Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Investigating writing dispositions of elementary school students from different variables

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Meram / Konya / Türkiye1, Milli Eğitim Bakanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü2
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğrencilerinin yazma eğilimi algılarını cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumları ve aylık ekonomik gelir durumu değişkenlerine göre incelemektir. Çalışma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Niğde il merkezinde bulunan toplam altı ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, amaçsal örnekleme çeşitlerinden maksimum çeşitlilik yöntemi ile seçilen toplam 387 ilköğretim öğrencisi katılmış olup, araştırmada “genel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın amacına dayalı olarak, yüzde, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi, varyans (ANOVA) analizi ve Tukey-HSD testleri gibi istatistik test teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için “yazma eğilimi ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadaki istatistik analizler SPSS 17.0 ile yapılmıştır.
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, ilköğretim öğrencilerinin genel olarak “düşük” düzeyde yazma eğilimi algısına sahip oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin yazma eğilimi algılarının cinsiyete, anne ve baba eğitim durumları ve aylık ekonomik gelir durumu değişkenlerine göre farklılaştığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate writing disposition perceptions of elementary school students with respect to gender, classroom level, mother’s and father’s education level, and monthly economic income level. The study was carried out in the city centre of Nigde province from six elementary schools in 2011-2012 academic year. Totally 387 elementary school students, selected according to the
purposeful sampling method participated in the study. The “general survey method” was adopted in the research. In accordance with the purpose of the study, percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test, ANOVA (variance) and Tukey-HSD tests were employed in the study in order to examine the data obtained in terms of some variables. “The writing dispositions scale” was used in order to collect data for the study. For the statistical analyses SPSS 17.0 was used. According to findings of the study in general, it was seen that elementary school students participated in the study had “low” level of writing disposition perceptions. It was also found out that students’ writing disposition perceptions
statistically differed in relation to gender, mother’s and father’s education level, and monthly economic income level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :