Sonuçlar

In-Stent Restenosis and Drug-Eluting Stents

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, Ali Metin ESEN, İrfan BARUCU, Mustafa SAGLAM, Nihal OZDEMİR, Cihangir KAYMAZ

16 10

Stent Içi Restenoz

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, Ali Metin ESEN

15 9

Supraventriküler Taflikardi ve Troponin Pozitif Akut Koroner Sendromla Baflvuran Koroner Yavafl Ak›m Olgusu

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, İrfan BARUTÇU, Hekim KARAP›NAR, Mustafa AKÇAKOYUN, Ali Metin ESEN

20 11

‹nme Öyküsü Olan ve Koroner Baypas Cerrahisi Uygulanan Sol Atriyal Miksoma Olgusu

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, Ramazan KARG›N, Mustafa SA¤LAM, İrfan BARUTÇU, Ali Metin ESEN, Cihangir KAYMAZ

19 9

Spontaneous Coronary Artery Dissection in a Patient with Henoch - Schönlein Purpura

Koşuyolu Heart Journal

Zeki FİİMFLEK, Göksel AÇAR, Elnur ALİZADE, Mustafa AKÇAKOYUN, Özlem ESEN, Ali Metin ESEN

29 11

Tek Koroner Arteri Olan Bir Hastada Akut Koroner Sendrom

Koşuyolu Heart Journal

M. Yunus EMİROGLU, Hidayet KAYANÇİÇEK, Mustafa AKÇAKOYUN, Selçuk PALA, Ramazan KARG›N, Ali Metin Esen

17 9

Yafl ile P Dalga Dispersiyonu Aras›ndaki Iliflki

Koşuyolu Heart Journal

İrfan Barutçu, Özlem Esen, Dayimi Kaya, Ersel Onrat, Mehmet Melek, Ataç Çelik, Celal Kilit, Ali Metin Esen

21 11

Sa¤ Koroner Arterin Posterolateral Dal›ndan Köken Alan Konus Arteri; Vaka Takdimi

Koşuyolu Heart Journal

Mustafa AKÇAKOYUN, Özlem ESEN, Zeki FİİMFLEK, Göksel AÇAR, Elnur ALİZADE, Ali Metin ESEN

16 12

Mitral Balon Valvuloplastinin Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlar› Üzerine Etkisinin Renkli Doku Doppler ile De¤erlendirilmesi

Koşuyolu Heart Journal

Ozlem ESEN, Ramazan KARG›N, Selcuk PALA, Yunus EM›ROGLU, Zekeriya KAYA, Cihan DUNDAR, Ak›n IZGİ, Cevat KİRMA, Ali Metin ESEN

17 16

Hafif-Orta Mitral Darl›¤› Hastalar›nda Valsartan'›n Kalp H›z› De¤iflkenli¤i ve Kalp H›z› Toparlanmas› Üzerine Etkisi

Koşuyolu Heart Journal

Hekim KARAP›NAR, Özlem Batukan ESEN, Mustafa AKÇAKOYUN, Göksel AÇAR, Selçuk PALA, Ramazan KARGIN, Hasan KAYA, An›l AVCI, Cevat K›RMA, Ali Metin ESEN

19 13

Kronik Sigara ‹çicili¤inin P Dalga Süresi ve Dispersiyonu Üzerine Etkisi

Koşuyolu Heart Journal

Hekim Karapinar, Ozlem Esen, Mustafa Bulut, Selçuk Pala, Mustafa Akçakoyun, Ramazan Kargin, Irfan Barutcu, Ali Metin Esen

19 13

Kardiyak Sendrom X Hastalarında Etiyolojik Bir Faktör Olarak İskeminin Araştırılmasında QT Dispersiyonu Ölçümü

Koşuyolu Heart Journal

Gökhan Alıcı, Gökmen Bellur, Birol Özkan, Mustafa Bulut, Müslüm Şahin, Bilal Boztosun, Ali Metin Esen

18 10

Aortik Nabız Basıncı ile Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki: Koroner Anjiyografik Çalışma

Koşuyolu Heart Journal

Gökhan ALICI, Birol ÖZKAN, Göksel AÇAR, Mustafa BULUT, Müslüm ŞAHİN, Bilal BOZTOSUN, Ali Metin ESEN

19 11

Akut Sigara İçiminin Atriyal Uyarı İletimi Üzerine Etkisi

Koşuyolu Heart Journal

Rfan Barutçu, Murat Yüksel, Mustafa Bulut, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Göksel Acar, M. Muhsin Türkmen, Ali Metin Esen

28 15