Sonuçlar

Supraventriküler Taflikardi ve Troponin Pozitif Akut Koroner Sendromla Baflvuran Koroner Yavafl Ak›m Olgusu

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, İrfan BARUTÇU, Hekim KARAP›NAR, Mustafa AKÇAKOYUN, Ali Metin ESEN

22 11

Spontaneous Coronary Artery Dissection in a Patient with Henoch - Schönlein Purpura

Koşuyolu Heart Journal

Zeki FİİMFLEK, Göksel AÇAR, Elnur ALİZADE, Mustafa AKÇAKOYUN, Özlem ESEN, Ali Metin ESEN

30 11

Tek Koroner Arteri Olan Bir Hastada Akut Koroner Sendrom

Koşuyolu Heart Journal

M. Yunus EMİROGLU, Hidayet KAYANÇİÇEK, Mustafa AKÇAKOYUN, Selçuk PALA, Ramazan KARG›N, Ali Metin Esen

18 9

Sa¤ Koroner Arterin Posterolateral Dal›ndan Köken Alan Konus Arteri; Vaka Takdimi

Koşuyolu Heart Journal

Mustafa AKÇAKOYUN, Özlem ESEN, Zeki FİİMFLEK, Göksel AÇAR, Elnur ALİZADE, Ali Metin ESEN

19 12

Hafif-Orta Mitral Darl›¤› Hastalar›nda Valsartan'›n Kalp H›z› De¤iflkenli¤i ve Kalp H›z› Toparlanmas› Üzerine Etkisi

Koşuyolu Heart Journal

Hekim KARAP›NAR, Özlem Batukan ESEN, Mustafa AKÇAKOYUN, Göksel AÇAR, Selçuk PALA, Ramazan KARGIN, Hasan KAYA, An›l AVCI, Cevat K›RMA, Ali Metin ESEN

19 14

Kronik Sigara ‹çicili¤inin P Dalga Süresi ve Dispersiyonu Üzerine Etkisi

Koşuyolu Heart Journal

Hekim Karapinar, Ozlem Esen, Mustafa Bulut, Selçuk Pala, Mustafa Akçakoyun, Ramazan Kargin, Irfan Barutcu, Ali Metin Esen

19 13