Turizmin Etkilerine Karşı Yerel Halkın Algılarının Değerlendirilmesi: Gelibolu Tarihi Alan Bölgesinde Bir Araştırma

Öz Turizmin etkilerine karşı yerel halkın tutumlarını incelenmesi, daha iyi planlama yapmak ve turizmi geliştirme açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Gelibolu tarihi alan bölgesinde yaşayan yerel halkın turizmin etkilerine karşı algılarını ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için, bölgede yaşayan 319 kişiye anket uygulanmıştır. Veriler çoklu uyum analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda, yerel halkın turizmin etkilerine karşı algılarının genel olarak olumlu olduğu söylenebilir. Yaş gruplarına göre incelendiğinde ise (30+) yaş grubunda olumlu bir algı görülürken diğer yaş gruplarında görülmemektedir. Cinsiyet açısından yapılan değerlendirmede ise kadınlar, turizmin Çanakkale’ye olumlu desteği olduğunu ifade etmişlerdir.

Kaynakça

Akova O. (2006) Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılamalarına ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma, Akademik İncelemeler Dergisi, 1(2), 1-34.Alaeddinoğlu F. (2007) Savaş Alanları Turizmine Tipik Bir Örnek: Büyük Taarruz ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(2), 215-225.Alpar R. (2013) Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, 4. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.Altaş D. ve Selay Giray (2013) Dünyadaki En Önemli Sorun Algısının Optimal Ölçeklemeli Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler İle İncelenmesi, Öneri, 10(39), 135-142.Andriotis K. and Vaughan D. R. (2003) Urban Residents’ Attitudes Towards Tourism Development: The Case of Crete, Journal of Travel Research, 42(2), 172-185.Avcıkurt, C. (2015) Turizmin Sosyolojisi Genel ve Yapısal Yaklaşım, Ankara: Detay Yayıncılık.Ayazlar R. (2017) Kırsal Turizmde Yerel Halkın Tutumu, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(1), 53-69.Bayram N. (2003) An Application About The Problems of Woman in The Labour Force with Multiple Correspondence Analysis, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(4), 1-11.Beh E. J. ve Lombardo R. (2014) Correspondence Analysis: Theory, Practice and New Methods. Chichester: Wiley.Bilim Y. & Özer Ö. (2013) Yerel Halk Gözüyle Konya’da Turizmin Önemi ve Ekonomik, Sosyal, Çevresel Etkileri, Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ve Kalkınma Bakanlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya, 1–7. Çalışkan U. ve Tütüncü Ö. (2008) Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiriler Kitabı, Düzenleyen İstanbul Teknik Üniversitesi ve Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Antalya, 127- 148.Çetin T. (2009) Beypazarı’nda Turist-Yerli Halk Etkileşimi ve Turizmin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies, 9(1), 15-32.Çiftçi G. ve Derman Küçükaltan ve Duygu Yetgin (2015) Savaş, Barış ve Turizm Perspektifinde Çanakkale Örneği, 16.Ulusal turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Düzenleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi, Çanakkale, 924–935.Doustan R. K. ve Azadi, K. (2017) The Study of the Role of Religious Tourism in The Quality of Life of a Host Society (A Case Study : Salehabad City of Ilam , Iran), The International Journal of Humanities & Social Studies, 5(7), 165–174.Eser, S. ve Bilgin Tekin (2016) Gelibolu Tarihi Alanı. İstanbul: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Yayınları.Giritlioğlu İ. ve Elmas Bulut (2015) Yerel Halkın Bakış Açısına Göre Gaziantep Turizmi ve Sürdürülebilirlik, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(1), 25-31. Gümüş N. ve Özüpekçe S. (2009) Foça’da urizmin Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Çevresel Etkilerine Yönelik Halkın Görüşleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 398-417.Gürbüz A. (2002) Turizmin Sosyal Çevreye Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Teknoloji, 1-2, 45-59.Gürsoy D. ve Claudia Jurowski ve Muzaffer Uysal (2002) Resident Attitudes A Structural Modeling Approach, Annals of Tourism Research, 29(1), 79–105.Ilgar Rüştü (2015) Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi, Çanakkale araştırmaları Türk Yıllığı, 13(19), 1-20.İlsay S. ve Murat Doğdubay (2015) Çanakkale Yöresinin Dark Turizm Potansiyelinin Swot Analizi Yoluyla İncelenmesi, 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale: Detay Yayınları, 1612- 1620.Jurowski C. ve Doğan Gürsoy (2004) Distance Effects On Residents’attitudes Toward Tourism, Annals of Tourism Research, 31(2), 296–312.Kervankıran İ. ve Erkan Bulut (2015) Antalya İli Turizminin Gelişimini ve Etkilerini Yerel Halk Nasıl Değerlendirmektedir, Türk Coğrafya Dergisi, 65, 35-45.Keskin, E. ve Çontu, M. (2011) Mustafapaşa (Sinasos) Kasabasında Yaşayan Halkın Turizme Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 37-55.Kılıç A. F. (2016) Uyum Analizi (Correspondence Analysis), YBS Ansiklopedi, 3(1), 1-19.Kim S. and Butler B. (2015) Local Community Perspectives Towards Dark Tourism Development: The Case Of Snowtown, South Australia, Journal of Tourism and Cultural Change, 13(1), 78-89.Kozak Nazmi ve Meryem A. Kozak ve Metin Kozak (2011) Genel Turizm, 11. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.