Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı : 1 Sayfalar 19 - 36 2020-04-01
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE İMAJ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müge SEVAL,Münevver Sönmez
71 261

Öz Bu araştırma, öğrencilerin sosyodemografik yapıları çerçevesinde hemşirelik mesleğine yönelik tutumları ve imaj algıları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma Şubat 2017-Mart 2017 tarihleri arasında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde okuyan 1. Ve 4. Sınıf hemşirelik öğrencilerin katılımı ile yapılmıştır. Veriler öğrenci ve ailelerinin sosyodemografik özelliklerini ve meslek tercihine ilişkin bilgileri içeren “Veri Toplama Formu” “Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ”,“Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği ” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaş ortalamasının 20,9217± 2,32935 (18-24) olduğu,  %56,3’ünün 1.sınıfta,   %43,7’sinin 4.sınıfta okuduğu %73,2’sinin “isteyerek”, yaklaşık yarısının (%49,4) iş bulma olanağının fazla olması nedeniyle hemşirelik mesleğini seçtiği saptanmıştır. Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ve Alt Boyutları değerlendirildiğinde öğrencilerin “hemşirelik mesleğinin özellikleri” alt boyutundan ortalama  (73,440 ± 13,644); puan “hemşirelik mesleğini tercih etme durumu”  alt boyutundan (43,420 ± 7,038); puan “hemşirelik mesleğinin genel durumuna ilişkin tutum” alt boyutundan ortalama (27,910 ± 3,718); puan “ölçek toplam puan ortalamasının  (148,810 ± 21,663); puan olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeğinin bulguları değerlendirildiğinde  “çalışma koşulları” değerlendiren sorulara verilen cevapların ortalaması  (3,861 ± 1,115); “eğitim” “cinsiyet” “mesleki nitelikler”  “mesleki statü” “dış görünümü” değerlendiren sorulara verilen cevapların ortalaması sırasıyla  (3,588 ± 0,779); (3,053 ± 0,894); (3,815 ± 1,103); (3,498 ± 1,079); (3,652 ± 1,078) olup “Ölçek toplam puan ortalaması (3,578 ± 0,827) olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, hemşirelik mesleğinin özellikleri, hemşirelik mesleğini tercih etme durumu, hemşirelik mesleğinin genel durumuna ilişkin tutum, çalışma koşulları, eğitim, mesleki nitelikler, mesleki statü ve dış görünümden etkilenmektedir. 

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik Tutumu, Hemşirelik İmajı
Referans 1 Al-Omar, B. A. (2004). Knowledge, attitudes and intention of high school students towards the nursing profession in Riyadh city, Saudi Arabia. Saudi Medical Journal 25(2), 150-155.
Birincil Dil tr
Konular Hemşirelik
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2020
Bölüm Orjinal Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-1917-285XYazar: Müge SEVAL Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-7646-1864Yazar: Münevver Sönmez (Sorumlu Yazar)Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2020


Makalenin Yazarları
Müge SEVAL
Münevver Sönmez