İNFORMAL İLETİŞİM KANALLARININ GELİŞİM SÜRECİ VE GRAFİK TASARIM

Öz Kitle iletişim araçlarının hızla yayılması ve her gün milyonlarca mesaj üretilerek, çok geniş bir hedef kitleye yönelinmesi, hedeflenen bu kitleye en kolay, en hızlı, en başarılı ulaşımı sağlayacak pek çok  iş alanının doğmasına yol açmıştır. Ancak, hedef durumundaki bireyin, çok sayıda kanal aracılığıyla sürekli mesaj bombardımanına tutulması sonucu duyarsız hale gelmesi, hem ticari boyutta hem de insan bilimciler tarafından tehlikeli bulunmaya başlanmıştır. Ticari şirketler insanı nasıl yeniden kazanır satışları arttırırız kaygısı ile toplum bilimciler değişen rol ve statü karmaşası içinde insanın yeni yerini saptayabilmek amacı ile çok boyutlu araştırmalara girmişlerdir. İnformal iletişim gibi yöntemler çağın gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Pazarlanan “ürün” sadece ticari meta olmayıp düşünce, davranış şekli vb. gibi zihinsel boyutlu da olabilmektedir. Tüm bu ürünlerin tanıtımında kullanılan medyanın seçimi, pazarlamadaki etkin yöntemler, insanların algılamalarına etki eden psikolojik, fizyolojik faktörlerin incelenmesi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.  Araştırmanın yöntemi belgesel tarama yöntemidir. İnsan ve iletişim çeşitleri ile pazarlama stratejileri saptanmış ve sınıflandırılmıştır. Böylece yönlendirme ve direk pazarlama yöntemlerinde kullanılan grafik tasarım ürünlerinin yeri üzerinde durulmuş ve bu ürünlerin başarıları ile ulaşılmaya çalışılan hedef kitlenin bağlantısı üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler:

iletişim, grafik tasarım

Kaynakça

Bayhan, V. (1997). Anomi ve yabancılaşma. T. C. Kültür Bakanlığı-Kültür Eserleri Dizisi: 195. Ankara: Filiz Matbaası.Becer, E. (1997). İletişim ve grafik tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınlan.Berlo, D. K. (1960). The process of communication. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.Bilen, M. (1989). Sağlıklı insan ilişkileri. Ankara: Armoni Ltd. Şti.Bilgin, H. (1993). "Görsel Anlatım ve İnsan" Sanat Yazıları V. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, GSF Yayınlan, 13.Daver, B. (1968). Siyasal bilime giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 251.Demir, Ö. ve Acar, M. (1993). Sosyal bilimler sözlüğü. İstanbul: Ağaç Yayınları.Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları, 4.Flew, T. (2002). Games:Technology, Industry, Culture. South Melbourne:Oxford Unv. Press.Foreword, M. L. (2001). The language of new media. Cambridge: MIT Press.Fromm, E. (1989). Sevme sanatı. (Çev. Işıkhan Gündüz) İstanbul: Say Yayınları.İnceoğlu, M. (1993). Tutum - Algı - İletişim. Ankara: Verso Yayıncılık A.Ş.Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Dan. Tic. Ltd. Şti.Kay, A. (1984). Computer Software. Scientific American, 251(3):41-47, September.Keynes, J. M. (1960). The general theory of employment. ınterest and money. Londra, N. Y.Morgan, C. T. (1987). Psikolojiye giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yayını.Mucuk, İ. (1984). Pazarlama ilkeleri. İstanbul: Der Yayınları.Orlick, P. B. (1978). Broadcast copywriting. Boston: Allyn and Bacon.Özkök, E. (1985). İletişim kuramları açısından kitlelerin çözülüşü. Ankara: Tan Yayınları.Polıtzer, G. (1996). Felsefenin temel ilkeleri (Çev: Muzaffer Erdost), Ankara: Sol Yayınları. Şahin Matbaası.Rheingold, Howard., 2000. The Virtual Community. Addison-Wesley Publishing Co: Boston.Stanton, M. D. (1982). Vertical Communication; Selective Perception. New York: The Guilford Press.Terry, F. (1992). ‘What is New Media’. www.online.seu.edu.What is New Media? Southeastern University. Posted February 15th, 2016 by Brian Nease, 15 Haziran 2018.Tolan, B. (1991). Toplum bilimlerine giriş. Ankara: Adım Yayıncılık.Volkmer, I. (1999). News in the Global Sphere. A study of CNN and its impact on global communication, Luton: Unv of Luton Press.Werner, J. S. ve J. W. Tankard, Wr. (1994). Communication Theories: Oriains. Methods and Uses in the Mass Media. (Çev: Ali Atıf Bin. N. Serdar Sever). Eskişehir: Kibele Sanat Merkezi. 4-22.Whıtehead, A. N. (1938). Modes of thought (Düşünce akımları). Lecture Five in Modes of Though. New York: MacMillan: 117-142.Yurdakul, İ. (1993). "Onuncu Yıl ve Nirengi Noktaları". Ankara: Hacettepe Üniversitesi GSF Yayınları, 13. (Wn.com/New Media Sunday, 10 June 2018).Newmediadb.com, New Media . 10 June 2018.