İLETİŞİMSEL EYLEM VE FACEBOOK: GEZİ PARKI OLAYLARINDA SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Yeni medya teknolojilerindeki gelişmeler bireyler arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmış, internet ve sosyal ağ sitelerinin kullanımı toplumu “ağ toplumu” haline getirerek yeni kamusal alanların oluşmasına imkan sağlamıştır.  Günümüzde en çok kullanılan iletişim aracı olan ve insanların ortak bir platformda birbirleriyle görüş, düşünce ve deneyimlerini paylaştığı, zaman zaman örgütlendiği ve bir amaca hizmet etmek amacı ile kullandığı sosyal medya aracılığı ile birkaç kişi ile başlayan eylemler milyonlara ulaşmıştır.2013 Mayıs ayında Taksim Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın yerinden sökülmesini önlemek amacı ile çevreci bir direniş olarak başlayan fakat zaman içinde hükümet karşıtı gösterilere dönüşen Gezi Parkı olaylarının yayılmasında ve insanların birbirlerini etkilemede sosyal medyanın gücünün ne olduğunun ortaya koyulması amaçlanmıştır.

The developments in the new media technologies have removed distance among individuals, and the usage of internet and social networks has enabled to constitute new public areas, directing the community to be “a network community.” Demonstrations started by several people via social media, which people use as a communication means at most in the present times, share their opinions, thoughts, and experiences on a common platform with each other, sometimes organize them, and use for the aim of serving for an objective, can reach millions of people.It has been aimed at putting forward what the power of social media is in the spill-over of the Gezi Park Events, which started as an environmentalist opposition to prevent the uprooting of several trees in the Gezi Park in Taksim in May of 2013 and immediately changed its direction against the Turkish State, and in the people’s influence on each other in this way

Kaynakça

Akbıyık N ve Öztürk M (2012) Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde

“Arap Baharı” ve “Wall Street’i İşgal Et” Eylemleri, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II, İnönü Üniversitesi, Malatya, 1003-1027, erişim tarihi: 15.08.2013.

Aktaş C (2007) Bir İletişim Aracı Olarak İnternetin Topluma Etkileri, Erol Gülbuğ

(ed.), Medya Üzerine Çalışmalar, Beta Yayıncılık, İstanbul. Akyol C, Ünal E ve Aydın F (2012) Sosyal Ağlar, Ayfer Alper (ed.), Pelikan Ya- yıncılık, Ankara, 5-53.

Atabek Ü (2001) İletişim ve Teknoloji: Yeni Olanaklar-Yeni Sorunlar, Seçkin Ya- yıncılık, Ankara.

Aydoğan F (2010) İkinci Medya Çağında Gözetim İle Kamusal Alan Paradok- sunda İnternet, İkinci Medya Çağında İnternet, Filiz Aydoğan ve Ayşe Akyüz

(Eds), Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Bektaş H (2004) Bir Siyasal İletişim Aracı olarak İnternet, Tablet Kitapevi, Konya.

Binark M (2007) Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorunlar ve Yöntem Sorunu,

Mutlu Binark (Der.), Yeni Medya Çalışmaları, Dipnot Yayınları, Ankara. Baban E (2012) McLuhan ve Baudrillard’ın Penceresinden Sosyal Medyanın Etki- si: İfadenin Esareti, Gözetlenen Toplum Ve Kayıp Kimlik Sendromu, Tolga Kara ve Ebru Özgen (Eds), Sosyal Medya akademi, Beta Yayınları, İstanbul, 57-79.

Bowerbank J (2013) Facebook and Communicative Action: The Power of Social

Media During the 2011 Egyptian Revolution, University of Ottawa, Department of Communication Faculty of Arts, Canada.

Castells M (2005) Ağ Toplumunun Yükselişi Enformasyon Çağı: Ekonomi, Top- lum ve Kültür, Ebru Kılıç (Çev.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Ercins G (2013), Demokrasinin bir Önkoşulu Olarak Kamusal Alan ve Türkiye’de

Kamusal Alan Algısı, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (1), 297-313. Erdoğan İ ve Alemdar K (2010) Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırma- larının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirilmesi, Pozitif Yayınları, Ankara.

Göker G ve Doğan A (2011) Ağ Toplumunda Örgütlenme: Facebook’ta Çevrimiçi

Tekel Eylemi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (25), 175-20

Gökgöz G (2010) Web 2.0, Postmodern Toplum ve İletişimsel Demokrasi, Aka- demik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla, 543-552.

Gülnar B ve Balcı Ş (2001) Yeni Medya ve Kültürleşen Toplum, Literatürk, Kon- ya.

Habermas J (2001) İletişimsel Eylem Kuramı, Mustafa Tüzel (Çev.), Kabalcı Yayı- nevi, İstanbul.

Habermas J (2004)“Kamusal Alan” Kamusal Alan, Meral Özbek (Ed.), Hill Yayın- ları, İstanbul.

Habermas J (2005) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Tanıl Bora ve Mithat Sançar

(Çev.), İletişim Yayınları, İstanbul. Hasdemir T A ve Coşkun M K (2008) Kamusal Alan ve Toplumsal Hareketler, SBF Dergisi, 63 (1), 121-149.

Karagöz K (2013) Yeni Medya Çağında Dönüşen Toplumsal Hareketler ve Dijital

Aktivizm Hareketleri, İletişim ve Diplomasi, T.C. Başbakanlık Basın-Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Yıl:1, Sayı:1, Temmuz-Aralık, Ankara. Kılıç S (2002) Çevreci Sosyal Hareketlerin Ortaya Çıkışı, Gelişimi Ve Sona Ermesi

Üzerine Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57 (2), 93-108. Kongar E (2013) Gezi Direnişi, Türkiye’yi Sarsan Otuz Gün Gezi Direnişi, Cum- huriyet Kitapları, İstanbul, 9-87.

Kök S ve Tekerek M (2012) Sokak Siyasetinden Sosyal Ağlara Yeni Aktivizm:

Arap Baharı Deneyimi, II. Bölgesel Sorunlar Ve Türkiye Sempozyumu, Kahra- manmaraş, 59-65. Köseoğlu Ö (2012) Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcılarının Motivasyonları: Facebook

Üzerine Bir Araştırma, Selçuk İletişim Dergisi, 7 (2), 58-81. Kuzuloğlu S (2013)Gezi Parkı Eylemlerinin Sosyal Medya Karnesi, http://www. radikal.com.tr/yazarlar/m_serdar_kuzuloglu/gezi_parki_eylemlerinin_sosyal_ medya _karnesi-1138146, erişim tarihi: 25.09.2013

Küçükkaya A (2013) Gezi Güncesi, Türkiye’yi Sarsan Otuz Gün Gezi Direnişi,

Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 95-189. Mızrak A (2013) Gezi Parkı Eylemleri Haftasında Sosyal Medya Analizi, http:// somemto.com/gezi-parki-eylemleri-haftasinda-sosyal-medya-analizi/, erişim ta- rihi: 25.09.2013

Ozan Ö (2009) Ağ Toplumunda Öğrenme Araçları Learnıng Tools In Connected

Socıety, 9th International Educational Technology Conference (IETC), Hacettepe Üniversitesi, Mayıs, Ankara, 622-635. Önder T (2003) Ekoloji, Toplum ve Siyaset, Odak Yayınevi, Ankara.

Özsoy S (2012) Kulüp Taraftarlarının Twitter Kullanımları, International Journal

Of Human Sciences, 9(2), 1132-1152, erişim tarihi: 25.09.2013

Serttaş Ertike A (2011) Fahrenheit 9/11 Belgeselinin İletişimsel Eylem Kuramı Ve 5 Basamaklı Etik Çözümleme Modeline Göre Analizi, İstanbul Arel Üniversitesi