Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Söyleşi metinleri yoluyla sekizinci sınıf öğrencilerinin soru sorma becerilerinin yenilenmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi1, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi2
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer alan "Metne ilişkin sorular oluşturur." kazanımını hangi düzeyde gerçekleştirdiklerini ve soru sorma eğitiminin öğrenciler üzerinde ne kadar etkili olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma için Aksaray ili, il merkezinde yer alan bir ilköğretim okulu seçilmiş ve aynı öğretmenden ders alan iki sınıftan biri kontrol diğeri deney grubunu oluşturmuştur. Kontrol grubu 29, deney grubu 30 kişiden oluşmaktadır. Kontrol ve deney grupları seçkisiz olarak atanmıştır. Araştırmanın modelini "öntest sontest kontrol gruplu desen" oluşturmaktadır. Veriler öntest ve sontestte her iki gruba da uygulanan "Eğer Gençlik Bilseydi" söyleşi metni aracılığıyla elde edilmiştir. Kontrol grubuna hiçbir müdahalede bulunulmazken deney grubuna dört söyleşi metni ve her metin için yenilenmiş Bloom taksonomisine (sınıflamasına) göre hazırlanan sorular kullanılarak dört haftalık bir öğretim süreci uygulanmıştır. Soruların yenilenmiş Bloom taksonomisinin (sınıflamasının) bilişsel süreç boyutunda hangi basamağa girdiğini belirlemek için içerik çözümlemesi yapılmış ayrıca çözümlemelerin ne kadar güvenilir olduğunu belirleyebilmek için araştırmacı ve uzman arasındaki uyuma bakılmıştır. Öntestte deney ve kontrol grubu arasında bir farklılaşma söz konusu değilken sontestte deney grubu lehine anlamlı bir farklılaşma olmuştur. Genellikle okullarda öğrencilerden sadece soru sormalarını istenmektedir. Bu durum öğrencilerin soru sorma becerilerini geliştirmeleri açısından yeterli olmayabilir. Bu araştırma gerekli eğitim verildiği taktirde öğrencilerin üst düzey sorular sorabileceğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

This research has been made in order to determine how effective the education of asking questions is on students and in which stage the students achieve the acqusition "Forming questions about the text" which is stated in 8th grade students' Turkish Teaching Program. For this research, a school located in city centre in Aksaray was chosen, and one of the two classes- both of which have been taught by the same teacher- is selected conrol group and the the other is selected experiment group. The control group is composed of 29, and the experiment group is composed of 30 students. The students have been chosen to the groups at random. The model of the research is based upon the pretest–posttest design. The data was gathered via personal infromation form and interview text applied to both groups. While no intervention was made to the control group, the experiment group was applied a 4-week-teaching program including 4 interview texts and questions that were prepared for each text according to the Revised Bloom's Taxonomy. In order to determine which stage the questions belong in cognitive period according to Revised Bloom's Taxonomy, content analysis has been made and the consistency between researchers has been examined in order to decide how much reliable the content analysis is. While there is no differantiation between control and experiment group in pretest, there is a significant differantiation in favor of experiment group in postest. Students are generally asked for asking questions at schools. However, this may not be sufficient in order to improve students' skills of asking questions. This research shows that students can be able to ask advanced questions if they are taught doing research.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :