SENDİKALARDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM FAALİYETLERİNE ETKİSİ

Sendikalar en genel tanımıyla emekçilerin ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel haklarını koruma amacı üzerine yapılandırılmış ve bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleridir. Bir toplumdaki diğer tüm örgütlenmeler gibi sendikalar da siyasal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanda yaşanan değişikliklerden olumlu ya da olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, yakın döneme kadar hantal, bürokratik ve otoriter bir yapısı olduğu yönünde sıklıkla eleştirilen sendikaların faaliyetleri üzerinde önemli değişiklikler oluşturduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, yeni iletişim araçlarının Türkiye'deki sendikaların örgüt içi ve örgüt dışı iletişim süreçlerindeki kullanımı incelenmiştir. Araştırmanın amacı; yeni iletişim teknolojilerinin sendikalardaki örgütsel iletişim faaliyetlerini etkilediğini ve olumlu yönde katkı sağladığını ortaya koymaktır. Bu bağlamda nicel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak çevrimiçi bir soru formu düzenlenmiş ve Türkiye'de ki işçi sendikaları konfederasyonlarından Türk-İş, Disk ve Hak-İş'in bölge ve il temsilcilikleriyle, bu konfederasyonlara bağlı sendikaların genel merkezlerine e-posta yoluyla gönderilmiştir. Alınan cevaplar değerlendirildiğinde, Türkiye'deki işçi sendikalarının yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan hem örgüt içi hem de örgüt dışı iletişim faaliyetlerinde oldukça yüksek oranda yararlandıkları ortaya konulmuştur. 

In most general definition trade unions are non-govermental organizations that builds on the objectives of maintaining the economic, democratic, social and cultural rights of labor. Trade unions, like all other organizations in the community, are affected positively or negatively by the changes taking place in the field of political, cultural, economic and technological. In this context, it is argued that the rapid developments taking place in information and communication technologies have created significant changes on the activities of unions which, until recently, was.often criticized for cumbersome, bureaucratic and authoritarian structure. In this study, the use of new communication tool in the internal and external organizational communication processes in trade unions in Turkey, were examined. The purpose of the research is to reveal that new communication technologies affects the organizational communicational activities in trade unions and contributes them positively. In this context a quantitative research method was used. As a data collection tool, an online questionnaire was prepared and sent via e-mail to regional and provincial offices of Türk-Is, Disk ve Hak-Is which are the labor unions confederations in Turkey and headquarters of trade unions that are affiliated with these confederations. When answers were analyzed, it has been revealed that trade unions in Turkey benefit highly from the opportunities provided by new communication technologies both in the internal and external organizational communication activities

Kaynakça

Arslan G (2014) Sendikaların Sosyal Medya Kullanımları: Türkiye, ABD ve Bri- tanya İşçi Konfederasyonlarının Sosyal Medya Kullanım Analizi, http:// laborcomm.org/wp-content/uploads/2014/05/pdf/gokce_arslan.pdf, erişim tarihi: 11 Kasım 2014.

Aksoy N (2008) Sivil Toplum ve Baskı Grupları, Kaknüs Yayınları, İstanbul.

Altan Ö Z (2006) Sosyal Politika, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Atabek N (2000) Siyasi Partilerde Örgütsel İletişim: Bazı Siyasi Partilerin Eskişe- hir İl Kongre Delegeleri Üzerine Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1214, Eskişehir.

Atabek Ü, Yücesan Özdemir G ve Yüce E (2011) Siberuzayda Sendikalar: Yeni Olanaklar, Yeni Sorunlar. XI. “Türkiye’de Internet” Konferansı, 21-26 Aralık 2006 TOBB Ekonomik ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, http://inet-tr.org.tr/ inet conf11/, erişim tarihi: 2 Eylül 2014.

Biber A (2006) Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.

Blanchflower D G and Bryson A (2007) The Wage Impact of Trade Unions in the UK Public and Private Sectors, IZA Discussion Papers, No.3055, 1-23, http:// www.econstor.eu/bitstream/10419/34480/1/548147272.pdf, erişim tarihi: 18 Nisan 2014.

Clarke S (2005) Post-socialist trade unions: China and Russia, Industrial Relations Journal, 36 (1), 2-18.

Çoban B (2009) Küreselleşme, Sendikalar ve İletişim, Toplum ve Demokrasi, 3 (5), 91-110.

Daniels T D and Spiker B K (1991) Perstectives on Organizational Communication, 2.Edition, Wm. C. Brown Publishers, USA.

Dinçer Ö ve Fidan Y (2010) İşletme Yönetimine Giriş, 8. bsm, Alfa Yayınları, İs- tanbul.

Dündar İ P ve Özel E K (2012) Kurum İçi İletişimin Kaliteye Olan Etkisi: Yeni