TELEVİZYON REKLAMLARINDA AİLEYE İLİŞKİN DEĞERLERİN TEMSİLİ

Öz Toplumda farklı özelliklere sahip grup ve bireyler, kültürün bizatihi kendi özellikleri çerçevesinde şekillenen değerlerle bir arada yaşarlar. Toplumsal değerler bireylerin kişiliklerinin gelişiminde ve diğer bireylerle ilişkilerinde belirleyici rol oynar. Toplumsal yaşamda özellikle aileye ilişkin toplumsal değerler kitle iletişim araçları aracılığıyla yeniden üretilmeleri sonucu nesilden nesile aktarılır ve içselleştirilir. Tüketicilerle ortak dil oluşturma sürecinde toplumsal değerlerin reklamlardasıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada televizyon reklamlarında aileye ilişki toplumsal değerlere ne ölçüde yer verildiğinin ortaya konulması amacıyla 136 reklam incelenmiştir.Ele alınan 136 reklamın 71 tanesinde aileye ilişkin değerlerin yer aldığı belirlenmiştir.