Kişilerarası İletişimle Bağlantılı Renk Olgusunun Bireysel Çağrışım Boyutuna Yönelik Bir Alan Araştırması: Gaziantep Örneği

Öz İnsan iletişiminin mikro seviyesi olan kişi içi iletişim, kişinin psikolojik yapısı ile olduğu kadar, içinde yaşadığı coğrafya, aile ve arkadaş ilişkileri gibi unsurlarla da ilişkilidir. Renkler ise, bireyin sosyal yaşamında ona ait kişilik özellikleri, duygu ve düşünceleriyle ilgili ipuçları vermektedir. Bu çalışmada, içsel iletişim unsuru olarak renklerin algılanmasına yönelik bir alan araştırması, Gaziantep ili örnek teşkil edecek şekilde gerçekleştirilmiştir. İçsel iletişimle ilgili renklere yönelik veri analizi yapılmıştır. Kozmopolit yapısıyla dikkat çeken Gaziantep ilinde yapılan anket uygulamasının sonuçları, SPSS programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, renk çağrışımlarına yönelik veriler ile literatür taramasındaki değerlendirmeler büyük oranda benzerlik göstermektedir. Buna ek olarak, cinsiyet ile en sevilen ve en sevilmeyen renkler arasında anlamlılık ilişkisi gözlemlenmiştir. Bir başka önemli sonuç, bir denek için en sevilen rengin bir başka denek için en sevilmeyen renk olabilmesidir. Bu çalışma, renkler konusunda psikolojik ve sosyopsikolojik veri oluşturmayı amaçlamaktadır.