KURUM KÜLTÜRÜ VE DEĞERLERİNE YÖNELİK ÇALIŞAN FARKINDALIĞI: ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

Öz Kurum kültürü bir kurumsal biçimlendirme aracıdır ve çalışanların davranışlarını şekillendirir, çalışanları ortak kültür çevresinde bütünleştirir. Aynı norm ve değerler etrafında topladığı çalışanlar ve yöneticiler arasında uyumu sağlar. Dayanışmayı arttırarak birleştirici ve bütünleştirici bir rol oynar. Değerler kurumsal fikir yelpazesinde “nasıl” sorusuna cevaptır. “İlke bütünlüğü”, “dürüstlük”, “açıklık”, “eşit fırsat”, “ilerleme” gibi değerler kurumun faaliyetlerini sürdürürken yolunu kaybetmemekte kullandığı bir pusula görevi görmektedir. Bir yönetim aracı olarak değerlerin potansiyeli çalışanların kurumsal değerleri kabullenişine bağlı olmakla birlikte etkili olması için belli bir dereceye kadar içselleştirilmiş olmalıdır. Bu bağlamda, Eskişehir’de faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumunun İlköğretim Okulu’nda, eğitim kurumunun kurumsal değerlerine yönelik çalışan tutumları, kurumsal değerleri aktarmada kullanılan kurumsal iletişim araçlarının etkililiği ve kurumsal değerlerin kuruma sağladığı katkıya yönelik çalışanların tutumlarının ortaya çıkarılması amacıyla 31 Mart - 4 Nisan 2014 tarihleri arasında bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada farklı görevlerden 37 kurum çalışanıyla anket ve derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar frekans analizine tabi tutulmuştur.

Kaynakça

Brătıanu C ve Bălănescu G V (2008) Vision, Mission And Corporate Values. A Comparative Analysis Of The Top 50 U.S. Companies, Management & Marketing, 3 (3), 19-38.

Chernatony L (1999) Brand Management through Narrowing Gap Between Brand Identity and Brand Reputation, Journal of Marketing Management, 15, 157-179.

Çavuş Ş ve Gürdoğan A (2008) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 18-34.

Erdem O ve Dikici A M (2009) Liderlik ve Kurum Kültürü Etkileşimi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (29), 198-213, http://www.e-sosder.com/dergi/29198-213.pdf , erişim tarihi: 11. 05. 2013.

Erengül B (2007) Kültür Sihirbazları, Evrim Yayınevi, İstanbul.

Genç Ç (2015) Kurum Kültürü Yönetiminde Kurumsal Değerlerin Çalışanlara Benimsetilmesi: Bir İlaç Firmasında Uygulama Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Gertsen M C and Zølner M (2012) Recontextualization of the Corporate Values of a Danish MNC in a Subsidiary in Bangalore, Group & Organization Management XX(X), 1-32.

Goffee R and Jones G (1998) The Character of a Corporation, Harper Collins Publishers.

Güvenç B (2002) Kültürün abc’si, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Jarnagin C and Slocum Jr J W (2007) Creating Corporate Cultures Through Mythopoetic Leadership. Organizational Dynamics, 36 (3), 288–302.

-

Kitchen P J and Schultz D E (2001) Raising the Corporate Umbrella, Palgrave.

Schein E H (1985) Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Inc.

Sørensen J B (2002) The Strength of Corporate Culture and the Reliability of Firm Performance, Administrative Science Quarterly, 47 (1), 70-91.