Sonuçlar

Supraventriküler Taflikardi ve Troponin Pozitif Akut Koroner Sendromla Baflvuran Koroner Yavafl Ak›m Olgusu

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, İrfan BARUTÇU, Hekim KARAP›NAR, Mustafa AKÇAKOYUN, Ali Metin ESEN

20 11

‹nme Öyküsü Olan ve Koroner Baypas Cerrahisi Uygulanan Sol Atriyal Miksoma Olgusu

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, Ramazan KARG›N, Mustafa SA¤LAM, İrfan BARUTÇU, Ali Metin ESEN, Cihangir KAYMAZ

19 9

Yafl ile P Dalga Dispersiyonu Aras›ndaki Iliflki

Koşuyolu Heart Journal

İrfan Barutçu, Özlem Esen, Dayimi Kaya, Ersel Onrat, Mehmet Melek, Ataç Çelik, Celal Kilit, Ali Metin Esen

21 11