Sonuçlar

Supraventriküler Taflikardi ve Troponin Pozitif Akut Koroner Sendromla Baflvuran Koroner Yavafl Ak›m Olgusu

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, İrfan BARUTÇU, Hekim KARAP›NAR, Mustafa AKÇAKOYUN, Ali Metin ESEN

23 12

Hafif-Orta Mitral Darl›¤› Hastalar›nda Valsartan'›n Kalp H›z› De¤iflkenli¤i ve Kalp H›z› Toparlanmas› Üzerine Etkisi

Koşuyolu Heart Journal

Hekim KARAP›NAR, Özlem Batukan ESEN, Mustafa AKÇAKOYUN, Göksel AÇAR, Selçuk PALA, Ramazan KARGIN, Hasan KAYA, An›l AVCI, Cevat K›RMA, Ali Metin ESEN

19 14