Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının alan derslerinin işlevselliğine yönelik görüşleri

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

2006 yılında yenilenen Türkçe Eğitimi Lisans Programı'ndaki 'alan bilgisi' derslerinde, 'işlevsellik, işleyiş, içerik, materyal ve teori-uygulama dağılımları' boyutlarındagörülenyetersizlikleri Türkçe öğretmeni adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışma, nicel modelde desenlenmiş betimsel bir araştırmadır. Araştırma 2010-2011 eğitim öğretim bahar yarıyılında 12 üniversitenin Türkçe Eğitimi Bölümü'nde öğrenim gören 116 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Araştırma verileri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiş, elde edilen değerler frekans ve yüzde analizleri ile sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, 'alan bilgisi' derslerinde işlevsellik, işleyiş, içerik, materyal ve teori-uygulama dağılımları' boyutunda en belirgin yetersizlikler: "Mesleğe yönelik bilgilerin (içeriğin) yeterince verilmemesi (%44, 8)", "düşük nitelikte eğitim (%44, 8)", "çok fazla ayrıntı içermesi (%34, 5)" "materyal (kaynak) sayısının ve çeşitliliğinin yetersizliği (%49, 1)" "uygulamalı içeriğin yetersizliği (%52, 6)" şeklinde özetlenebilir.

Özet İngilizce :

The purpose of the present study is to evaluate the inefficiencies of the "field courses" of Turkish Language Education Graduate Programme which has been renewed in 2006 in the dimensions of "functionality, process, content, material and theory-practice distribution" based on the views of Turkish Language candidate teachers. It is a quantitative designed descriptive research. The population of the research has comprised of 116 candidate teachers who have been attending to 12 universities' Turkish Language Education Departments in the spring semester of 2010-2011 education year. A semi-structured questionnaire including 5 open-ended questions was used as data collection tool for the study. Data of the research was analyzed by descriptive analysis technique and obtained values were presented by frequency and percentage. According to the results of the research, the most significant inefficiencies of "field courses" in the dimensions of functionality, process, content, material and theory-practice distribution can be summarized as: "insufficient knowledge (content) towards the profession (%44, 8)", "low quality education (%44, 8)", "containing too much details (%34, 5)", "insufficiency of material quantity and variety (%49, 1), "insufficiency of practical content (%52, 6)".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :