Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi MYO Bilgisayar Teknolojileri Programı1, Sakarya Üni. Eğitim Fakültesi Bilg. ve Öğretim Tek. Eğt. Bölümü2
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma durumları ve kullanma amaçları; sosyal paylaşım sitelerinin, üniversite öğrencileri üzerindeki olumlu- olumsuz etkileri, üniversite eğitimine entegre edilmesi ve eğitsel bağlamda kullanılmasına yönelik öğrenci görüşleri incelenmiştir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi temel alınarak yürütülmüştür. Araştırma 659 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Veriler dört farklı ölçek kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde yüzde, frekans ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin yoğun olarak sosyal paylaşım sitelerini kullandıklarını, bu kullanımın çoğunlukla günde 1-3 saat arasında değiştiğini, kullanım amacının çoğunlukla fotoğraf, video paylaşımı ve mesajlaşma şeklinde olduğunu, öğrencilerin büyük çoğunluğunun sosyal paylaşım sitelerinde 200'ün üzerinde arkadaşa sahip olduklarını, sosyal paylaşım sitelerini yeni arkadaşlar bulmaktan çok var olan arkadaşlıklarını sanal ortamda sürdürmek amacıyla kullandıklarını, en çok akran gruplarına, en az ise internet ve teknoloji gruplarına üye olduklarını göstermektedir. Üniversite öğrencileri özel bilgilerinin korunması açısından sosyal paylaşım sitelerini güvenilmez olarak görmektedirler. Öğrenciler sosyal paylaşım sitelerinin olumlu özelliklerini: Kendini rahat ifade etme, iletişimi kolaylaştırma; olumsuz özelliklerini ise gereğinden fazla zaman alma, bilgilerinin çalınma ihtimali ve ders çalışma verimliklerini azaltma olarak belirtmişlerdir. Araştırma sonuçları sosyal paylaşım sitelerinin üniversite eğitiminde kullanılması açısından öğrencilerin hazır olduklarını, bilgi kaynak paylaşımı, grup çalışması, öğretim materyallerinin paylaşılması konularında bu sitelerden yararlanmayı beklediklerini ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, the status of using social networking sites by university students and their purposes of using these sites, and the student opinions on negative and positive effects of social networking sites on university students, on integrating social networking sites into university education and on using social networking sites in educational context were investigated. Survey method has been used in this descriptive research. The research has been conducted with 659 university students. Data have been collected by using four different scales. Data have been analyzed using percentage, frequency and chi-square test. Results of the study indicate that students use social networking sites intensively, mostly ranging from one to three hours, that their aim in using these sites is generally related to sharing photographs, video and messaging, that a great majority of the students has more than 200 friends in social networking sites, that they use these sites to continue already existing friendships rather than making new friends. The university students consider social networking sites unreliable in terms of safety of private information. They have stated that positive features of social networking sites are expressing one's self comfortably and easing communication, while the negative ones are taking too much time, possibility of information theft, and decrease in the efficiency of self-studying. The results of the study reveal that student are ready to use the social networking sites in university education and they expect to benefit from these sites in terms of informationsource sharing, group work, and sharing instructional materials.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :