Sonuçlar

In-Stent Restenosis and Drug-Eluting Stents

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, Ali Metin ESEN, İrfan BARUCU, Mustafa SAGLAM, Nihal OZDEMİR, Cihangir KAYMAZ

16 10

ACUTE EFFECT OF CIGARETTE SMOKING ON VENTRICULAR REPOLARIZATION PARAMATERS

Koşuyolu Heart Journal

OSMAN Karakaya, MUSTAFA SAGLAM, ALI METIN Esen, IRFAN BARUTCU, IRFAN Barutcu, NIHAL OZDEMIR, BENGI YAYMACI, OZLEM Esen, BILAL BOZTOSUN, BILAL Boztosun, CIHANGIR Kaymaz

15 13

Stent Içi Restenoz

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, Ali Metin ESEN

15 9

Supraventriküler Taflikardi ve Troponin Pozitif Akut Koroner Sendromla Baflvuran Koroner Yavafl Ak›m Olgusu

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, İrfan BARUTÇU, Hekim KARAP›NAR, Mustafa AKÇAKOYUN, Ali Metin ESEN

20 11

‹nme Öyküsü Olan ve Koroner Baypas Cerrahisi Uygulanan Sol Atriyal Miksoma Olgusu

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, Ramazan KARG›N, Mustafa SA¤LAM, İrfan BARUTÇU, Ali Metin ESEN, Cihangir KAYMAZ

19 9