Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı : 3 Sayfalar 185 - 209 2018-12-01
GEÇMİŞTEN BİR ANALİZ; GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ VE ENFEKSİYON RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ
Ozgur Dagli,Mustafa NAMIDURU
44 261

Öz Giriş: Bu calışmada, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon gelişmesi için risk faktörleri ve enfeksiyon etkenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Gereç ve Yöntem: 15 Kasım 2004-15 Mayıs 2005 tarihleri arasında yoğun bakım ünitelerinde 48 saatten sure kalan hastalar prospektif olarak izlendi. Etken mikroorganizma izole edilerek nozokomiyal enfeksiyon tanısı konulmuş 63 hasta calışmaya alındı. Kontrol grubu olarak hastane enfeksiyonu gelişmeyen 56 olgu rastgele alındı. Olgu grubu ve kontrol grubunun, ortalama yaşları, yoğun bakımda kalış sureleri, Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II skorları, mortalite oranları, entubasyon, trakeostomi, ventilasyon desteği, santral venöz kateter, periferik venöz kateter, üriner kateter, nazogastrik sonda, enteral ve parenteral beslenme günleri ve tanı konmadan önceki antibiyotik kullanma süresi saptandı. Bulgular: Yaş, yatış süresi ve Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II skorunun enfeksiyon gelişimi açısından anlamlı ve bağımsız risk faktorleri olduğu saptandı. Diğer risk faktorleri olarak mekanik ventilasyon, trakeostomi, santral venöz kateter ve total parenteral nutrisyon varlığı belirlendi (p<0.05). Yoğun bakım ünitesinde yatan hastane enfeksiyonu gelişen hastalarda mortalite %46 iken, kontrol grubunda bu oran %19.6 olarak belirlendi. Sonuç: Enfeksiyon gelişiminde risk faktörleri uzerine çalışmaların her hastanede enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılık paternlerini araştıran çalışmalarla birlikte yapılması uygun, hastaneye özgü enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler

Yoğun bakım, Enfeksiyon
Hocaoğlu Ünlü, S. (2005).Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonlarının İrdelenmesi. Uzmanlık tezi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji A.D (yayınlanmamış). 40-42.
Birincil Dil tr
Konular Hemşirelik
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2018
Bölüm Orjinal Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-6978-8671Yazar: Ozgur Dagli (Sorumlu Yazar)Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma HastanesiÜlke: Turkey Yazar: Mustafa NAMIDURU Kurum: Gaziantep Üniversitesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Ozgur Dagli
Mustafa NAMIDURU