Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, okulda değişim yönetiminin gerçekleştirilmesine bakış açılarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik gelişmeler, yapısal ve sosyal sorunlar, teknolojik yenilikler dünyayı değişime zorlayan etkenlerdendir. Bu araştırma, dünyada meydana gelen değişimlerin eğitim kurumları bünyesinde nasıl bir etki yarattığını ve bu değişim etkisinin öğretmenler tarafından nasıl algılandığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacı; ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenlerin değişim yönetimine bakış açılarının nasıl olduğunun saptanmasıdır. Araştırmada kuramsal çerçevede; değişim, değişim süreci, değişim yönetimi gibi konular tartışılmıştır.Araştırma, tarama modelindedir.Veriler örneklem grubuna araştırmacı tarafından hazırlanan ve üç bölümden oluşan bir veri toplama aracının uygulanmasıyla toplanmıştır.Araştırmanın örneklemini 2008 yılında İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan resmi ilköğretim okulları içerisinden rastgele seçilen 8 ilköğretim okulunda görev yapan 218 öğretmen, evrenini ise aynı yılda İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan 75 resmi ilköğretim okulunda görev yapan 2183 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde; aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Yapılan araştırmada; öğretmenlerin değişimin başlama ve uygulanmasında söz sahibi oldukları görülse de yeterli katılımlarının olmadığı ortaya çıkmıştır. İlköğretim okullarında yöneticinin değişim liderliğine, öğretmenlerin bakış açıları olumlu olmuştur. İlköğretim okullarında öğretmenler değişimin olumsuz yönleri ile ilgili tedirginlik yaşamışlardır. Tüm çalışanların değişime daha iyi uyumu için bu geri dönütler sık aralıklarla yapılmalıdır.

Özet İngilizce :

Economical improvement, structural and social problems and technological reforms are among the factors that force the world to change. This research has been performed to analyze how the changes in the world affect the changes in the educational institutions and how these changes are perceived by teachers. In the research, the concepts such as change, and change management have been discussed in a theoretical perspective. Two hundred and eighteen teachers working in the eight primary school in Kadıköy, İstanbul in 2007-2008 education year were randomly chosen among the teachers of state primary schools as the research participants. There were 2183 teachers working in 75 state primary schools in Kadıköy in İstanbul during the research study. A questionnaire, developed by the researcher and consisted of three parts, was used as data collection tool. In the statistical analysis of data collected via questionnaires; t test, one sided variation analysis and Scheffe test have been used. Data displayed that teachers did not prefer to participate the change process, even if they have the right to say their ideas at the beginning and end of it. Primary school teachers' attitudes towards change management of school administrator's were positive. In primary schools, teachers have been suspicious about the negative sides of the change

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :