ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİSİNDE BİR ARAŞTIRMA

Entelektüel sermaye günümüz işletmeleri tarafından rekabette başarılı olmanın en önemli araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. İşletmelerin sahip oldukları maddi olmayan varlıkları olarak tanımlanan entelektüel sermayenin insan sermayesi, yapısal (örgütsel) sermaye ve müşteri (ilişkisel) sermayesi olmak üzere üç temel unsuru bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde entelektüel sermaye kavramı ve unsurları kuramsal olarak açıklanmaktadır. İkinci bölümde ise entelektüel sermayenin örgüt performansına olan etkilerini belirlemek amacıyla savunma sanayisinde yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmektedir

Entelektüel Sermayenin Örgüt Performansına Etkisi: Savunma Sanayisinde Bir Araştırma