OSMANLI'DA RESMİ ULUSÇULUK VE DİL POLİTİKASI

Öz Matbaa yayıncılığının başlaması ve modern dönemde devletlerin merkezileşme çabaları, ulusaldillerin oluşumuna katkıda bulunan iki önemli faktördür. Bu çalışmada, 19. yüzyıl Osmanlı yöne-timinin dil politikasının, Türkçe'nin ulusal dil haline gelmesindeki etkileri üzerinde durulmaktadır.Osmanlı İmparatorluğu zamanın ihtiyaçlarını karşılamak ve azınlıkların başlattığı ayrılıkçı ulus-çuluğun etkilerini zayıflatmak amacıyla 19. yüzyılda bir dizi yapısal reformlar başlatmıştır. Yöne-tim halkla ilişkilere ve kamuoyuna daha fazla önem vermek istemiştir. Bu istek, yönetimin dilebakışında köklü değişiklikler meydana getirmiş ve devletin gazete yayıncılığına başlamasına ne-den olmuştur. Gazete yayıncılığının yanı sıra, Osmanlı yönetiminin merkezileşmesi, modern eğitimkurumlarının yaygınlaşması gibi olgular, beraberinde dilde standartlaşma ve sadeleşmeyi gündeme getirmiştir. Bu yüzyılda, yönetimin izlemiş olduğu politikalar sonucu, konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılık azalmaya başlamış ve İstanbul lehçesi, oluşmakta olan ulusal dilin temel formu haline almıştır.