Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi/AİTB

"Özet ve Anahtar Sözcükler 

Özet: Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise ""Özet"", İngilizce ise ""Abstract"" başa gelmelidir. Özetlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve önemli bulunan sonuçlara yer verilmelidir. Özetler, iki yana yaslı ve 150-200 sözcük olmalıdır. Özet Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve 1,15 satır aralıklı yazılmalıdır. Özetlerin altında, makalenin içeriğini yansıtacak 4-6 Türkçe anahtar sözcük bulunmalıdır. 

Anahtar sözcükler:  Anahtar sözcük, anahtar sözcük, anahtar sözcük.

Abstract: You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 150-200 word limitation. The abstract should be writen Times New Roman characters, 10 pt. and 1,15 space. Keywords should not exceed 3-5 words 

Keywords: Keyword , keyword,  keyword 

Metin ve Başlıklar 

• Makale başlık, özet/abstract, geniş İngilizce özet, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 4000 sözcükten az olmamalı, 8000 sözcüğü geçmemelidir. 

• Makale metni 1,5 satır aralıklı ve Times New Roman 11 punto, üstten 2.5 cm’lik boşluk, alttan ve yanlardan 2,0 cm’lik boşlık  bırakılarak tek sütun olarak yazılmalıdır. 

• Her bir paragraf en az 5 cümle içermelidir.  

• Başlıktan sonraki ilk paragraf hariç diğer paragraflar, girintisiz olarak başlamalıdır, paragraf aralarında bir boşluk verilmelidir.   

• Araştırma makalelerinde ana bölümler,  Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça biçiminde, birbirini izleyecek şekilde yazılmalıdır. Derlemelerde ise bölümler ve alt bölümler içeriğe uygun olarak verilmelidir."