-sonuçlarını içerecek biçimde düzenlenmiş ve 150 sözcüğü geçmeyen, Türkçe ve İngilizce bir öz-özet (abstract) sunulmalıdır. Ayrıca, araştırmanın/makalenin kavramsal çerçevesini, problemini ya da amacını, yöntemini, bulgularını, tartışma/sonuç ve önerileri içeren, 800-1200 sözcük arası kapsamlı bir İngilizce özet sunulmalıdır.